(Chinhphu.vn) - Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh vừa triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP của Chính phủ, với nhiều mục tiêu đề ra nhằm cải cách thủ tục hải quan, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu.

Ảnh minh họa

Mục tiêu của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đề ra trong giai đoạn 2016-2017 và những năm tiếp theo là tiếp tục đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa nhằm thúc đẩy tạo thuận lợi thương mại, kiểm soát tính tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp, đảm bảo nguồn thu đúng quy định, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới; giảm thiểu giấy tờ, giảm chi phí thực hiện các thủ tục hành chính đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

Một số chỉ tiêu cụ thể được đặt ra như: rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới trong năm 2016 tối đa 10 ngày đối với hàng hóa xuất khẩu, 12 ngày đối với hàng hóa nhập khẩu. Mục tiêu đến năm 2020, thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới dưới 36 giờ đối với hàng hóa xuất khẩu, 41 giờ đối với hàng hóa nhập khẩu; giảm tỷ lệ các lô hàng nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành tại giai đoạn thông quan từ 30-35% hiện nay xuống còn 15% đến hết 2016; bảo đảm hàng năm cắt giảm tối thiểu 10% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.

Để đạt được các mục tiêu đặt ra trong giai đoạn 2016-2017, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu gồm: Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra chuyên ngành; hoàn thiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN…

Ngoài ra, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh cũng tập trung thực hiện một số mặt công tác như: thực hiện có hiệu quả Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS; mở rộng việc triển khai thực hiện thanh toán thuế, lệ phí hải quan bằng phương thức điện tử (e-Payment).

Đồng thời thực hiện công khai tiêu chí đánh giá, có hệ thống cảnh báo, công khai lý do doanh nghiệp bị phân luồng; thực hiện quy định Quản lý rủi ro thành công và hiệu quả, giảm tỷ lệ kiểm tra luồng vàng, đỏ hàng năm; góp ý xây dựng cơ sở pháp lý để triển khai mô hình kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa theo hướng tập trung cho nhiều Chi cục Hải quan.

Để đảm bảo Kế hoạch được triển khai thực hiện có hiệu quả, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị thuộc, trực thuộc Cục xây dựng kế hoạch hành động theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi đơn vị. Đồng thời, tổ chức triển khai đồng bộ rà soát thủ tục hành chính; công khai, minh bạch trên trang thông tin điện tử về thủ tục hành chính và niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan, đơn vị nơi trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính theo quy định…

L.Thu