(Chinhphu.vn) -  Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Thông tư ban hành và công bố 5 chuẩn mực kế toán công Việt Nam (đợt 1).

Ảnh minh họa

Dự thảo Thông tư này ban hành và công bố 5 chuẩn mực kế toán công Việt Nam (đợt 1) nêu tại Phụ lục kèm theo, bao gồm:

1. Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 01 “Trình bày báo cáo tài chính” (Phụ lục số 01);

2. Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 02 “Báo cáo lưu chuyển tiền tệ” (Phụ lục số 02);

3. Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 12 “Hàng tồn kho” (Phụ lục số 03);

4. Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 17 “Bất động sản, nhà xưởng, thiết bị” (Phụ lục số 04);

5. Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 31 “Tài sản vô hình” (Phụ lục số 05).

Đối tượng áp dụng của Thông tư này bao gồm: Cơ quan, tổ chức có nhiệm vụ thu, chi NSNN các cấp; cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (trừ các đơn vị sự nghiệp công lập đã được chuyển sang vận dụng theo cơ chế doanh nghiệp), tổ chức có sử dụng kinh phí NSNN; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có sử dụng kinh phí NSNN; tổ chức quản lý tài sản quốc gia; Ban Quản lý dự án đầu tư có nguồn kinh phí NSNN; các Hội, Liên hiệp hội, Tổng hội có sử dụng NSNN…

Thông tư này làm căn cứ để ban hành các chế độ kế toán áp dụng cho các đơn vị kế toán trong lĩnh vực công, phù hợp với quy định hiện hành về cơ chế tài chính công và Luật ngân sách nhà nước.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Lan Phương