(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước đã sửa đổi nội dung Giấy phép hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) Phương Đông.

Cụ thể, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định sửa đổi Điều 4 Giấy phép hoạt động số 0061/NH-GP ngày 13/4/1996 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cấp cho Ngân hàng TMCP Phương Đông, Khoản c Điều 1 Quyết định số 89/QĐ-NH5 ngày 13/4/1996 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc cấp Giấy phép hoạt động cho Ngân hàng TMCP Phương Đông thành: “Vốn điều lệ: 7.898 tỷ đồng”.

Ngân hàng TMCP Phương Đông có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Quyết định số 89/QĐ-NH5 ngày 13/4/1996, Giấy phép hoạt động số 0061/NH-GP ngày 13/4/1996 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cấp cho Ngân hàng TMCP Phương Đông. Quyết định số 2011/QĐ-NHNN ngày 16/10/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi nội dung Giấy phép hoạt động của Ngân hàng TMCP Phương Đông hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.