(Chinhphu.vn) - Sáng 4/5, tại tỉnh Kon Tum, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cụm khu vực miền Trung-Tây Nguyên, gồm 13 tỉnh, thành phố từ Quảng Bình đến Khánh Hòa.

Ảnh: VGP/Dương Nương
Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05, các bộ, ngành, địa phương trong cả nước, trong đó có các tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Trung-Tây Nguyên đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị.

Cụ thể, việc thực hiện Chỉ thị luôn được các địa phương gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”  và các nghị quyết Trung ương khóa XII…

Việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng gắn kết với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Cấp ủy các cấp đã phân công, phân nhiệm cụ thể đối với các ủy viên ban thường vụ phụ trách, theo dõi cụm, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Nhờ đó, việc lãnh đạo, chỉ đạo đã trực tiếp, cụ thể hơn, nề nếp hơn, mang lại kết quả rõ rệt trong việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là việc xây dựng phong cách, tác phong công tác, ý thức tôn trọng nhân dân của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên ở nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị.

Các ngành và địa phương đã nỗ lực tìm tòi cách làm phù hợp với điều kiện của mình như: Phát động các cuộc vận động, phong trào thi đua, tổ chức các hội nghị, hội thảo, gặp gỡ, tọa đàm về cách làm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức hoạt động về nguồn, biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu…

Trong thực hiện Chỉ thị đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả được vận dụng sáng tạo đã đem lại kết quả tích cực trong thực tiễn như: Tỉnh Kon Tum với mô hình lãnh đạo thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ theo tư tưởng Hồ Chí Minh; Bình Định với phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới, vận động nhân dân hiến gần 126.000 m2, hơn 12.469 ngày công lao động và trên 6 tỷ đồng làm đường giao thông, xây dựng công trình phúc lợi; Đà Nẵng với hoạt động điều tra xã hội học 1.200 phiếu đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị trên địa bàn làm cơ sở cho lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy hiệu quả, sát với thực tiễn; Quảng Bình với mô hình kinh tế trang trại tổng hợp của nông dân Võ Văn Dương (thôn Tú Loan 1, xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch) doanh thu 1,5-1,8 tỷ đồng/năm, trừ chi phí lãi ròng gần 500 triệu đồng/năm; Phú Yên với phong trào cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thực thi công vụ…

Kết luận Hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang đề nghị các địa phương tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức về việc cần thiết phải học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trong tình hình mới.

Tổ chức thực hiện Chỉ thị 05, học tập chuyên đề hằng năm, trước mắt là chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống cho nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị; chú trọng việc làm theo của cá nhân gắn với nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ, đảng viên.

Quyết liệt, tập trung thực hiện khâu đột phá đã xác định trong kế hoạch hằng năm của cấp ủy như: Nâng cao chất lượng tham mưu ban hành các văn bản pháp luật; đổi mới công tác cán bộ, đổi mới phong cách lãnh đạo người đứng đầu; cải cách hành chính; xóa đói giảm nghèo; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiết kiệm, chống lãng phí.

Kiên trì, quyết tâm giải quyết có kết quả những vấn đề nổi cộm, bức xúc, bảo vệ quyền lợi của nhân dân trên tinh thần tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống cho nhân dân.

Tiếp tục thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; tăng cường giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên về đổi mới phong cách làm việc, sâu sát cơ sở, khắc phục tình trạng quan liêu, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của doanh nghiệp và nhân dân.

Thực hiện tốt các nguyên tắc về xây dựng Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; gắn chặt nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước.

Tiếp tục làm tốt công tác giám sát, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và các nghị quyết Trung ương khoá XII ở các địa phương, đơn vị.

Các tỉnh ủy, thành ủy cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phải thường xuyên liên tục, đa dạng, phong phú, phù hợp với địa phương; trong đó, chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội, trên môi trường internet và kịch liệt lên án đấu tranh với các thông tin xuyên tạc, sai sự thật và tăng cường đối thoại với nhân dân thường xuyên, công khai, dân chủ và đồng thuận.

Bạch Dương