(Chinhphu.vn) – Sáng 17/5, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức Phiên họp thứ nhất của Tổ công tác Sơ kết 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp 2013.
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VGP/Lê Sơn

Phát biểu tại Phiên họp, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh, Tổ trưởng Tổ công tác nêu rõ: Thực hiện Quyết định số 511/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 07/5/2019 ban hành Kế hoạch tổ chức sơ kết 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp 2013 (2014-2019), Bộ Tư pháp đã thành lập Tổ công tác Sơ kết công tác thi hành Hiến pháp 2013.

Việc tổ chức sơ kết 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp 2013 nhằm đánh giá tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức được giao tại Nghị quyết số 64/2013/QH13 ngày 28/11/2013 của Quốc hội quy định một số điểm thi hành Hiến pháp và Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 ngày 2/1/2014 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp trong 5 năm. Qua đó, làm rõ những kết quả đạt được, những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp tiếp tục triển khai thi hành Hiến pháp có hiệu quả trong thời gian tới.

Theo đó, nội dung sơ kết phải bám sát các yêu cầu, nhiệm vụ đã được xác định tại Nghị quyết 64/NQ-QH13 và Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13, trong đó tập trung đánh giá kết quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về các nội dung của Hiến pháp. Việc rà soát, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trọng tâm là các văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan nhà nước ở Trung ương ban hành, đánh giá việc các cơ quan nhà nước thực hiện điều chỉnh về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phù hợp với quy định mới của Hiến pháp và việc triển khai các biện pháp bảo đảm thi hành Hiến pháp trong 5 năm vừa qua theo quy định tại khoản 1, Điều 4 của Nghị quyết số 64/NQ-QH13.

“Việc tiến hành sơ kết 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp không phải để sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013 mà tìm ra các giải pháp thi hành Hiến pháp 2013 có hiệu quả trong thời gian tới. Tuy nhiên, trong quá trình sơ kết, nếu các cơ quan nhận thấy có những vướng mắc, hạn chế phát sinh do cách hiểu không thống nhất về các quy định thì có thể nêu lên và đề xuất cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn”, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh lưu ý.

Theo Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh, việc sơ kết Hiến pháp 2013 được tiến hành trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang tập trung triển khai các Nghị quyết 18 và Nghị quyết 19 của Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng thời, tiến hành tổng kết quá trình thực hiện Nghị quyết số 48 và Nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị. Do vậy, việc tổng kết, sơ kết này có mối quan hệ mật thiết với nhau, cả về nội dung và thời gian thực hiện. Các cơ quan khi tiến hành tổng kết cần phải tập trung nguồn lực để triển khai và tiến hành đồng bộ, có sự liên thông, gắn kết với nhau.

Quyết định số 511/QĐ-TTg ngày 7/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ có nêu rõ: Việc sơ kết phải tiến hành thiết thực, hiệu quả, gắn với quá trình tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 2/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 và xây dựng các văn kiện chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Bảo đảm sự tham gia tích cực, chủ động, phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị thuộc Quốc hội, Chủ tịch nước, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và huy động sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học trong việc xây dựng dự thảo Báo cáo.

Lê Sơn