(Chinhphu.vn) - Lịch sử phát triển 70 năm Hội Nhà báo Việt Nam gắn liền với lịch sử vẻ vang 95 năm báo chí cách mạng Việt Nam, khởi đầu từ báo Thanh Niên ra đời ngày 21/6/1925 do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh - người thầy, nhà báo vĩ đại sáng lập và trực tiếp lãnh đạo.
Đó là sự tiếp nối lịch sử về sứ mệnh, bởi Hội ra đời trong lòng báo chí cách mạng và phát triển trên nền tảng báo chí cách mạng nước nhà. Đó cũng là sự song hành tất yếu không thể tách rời giữa nền báo chí cách mạng và đội ngũ người làm báo cách mạng với tổ chức đại diện hợp pháp về chính trị, xã hội và nghề nghiệp của mình, là Hội Nhà báo Việt Nam.

Vinh dự cho chúng ta, người sáng lập tờ báo cách mạng đầu tiên và người chỉ đạo thành lập tổ chức đầu tiên của những người làm báo cách mạng, chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngay sau Cách mạng tháng Tám thành công, trong muôn vàn khó khăn thuở ban đầu nước Việt Nam độc lập, dưới sự lãnh đạo của Người, Đảng ta đã chỉ đạo thành lập Đoàn Báo chí Việt Nam; sau ngày toàn quốc kháng chiến, đầu năm 1947 đổi thành Đoàn Báo chí kháng chiến.

Ngày 21/4/1950, tại xóm Roòng Khoa (xã Điềm Mặc, trong khu ATK Định Hoá, Thái Nguyên), Hội Những người viết báo Việt Nam được thành lập trên cơ sở Đoàn Báo chí kháng chiến - một dấu mốc lịch sử trong sự phát triển đội ngũ người làm báo cách mạng. Từ đây, người làm báo Việt Nam chính thức có tổ chức chính trị, xã hội và nghề nghiệp của mình, ngôi nhà chung tập hợp, đoàn kết hội viên, bắt đầu hành trình chung lòng, chung sức dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, góp sức cùng toàn dân kháng chiến, kiến quốc, đồng hành vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Tại Đại hội III (15-17/9/1950) của Tổ chức quốc tế các nhà báo (OIJ), Hội Những người viết báo Việt Nam đã được công nhận làm thành viên chính thức của tổ chức này. 

Việc Đảng chỉ đạo, thành lập Hội Những người viết báo Việt Nam ngay tại chiến khu Việt Bắc, trong những ngày trường kì kháng chiến ác liệt chống thực dân Pháp; thành lập Hội Nhà báo yêu nước và dân chủ miền Nam Việt Nam (tháng11/1961) trong vùng giải phóng miền Nam, đấu tranh chống chế độ bạo tàn Mỹ-Diệm… đã thể hiện sự quan tâm, đánh giá cao vai trò quan trọng của báo chí nói chung và tổ chức Hội Nhà báo nói riêng.

Tại Đại hội lần thứ II (16,17/4/1959), Hội đổi tên là Hội Nhà báo Việt Nam. Sau ngày giải phóng miền nam, ngày 7/7/1976, Hội nghị thống nhất hội nhà báo hai miền, lấy tên là Hội Nhà báo Việt Nam.

Điều đáng tự hào là, 70 năm qua, tổ chức Hội và đội ngũ hội viên-nhà báo cả nước đã không ngừng lớn mạnh, luôn xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân, luôn đồng hành cùng tiến trình cách mạng, vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Nêu cao ngọn cờ báo chí cách mạng, tập hợp đoàn kết người làm báo cả nước

Luôn luôn nêu cao ngọn cờ báo chí cách mạng, thể hiện mạnh mẽ tính chính trị, tính chiến đấu, tính nhân văn của báo chí và các mục tiêu cao cả của thời đại, để tập hợp, đoàn kết đội ngũ người làm báo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn cách mạng, là đặc điểm nổi bật nhất của lịch sử Hội bảy thập niên qua. Đây cũng là yếu tố quan trọng, xuyên suốt chiều dài lịch sử, góp phần khẳng định vị thế và vai trò tập hợp sức mạnh đội ngũ của tổ chức Hội. Văn kiện 10 kỳ Đại hội thể hiện rõ điều này.

