(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định sửa đổi nội dung mức vốn được cấp ghi trong Giấy phép của Ngân hàng Kookmin – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

Cụ thể, NHNN Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh quyết định sửa đổi nội dung mức vốn được cấp của Ngân hàng Kookmin – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh ghi tại Điều 2 Giấy phép thành lập và hoạt động chi nhánh Ngân hàng nước ngoài số 21/GP-NHNN ngày 19/01/2011 và Quyết định số 2093/QĐ-NHNN ngày 26/10/2016 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng Kookmin - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh thành 100.000.000 USD.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 13/5/2020 và là bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động chi nhánh ngân hàng nước ngoài số số 21/GP-NHNN ngày 19/01/2011 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng Kookmin – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. 

Ngân hàng Kookmin – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc thay đổi mức vốn được cấp; Công bố nội dung thay đổi trên các phương tiện thông tin theo quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010.

TH