(Chinhphu.vn) - Người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện công tác dân vận gắn với thực hiện phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”; xây dựng và thực hiện phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân"...
Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai và Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2019”. Ảnh: VGP/Lê Sơn

Sáng 10/1, Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự Đảng Chính phủ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2018 và “Năm dân vận chính quyền 2018”.

Tham dự Hội nghị có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Việc triển khai Kế hoạch số 1573-KH/BDVTW-BCSĐCP ngày 08/02/2018 giữa Ban Dân vận Trung ương với Ban Cán sự đảng Chính phủ về phối hợp thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018 đã gặt hái những kết quả quan trọng.

Thực hiện và kiểm tra công tác dân vận chính quyền ở các cấp

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2018” của Ban Dân vận Trung ương cho biết: Năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng, Ban Cán sự đảng các bộ, ngành và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đã tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận, kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “Năm dân vận của chính quyền” 2018 phù hợp với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Nhằm cụ thể hoá Kế hoạch phối hợp thực hiện, Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Ban Cán sự đảng Chính phủ tổ chức hội nghị phổ biến, triển khai Kế hoạch “Năm dân vận chính quyền” 2018 cho cán bộ chủ chốt các tỉnh, thành và các bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương. Ở các cấp, Ban Dân vận và Ban Cán sự đảng ủy ban nhân dân, chính quyền các cấp đã bám sát kế hoạch của Trung ương và chủ trương của cấp ủy, chủ động cụ thể hóa xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2018”; đồng thời tham mưu cho cấp ủy tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt triển khai Kế hoạch, gắn với học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của cấp ủy cùng cấp cho đội ngũ cán bộ chủ chốt theo phân cấp và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân.

Để nâng cao hiệu quả công tác này, các cấp ủy, tổ chức đảng đã tăng cường công tác kiểm tra việc triển khai và kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” gắn với thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy. Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Ban Cán sự đảng Chính phủ ban hành Kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra việc triển khai thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2018”; tổ chức 3 đoàn kiểm tra tại địa phương, đơn vị.

Qua kiểm tra cho thấy, các địa phương, cơ quan, đơn vị đã quán triệt, triển khai thực hiện tương đối đồng bộ ở các cấp; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục các khâu yếu, mặt yếu với nhiều giải pháp; thông qua đó, đã tạo bước chuyển biến tích cực về nhận thức và trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu và cơ quan hành chính, chính quyền các cấp; góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền, hiệu lực, hiệu quả quản lý và hoạt động của chính quyền, cơ quan hành chính nhà nước các cấp, thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tiếp thu ý kiến nhân dân và phản biện của các đoàn thể các cấp trong xây dựng chính sách

Chính quyền, cơ quan nhà nước các cấp tiếp tục quán triệt thể chế hóa quan điểm của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác dân vận thành chính sách, pháp luật trên các lĩnh vực đời sống xã hội, đáp ứng quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; đồng thời tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp, nâng cao chất lượng xây dựng ban hành văn bản pháp luật và hoạt động giám sát.

Chính phủ và chính quyền các cấp tiếp tục quán triệt thực hiện có hiệu quả Kết luận 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước các cấp”, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 15/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ “về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”; chủ động quán triệt thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp, cụ thể hóa thành các chính sách, pháp luật, đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đời sống xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, bảo đảm cho thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh và mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước.

Trong xây dựng chính sách, pháp luật đã chú trọng việc lấy ý kiến và tiếp thu ý kiến đóng góp, phản biện của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân trước khi ban hành, nhất là những vấn đề liên quan đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, như: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư, chính sách đầu tư, hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới, phát triển cơ sở hạ tầng giao thông; chính sách an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, văn hóa, giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường... Thông qua đó, các chính sách, pháp luật được đi vào cuộc sống, tạo sự ủng hộ, đồng thuận trong nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện công tác dân vận gắn với thực hiện phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, thực sự coi công tác dân vận là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của cơ quan, đơn vị, địa phương, là trách nhiệm của mình; phát huy trách nhiệm, chỉ đạo quyết liệt, dám làm, dám chịu trách nhiệm; xây dựng và thực hiện phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, góp phần tạo chuyển biến thực sự về phong cách, tác phong công tác, trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị.

Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện ở các cấp, kịp thời rút kinh nghiệm, chấn chỉnh các địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai còn hình thức, hiệu quả chưa cao; đồng thời phát hiện, nhân rộng các mô hình, phương thức thực hiện có hiệu quả công tác dân vận chính quyền, cơ quan hành chính trong các cơ quan, đơn vị; qua đó đề ra nội dung, giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Tập trung thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho các tầng lớp nhân dân.

Năm 2018, nước ta đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, hiệu quả của Chính phủ, sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực, quyết tâm cao của các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước, tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 tiếp tục duy trì đà chuyển biến tích cực, hoàn thành toàn diện 12/12 chỉ tiêu được Quốc hội giao (trong đó có 09 chỉ tiêu vượt kế hoạch), tạo không khí phấn khởi trong toàn xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước, tạo nền tảng kinh tế, xã hội vững chắc để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020.

Từ năm 2016 đến nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 41 chương trình, chính sách, trong đó có 15 chính sách trực tiếp cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng dân tộc thiểu số và 36 chính sách chung có ưu tiên cho đồng bào dân tộc thiểu số. Huy động nhiều nguồn lực xã hội cho giảm nghèo, ưu tiên vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều chương trình, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số được thực hiện hiệu quả, góp phần ổn định và cải thiện đời sống. Tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm còn 5,35% (giảm 1,35% so với cuối năm 2017), riêng các huyện nghèo giảm khoảng 5%. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm đạt kết quả tích cực; thất nghiệp khu vực thành thị ước giảm còn 3,1% vượt mục tiêu Quốc hội giao (dưới 4%); giáo dục, đào tạo được đổi mới, chất lượng giáo dục phổ thông được nâng lên. Bảo đảm thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ kịp thời các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội.

Đẩy mạnh CCHC, thực hiện tinh giản biên chế và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở

Đây là nội dung quan trọng được triển khai thực hiện và có những chuyển biến tích cực trong năm qua. Chính phủ đã tập trung chỉ đạo rà soát, xây dựng phương án, ban hành quy định về cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 50% điều kiện đầu tư kinh doanh và danh mục hàng hóa, thủ tục kiểm tra chuyên ngành; quyết liệt, đôn đốc kiểm tra việc triển khai thực hiện mục tiêu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cắt giảm chi phí tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh và các thủ tục hành chính cho người dân.

Chính phủ đã trình ban hành và ban hành theo thẩm quyền 28 văn bản quy phạm pháp luật gồm 3 luật và 25 nghị định, cắt giảm, đơn giản hóa 3.346/6.191 (đạt 54%) điều kiện kinh doanh; Chính phủ ban hành 3 nghị định, các bộ, ngành đã ban hành 01 quyết định 17 thông tư để cắt giảm 6.776/9.926 (đạt 68,2%) dòng hàng phải kiểm tra chuyên ngành; giúp tiết kiệm 17,6 triệu ngày công trên một năm, tương đương gần 6.300 tỷ đồng trên một năm. Điển hình, một số bộ đã đơn giản hóa, cắt giảm vượt mục tiêu 50% như: Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương…

Tại Hội nghị này, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai và Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2019”.

Lê Sơn