Bản chất cách mạng và tính chính trị, tính nghề nghiệp của hoạt động báo chí đã được thể hiện đầy đủ trong mục tiêu hoạt động của Hội ngay tại Đại hội lần thứ nhất (1950): “Báo chí góp phần vào việc xây dựng nền dân chủ nhân dân và kháng chiến kiến quốc bằng nghề nghiệp của mình”.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, mục tiêu và nhiệm vụ của Hội luôn bám sát nhiệm vụ cách mạng của dân tộc ở cả hai miền Nam, Bắc và tinh thần quốc tế vô sản: “Báo chí phấn đấu cho sự thắng lợi của chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh thống nhất nước nhà và bảo vệ hoà bình thế giới” (Đại hội lần thứ II, Đại hội đổi tên Hội thành Hội Nhà báo Việt Nam, ngày 16, 17/4/1959).

Ngày 8/9/1959, lần đầu tiên các nhà báo Việt Nam tổ chức Ngày Đoàn kết quốc tế các nhà báo, công bố “Những nguyên tắc cơ bản và đạo đức của người làm báo” theo nghị quyết Đại hội V của OIJ.

Ngày 11/11/1961, Hội Nhà báo yêu nước và dân chủ miền Nam Việt Nam được thành lập, tập hợp những nhà báo đã tham gia kháng chiến chống Pháp và đang đấu tranh chống chế độ Mỹ-Diệm, cùng một số nhà báo hoạt động ở Sài Gòn và các thành phố khác ở miền Nam, với mục tiêu cách mạng là yêu nước và dân chủ. Đại hội lần thứ III nâng tầm mục tiêu: “Chúng ta phải luôn là một đội ngũ chiến đấu cách mạng. Báo chí phải ra sức tuyên truyền cho cương lĩnh xây dựng CNXH, cho nhiệm vụ công nghiệp hoá XHCN nước nhà, cho sự thống nhất Tổ quốc và góp phần vào cuộc đấu tranh vì hoà bình, dân chủ, độc lập dân tộc và CNXH trên toàn thế giới” (Đại hội lần thứ III, ngày 7-8/9/1962).

Đất nước thống nhất, hội nhà báo hai miền hợp nhất (1976) và lấy tên là Hội Nhà báo Việt Nam, bước vào thời kì phát triển mới, với tầm cao mới. Hội tiếp tục nêu cao ngọn cờ báo chí cách mạng, xác định rõ mục tiêu: “Phấn đấu đưa nền báo chí của ta phát triển ngang tầm cao cách mạng và kịp bước đi của thời đại”(Đại hội IV, ngày 8-10/12/1983).

Thời kì đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo (từ năm 1986) mục tiêu các đại hội luôn bám sát nhiệm vụ cách mạng từng giai đoạn: “Đổi mới báo chí vì sự nghiệp đổi mới đất nước” (Đại hội V, ngày 16-18/10/1989); “Báo chí vì sự nghiệp đổi mới và hiện đại hoá đất nước” (Đại hội VI, ngày 8-9/3/1995). Ở vào thời điểm lịch sử chuyển giao thiên niên kỉ, Đại hội lần thứ VII (ngày 24-25/3/2000) mở ra thời kì mới cho báo chí Việt Nam, tiếp tục khẳng định con đường đổi mới với khẩu hiệu hành động “Vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc trong thiên niên kỷ mới”.

Với quy mô phát triển mới của nền báo chí và chất lượng đội ngũ ngày càng nâng cao, các nhiệm kì Đại hội VIII (2005) đến Đại hội X (2015), Hội tiếp tục kiên định và nêu cao các mục tiêu hành động mang tinh thần thời đại trong việc tập hợp đội ngũ người làm báo dưới ngọn cờ tư tưởng của Đảng: “Báo chí cách mạng Việt Nam trung thành, đoàn kết, trí tuệ, đổi mới vì sự nghiệp CNH, HĐH đất nước”.

Nâng cao trình độ chính trị và nghiệp vụ, bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho hội viên

Đây là hoạt động trọng tâm xuyên suốt, thể hiện vị thế, vai trò của tổ chức Hội, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển báo chí cách mạng cả nước.

Trong Bài phát biểu tại Đại hội lần thứ II Hội Nhà báo Việt Nam (ngày 16/4/1959), Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Nói đến báo chí, trước hết phải nói đến những người làm báo chí… nói về Hội Nhà báo. Đó là một tổ chức chính trị và nghiệp vụ. Nhiệm vụ của Hội là phải làm cho hội viên đoàn kết chặt chẽ, giúp đỡ lẫn nhau để nâng cao trình độ chính trị và nghiệp vụ. Có như thế thì Hội Nhà báo mới làm tròn nhiệm vụ của mình và những người làm báo mới phục vụ tốt nhân dân, phục vụ tốt cách mạng”.

