(Chinhphu.vn) –Tổng công ty cổ phần Xây lắp dầu khí (PVC) cho biết, năm 2012, đơn vị sẽ tập trung đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp phục vụ chuyên ngành Dầu khí như chế tạo giàn khoan, chế biến dầu khí…

Năm 2012, PCV sẽ tập trung cho Dự án Niệt điện Thái Bình 2. Ảnh: Chinhphu.vn
Theo ông Vũ Đức Thuận, Tổng Giám đốc PVC, năm 2011, cũng như nhiều doanh nghiệp khác, Tổng Công ty cũng gặp không ít khó khăn trong sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, bằng nỗ lực của tất cả cán bộ, công nhân viên, tổng giá trị sản xuất của Tổng Công ty đã đạt mức tăng trưởng bình quân 40% so với năm 2010.

Trong đó, tổng giá trị sản xuất kinh đạt 14.168,96 tỷ đồng, bằng 101,2% kế hoạch năm. Tổng doanh thu  đạt 11.184,96 tỷ đồng tăng 1,7% so với kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế  910,63 tỷ đồng bằng 100,1% kê hoạch năm, tỷ lệ chia cổ tức 10%.

Năm 2012, Tổng Công ty  đặt mục tiêu tăng trưởng 10,71% về tổng giá trị sản xuất kinh doanh so với năm 2011; tổng doanh thu đạt 12.500 tỷ đồng với mức tăng trưởng 13,64%, lợi nhuận sau thuế đạt  1.015 tỷ đồng tăng trưởng 40,97% so với năm 2011. Mức nộp ngân sách nhà nước phấn đấu đạt 635 tỷ đồng.

Để đạt được các mục tiêu trên, Tổng Công ty sẽ tập trung đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp phục vụ chuyên ngành Dầu khí phục vụ cho công tác chế tạo giàn khoan, các công trình liên quan đến chế biến dầu khí, công trình điện, đạm và nhiên liệu sinh học.

Quỳnh Hoa