(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước đã sửa đổi nội dung về vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) Quốc tế Việt Nam.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước quyết định sửa đổi Điều 2 Giấy phép thành lập và hoạt động số 95/GP-NHNN ngày 28/9/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cấp cho Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam thành: “Vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam là 9.244 tỷ đồng”. Trước đó, ngân hàng này có vốn điều lệ là 7.835 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam có trách nhiệm thực hiện các thủ tục theo quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017) đối với nội dung sửa đổi nêu trên.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 95/GP-NHNN ngày 28/9/2018 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cấp cho Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam. Quyết định số 2507/QĐ-NHNN ngày 19/12/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam hết hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định này.