70 năm qua, Hội Nhà báo Việt Nam đã tập hợp, đoàn kết, động viên đội ngũ người làm báo cả nước vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, gian khổ, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh vẻ vang của báo chí cách mạng. Hơn 400 nhà báo đã anh dũng hi sinh trên các chiến trường trong khi làm nhiệm vụ. Trong các giai đoạn lịch sử, trường kì kháng chiến giải phóng dân tộc và đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, cũng như công cuộc xây dựng và phát triển đất nước…báo chí là lực lượng xung kích, là vũ khí tinh thần sắc bén của Đảng và Nhà nước trên mặt trận tư tưởng, văn hóa.

Với nhận thức chính trị được trang bị thông qua các tổ chức Hội bằng nhiều hình thức bồi dưỡng, tập huấn, đội ngũ người làm báo thực sự là những người hoạt động chính trị-xã hội bằng nghề báo, phản biện, đấu tranh chống các thế lực thù địch, chống các luận điệu xuyên tạc, làm thất bại mọi âm mưu tuyên truyền, chống phá cách mạng trong và ngoài nước, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và tệ nạn xã hội. Phát hiện, cổ vũ, động viên nhân rộng các điển hình, nhân tố mới, tạo nên các phong trào hành động cách mạng rộng lớn trên mọi lĩnh vực đời sống, phản ánh sinh động thực tiễn công cuộc kháng chiến, kiến quốc, đổi mới và phát triển đất nước. Làm cầu nối quan trọng trong thông tin đối ngoại, đưa hình ảnh, vị thế Việt Nam ra với thế giới và tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị với nhân dân thế giới, tranh thủ sự ủng hộ quốc tế đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.

Người làm báo đã thực sự lấy báo chí làm diễn đàn thể hiện ý chí, tình cảm, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân, tham gia đóng góp, kiến nghị với Đảng, Nhà nước những sáng kiến giải quyết những vấn đề đặt ra trong xây dựng và phát triển đất nước. Các thế hệ nhà báo cách mạng, thực sự là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, như chính lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”.

Ghi nhận những cống hiến to lớn của báo chí, trong đó có vai trò quan trọng của Hội Nhà báo Việt Nam, Đảng và Nhà nước tặng thưởng Hội Nhà báo và giới báo chí Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Sao Vàng.

Không ngừng phát huy và nâng cao vị thế của báo chí và Hội Nhà báo Việt Nam trong khu vực và trên thế giới, Hội đã  xây dựng, khẳng định những truyền thống vẻ vang của báo chí và đội ngũ người làm báo: Vững vàng về bản lĩnh chính trị, gắn bó máu thịt với nhân dân, tinh thần đoàn kết, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và dân tộc. Luôn luôn có mặt nơi đầu sóng ngọn gió, sẵn sàng xả thân bảo vệ công lý, vì sự nghiệp cách mạng. Luôn luôn sáng tạo, tự đổi mới, phát hiện và khẳng định cái mới, chủ động hội nhập quốc tế.

Với đội ngũ người làm báo hơn 25.000 hội viên hiện nay, đầy đủ các loại hình báo chí truyền thống và hiện đại, sử dụng công nghệ làm báo tiên tiến, chúng ta tự hào có một nền báo chí hiện đại, phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Thực hiện vai trò và chức năng tổ chức chính trị-xã hội-nghề nghiệp của người làm báo

Vai trò và chức năng của Hội là tổ chức chính trị-xã hội-nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam đã được luật hoá trong Luật Báo chí. Các cấp Hội là hạt nhân phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng của Đảng và Nhà nước, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực báo chí và hoạt động Hội.

Hội đã tích cực phối hợp triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (Khoá X) về công tác tư tưởng, lý luận, báo chí trong thời kỳ mới, Chỉ thị 37 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khoá IX) về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới, Thông báo Kết luận số 221 của Ban Bí thư Trung ương (Khoá X) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 37 của Ban Bí thư, Quyết định số 155 của Ban Bí thư ban hành Quy định về sự phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông, Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam và các cơ quan Đảng, Nhà nước trong công tác chỉ đạo, quản lí báo chí. Đặc biệt, chuẩn bị triển khai học tập, quán triệt Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 8/4/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới, ban hành đúng dịp kỉ niệm 70 năm thành lập Hội.

