(Chinhphu.vn) - Tổng cục Hải quan cho biết, tính từ đầu năm đến nay, qua kiểm tra sau thông quan, số tiền ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính là 886,16 tỷ đồng, đã thực thu vào ngân sách nhà nước số tiền là 840,29 tỷ đồng.


Theo Tổng cục Hải quan, trong tháng 9 (kỳ báo cáo từ ngày 16/8-15/9), toàn Ngành đã thực hiện kiểm tra sau thông quan 180 cuộc, trong đó có 44 cuộc tại trụ sở người khai hải quan, 136 cuộc tại trụ sở cơ quan Hải quan.

Tổng số tiền ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính là 64,67 tỷ đồng, đã thực thu vào ngân sách nhà nước số tiền là 61,66 tỷ đồng.

Lũy kế từ đầu năm đến 15/9, toàn Ngành đã thực hiện kiểm tra sau thông quan 1.027 cuộc, trong đó có 315 cuộc tại trụ sở người khai hải quan, 712 cuộc tại trụ sở cơ quan Hải quan.

Tổng số tiền ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính là 886,16 tỷ đồng, đã thực thu vào ngân sách nhà nước số tiền là 840,29 tỷ đồng.

Trong đó, riêng Cục kiểm tra sau thông quan đóng góp số thu nộp ngân sách 484,6 tỷ đồng, chiếm gần 58% số tiền thu nộp ngân sách của toàn lực lượng.

Đáng chú ý, số cuộc kiểm tra của Cục Kiểm tra sau thông quan chỉ là 76 cuộc (bằng 44% so với cùng kỳ 2019) nhưng số tiền thu nộp ngân sách tăng đến 66%.

TB