(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính cho biết, tính đến 31/3/2012, đã có 71 tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước đăng ký thực hiện tiết giảm chi phí với tổng số tiết giảm 12.196 tỷ đồng.

Các tập đoàn, tổng công ty nhà nước cũng đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện thoái vốn đầu tư tại các doanh nghiệp không thuộc ngành nghề kinh doanh chính; xây dựng kế hoạch thoái vốn tại các doanh nghiệp mà Nhà nước không cần nắm giữ cổ phần chi phối.

Trước  đó, Bộ Tài chính đã có văn bản gửi các tập đoàn, tổng công ty nhà nước đề nghị kiểm soát chặt chẽ, tăng cường tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh; tiết giảm 5-10% chi phí quản lý, tập trung giảm giá thành sản phẩm; nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh.

Còn theo Kho bạc Nhà nước, để tăng cường quản lý chi ngân sách nhà nước, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện kiểm soát chặt chẽ các khoản ngân sách. Trong 3 tháng đầu năm, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã phát hiện trên 9.500 khoản chi của 5.000 lượt đơn vị chưa đúng thủ tục, chế độ quy định; số tiền từ chối thanh toán trên 94 tỷ đồng.

Riêng trong tháng 3/2012, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện kiểm soát ước đạt 30.000 tỷ đồng chi thường xuyên của ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.

Thông qua công tác kiểm soát chi ngân sách Nhà nước, các đơn vị Kho bạc Nhà nước đã thu đúng thủ tục, chế độ quy định và đã yêu cầu đơn vị bổ sung các thủ tục cần thiết; từ chối chưa thanh toán với số tiền khoảng 20 tỷ đồng chưa đủ điều kiện chi theo quy định.

Huy Thắng