Đối với sự quản lý của Nhà nước, Hội phối hợp thực hiện Nghị định số 45 (ngày 21/4/2010) của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội, Chỉ thị số 919 (ngày 18/6/2010) của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam; tổ chức thực hiện các quyết định số 369 (ngày 29/3/2007) của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Giải Báo chí quốc gia, Quyết định số 1694 (ngày 22/9/2014) phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng Giải Báo chí quốc gia, Quyết định 650 (ngày 25/4/2016) phê duyệt Đề án tiếp tục hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí chất lượng cao ở trung ương và địa phương, v.v…

Vai trò, vị trí và hiệu quả hoạt động của các cấp hội ngày càng được nâng cao, thực sự đóng góp quan trọng trong việc đào tạo bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, trình độ nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho hội viên. Tham gia tích cực vào việc chuẩn bị và hoàn thiện các cơ chế, chính sách về thông tin, báo chí, quản lý báo chí của Nhà nước; bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp và chính đáng của nhà báo-hội viên. Phối hợp, tham gia có hiệu quả công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, trong đó có việc tham gia tích cực xây dựng và tổ chức thực hiện các Luật Báo chí, Quy hoạch báo chí, ban hành và tổ chức thực hiện các quy ước (trước đây), các quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam (hiện nay).

Hoạt động nghiệp vụ luôn được coi là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt các nhiệm kỳ, đi đôi với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, tập hợp, đoàn kết đội ngũ hội viên-nhà báo, góp phần tạo sự đồng thuận trong Đảng, trong xã hội. Động viên đội ngũ người làm báo tuyên truyền thắng lợi các nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước, đặc biệt các chủ trương, chính sách về kinh tế, chống diễn biến hoà bình,...

Công cuộc đổi mới đất nước đã mở ra nhiều vấn đề nghiệp vụ báo chí, phong phú, sinh động và cũng phức tạp hơn trong xu thế phát triển và hội nhập, từ góc độ lý luận, nghiệp vụ, các kĩ năng làm báo, tổ chức và quản lý toà soạn, đến vấn đề kinh tế báo chí, đạo đức nghề nghiệp. Trong hơn 30 năm đổi mới, đã có hàng trăm cuộc hội thảo, toạ đàm nghiệp vụ quốc gia và quốc tế của Hội được tổ chức. 10 năm nay, đã tổ chức gần 100 hội thảo, toạ đàm nghiệp vụ, mở hơn 500 lớp nghiệp vụ; kết nối, liên hệ với một số tổ chức quốc tế (KAS, ILO, CrofLife, WPP…) tổ chức hàng chục cuộc hội thảo, diễn đàn quốc tế, trao đổi các vấn đề nghiệp vụ hiện đại, thiết thực cho hội viên cả nước, tiết kiệm nhiều khoản chi cho ngân sách. Từ 2012, Ban Nghiệp vụ mỗi năm tổ chức một toạ đàm về một nhà báo nguyên lãnh đạo cấp cao của Hội từ ngày đầu thành lập, để tri ân các bậc tiền bối và tổng kết các bài học lịch sử và nghiệp vụ (các nhà lãnh đạo Hội: Hoàng Tùng, Trần Lâm, Hồng Chương, Đào Tùng, Lưu Quý Kỳ, Trần Công Mân, Huỳnh Văn Tiểng, v.v…)

Từ năm 1991, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Giải Báo chí toàn quốc hằng năm, để tôn vinh các tác phẩm tác giả tiêu biểu. Sau 15 năm thành công, Chính phủ đã đồng ý nâng cấp thành Giải Báo chí quốc gia. Đây là giải báo chí danh giá bậc nhất của báo chí cả nước, thể hiện rõ nhất công lao, bản lĩnh, sự dấn thân cống hiến và tinh hoa nghề nghiệp của hội viên nhà báo.

Ngoài các giải báo chí trong Hội báo toàn quốc, Hội tham gia, phối hợp tổ chức hàng trăm giải báo chí chuyên ngành, mỗi năm gần 20 giải phối hợp (giải viết về xây dựng Đảng; phòng chống tham nhũng, lãng phí; dân vận khéo; viết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, công tác giảm nghèo, về sự nghiệp giáo dục, về phòng chống thiên tai,…) do Hội làm nòng cốt về nghiệp vụ.

