(Chinhphu.vn) - Theo Tổng cục Hải quan, trong tháng 7, toàn ngành đã thực hiện kiểm tra sau thông quan 404 cuộc, trong đó có 108 cuộc kiểm tra tại trụ sở người khai hải quan; ra quyết định truy thu 136,95 tỷ đồng, thực thu vào ngân sách 225,28 tỷ đồng.

Ảnh minh họa

Đại diện Cục kiểm tra sau thông quan cho biết, số thực thu vào ngân sách cao hơn số tiền ra quyết định truy thu của tháng 7 vì có những khoản từ quyết định truy thu các tháng trước chuyển lại.

Như vậy, hết tháng 7, toàn Ngành đã thực hiện kiểm tra sau thông quan 4.454 cuộc, trong đó có 687 cuộc kiểm tra tại trụ sở người khai hải quan (bằng 101% so với cùng kỳ năm 2015), đạt 51% chỉ tiêu được giao.

Tổng số tiền đã ra quyết định truy thu là 1.158 tỷ đồng (bằng 118% so với cùng kỳ năm 2015), đã thực thu vào ngân sách 1.072 tỷ đồng, đạt 38% chỉ tiêu được giao.

Riêng Cục kiểm tra sau thông quan đã thực hiện kiểm tra 62 cuộc (bằng 89% so với cùng kỳ năm 2015), ra quyết định ấn định 330,56 tỷ đồng, đã thực thu vào ngân sách 312,83 tỷ đồng, đạt 60% chỉ tiêu được giao.

Từ nay đến cuối năm, lực lượng kiểm tra sau thông quan tiếp tục tập trung kiểm tra những doanh nghiệp, lô hàng chưa kiểm tra, có dấu hiệu rủi ro cao, phấn đấu thực thu qua công tác kiểm tra sau thông quan đạt 2.800 tỷ đồng.

T.Bình