Hội Nhà báo Việt Nam là đầu mối phối hợp với các bộ, ngành, tổ chức xây dựng, thực hiện Đề án hỗ trợ báo chí chất lượng cao, được Chính phủ hỗ trợ kinh phí hằng năm, là nguồn động viên lớn với các cấp hội và hội viên (trung bình mỗi năm hỗ trợ gần 3.000 tác phẩm báo chí).

Hội chủ trì biên tập, xuất bản mỗi năm 3 đầu sách nghiệp vụ (tác phẩm báo chí chất lượng cao và tác phẩm đoạt Giải Báo chí quốc gia); biên soạn, xuất bản nhiều sách nghiệp vụ khác (Nghề nghiệp và công việc của nhà báo, Báo chí với biển, đảo, Báo chí Việt Nam thời kì đổi mới - những vấn đề lý luận và thực tiễn, Văn hoá truyền thông thời kỳ hội nhập, Báo chí với công tác dân số, Sách ảnh “ASEAN – Một cộng đồng”). Hiện nay đang chủ trì xuất bản sách ảnh “70 năm Hội Nhà báo Việt Nam”, tái bản sách “Chân dung nhà báo -liệt sĩ”…

Về đạo đức nghề nghiệp, gắn việc củng cố tổ chức Hội và công tác kiểm tra giám sát, bảo vệ các quyền lợi chính đáng của hội viên với việc xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật và đạo đức nghề nghiệp. Đa số những người làm báo đã không ngừng học tập nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nêu cao đạo đức nghề nghiệp, có tinh thần cống hiến, dấn thân vì lợi ích của đất nước và nhân dân; tiên phong trong đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, trong những hoàn cảnh khó khăn, nguy hiểm, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước. 

Về đối ngoại, Hội đã chủ trì và phối hợp chủ trì với các bộ, ngành, trường đại học, địa phương, với các đối tác trong Liên đoàn Nhà báo ASEAN (CAJ), tổ chức hơn gần 100 hội thảo, toạ đàm nghiệp vụ, diễn đàn, cuộc thi báo chí, về nhiều chủ đề, tổ chức hơn 500 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho hội viên. Thiết lập mới quan hệ hợp tác song phương với CLB các nhà báo Campuchia và Hiệp hội Báo chí nước ngoài tại Thụy Sỹ và Liechtenstein.

Hội thường xuyên triển khai các hoạt động trao đổi nghiệp vụ báo chí quốc tế, đa dạng, phong phú giúp đỡ Hội Nhà báo Lào nhiều hoạt động nghiệp vụ; củng cố, tăng cường có chiều sâu với các đối tác chiến lược như Trung Quốc, Cuba và Hàn Quốc; hỗ trợ, tạo điều kiện giúp một số hội nhà báo địa phương của Việt Nam và các nước Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc thiết lập quan hệ hợp tác; tham gia chủ động và có hiệu quả chương trình hành động của CAJ, hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch Liên đoàn, nhiệm kỳ 2015-2017.

Vai trò và vị thế của Hội Nhà báo Việt Nam luôn được các quốc gia thành viên CAJ ghi nhận và đánh giá cao.

Kỉ niệm 70 năm hoạt động, cũng là lúc tổ chức Hội và đội ngũ người làm báo đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Hoạt động báo chí trong cách mạng công nghiệp 4.0 đang vận động trong xu thế hội tụ công nghệ. Internet và thiết bị công nghệ mới đang làm thay đổi phương thức tiếp nhận thông tin của công chúng. Một bộ phận người làm báo chưa theo kịp xu thế, còn thiếu tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp. Thách thức từ áp lực của mạng xã hội, từ sự thay đổi cách tiếp nhận của công chúng, từ việc thực hiện quy hoạch phát triển và quản lí báo chí toàn quốc đến 2025, v.v…

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, trong Thư chúc mừng Hội Nhà báo Việt Nam nhân kỉ niệm 70 năm và quán triệt Chỉ thị số 43 (ngày 8/4/2020) của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới, Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng Hội ngày càng phát triển trong sạch, vững mạnh.

Đặc biệt, “không ngừng chăm lo bồi dưỡng tư tưởng, chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, nhất là đạo đức nghề nghiệp cho các hội viên”, “tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, để thật sự là địa chỉ tin cậy trong hoạt động nghiệp vụ của các nhà báo” như lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mong muốn và kì vọng.

TS. Nhà báo Trần Bá Dung

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nghiệp vụ  Hội Nhà báo Việt Nam