(Chinhphu.vn) - Thông cáo báo chí của VPCP về hoạt động của các Phó Thủ tướng Chính phủ ngày 15/10/2019.

Phó Thủ tướng Thường trực dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Hòa Bình

Sáng 15/10, tại TP. Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình), Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Hoà Bình lần thứ III, năm 2019.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định cần quán triệt sâu sắc đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước: Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau cùng phát triển. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước, các cấp các ngành, cả hệ thống chính trị đã tập trung chăm lo, đầu tư phát triển toàn diện vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Cơ sở hạ tầng được xây dựng ngày càng đồng bộ hơn, kinh tế từng bước phát triển quốc phòng và an ninh được giữ vững, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, đời sống của nhân dân được cải thiện rõ rệt; khối đại đoàn kết các dân tộc được củng cố xây dựng vững chắc.

Tỉnh Hòa Bình là địa phương có nhiều dân tộc cùng chung sống, dân số dân tộc thiểu số chiếm gần 75%. Các dân tộc của tỉnh Hòa Bình có truyền thống cách mạng, đoàn kết một lòng, thương yêu, đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau, luôn đoàn kết thống nhất cùng chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Bên cạnh những kết quả nổi bật đã đạt được, Phó Thủ tướng Thường trực cũng chia sẻ với những khó khăn, hạn chế đã được nêu trong Báo cáo tại Đại hội. Trong thời gian tới, để địa bàn dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh phát triển hơn nữa, Phó Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận một số nội dung lớn sau:

Thứ nhất, tỉnh cần tập trung thực hiện có hiệu quả “ba đột phá” chiến lược trên địa bàn. Trong đó, đặc biệt chú ý phát huy đến lợi thế so sánh trên các lĩnh vực mà Hoà Bình có được, là cửa ngõ Thủ đô, giao thông ngày càng thuận tiện, có nền văn hoá các dân tộc thiểu số phong phú, người dân cần cù chịu khó, đoàn kết. Vì vậy, tỉnh cần phát huy hết tiềm năng, thế mạnh của mình, thúc đẩy KT-XH phát triển nhanh và bền vững.

Đồng thời, huy động tốt nhất nguồn lực trong đầu tư toàn xã hội, đẩy mạnh xây dựng hạ tầng giao thông và xây dựng, đẩy mạnh cải cách hành chính, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển công nghiệp xanh và chế biến thuỷ hải sản, cây ăn quả, cây lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gắn với lợi thế của địa phương.

Phát huy liên kết ‘bốn nhà’ để có điều kiện ứng dụng phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với xây dựng nông thôn mới, từ đó tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng cao, phát triển công ngiệp chế biến gắn với vùng nguyên liệu và chuỗi giá trị lớn có chỉ dẫn địa lý cụ thể. Bên cạnh đó, đẩy mạnh phát triển du lịch, tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống nhân dân, nhân rộng các điển hình mới về KT-XH để có cơ chế chính sách phù hợp nhằm khuyến khích đầu tư về vốn, dạy nghề, nhân lực, tìm kiếm thị trường, tiêu thụ sản phẩm.

Việc phát triển KT-XH phải gắn với an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, bảo tồn văn hoá đặc sắc của các dân tộc thiểu số trong tỉnh.

Thứ hai, tiếp tục tập trung tranh thủ và ưu tiên các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng KT-XH đồng bộ; giai đoạn tới cần tập trung khai thác tiềm năng lợi thế của điều kiện địa hình về địa chính trị, kinh tế và an ninh quốc phòng để tạo sinh kế mới, phát triển kinh tế cho người dân. Chú trọng đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, bền vững, theo đó ban hành cơ chế chính sách phù hợp về đất đai, dạy nghề, tín dụng, tiêu thụ sản phẩm... để phát triển các dự án sản xuất sản phẩm hàng hóa theo chuỗi giá trị; khai thác tiềm năng lợi thế về văn hóa đặc sắc của các dân tộc thiểu số để phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm... tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho nhân dân.

Thứ ba, đi đôi với phát triển kinh tế, cần tiếp tục quan tâm phát triển giáo dục đào tạo, dạy nghề để nâng cao mặt bằng dân trí, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, từ đó thay đổi nhận thức và hành vi để người dân phát huy nội lực, vượt qua chính mình hội nhập và phát triển do địa bàn sinh sống của đồng bào dân tộc thiểu số có đặc điểm riêng.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể của tỉnh cần có kế hoạch, giải pháp thiết thực đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng hợp lý đội ngũ cán bộ, trí thức, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số để phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng giải quyết hiệu quả những vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm nảy sinh không để phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự.

Thứ tư, cùng với phát triển KT-XH, nâng cao đời sống vật chất của đồng bào, cần phải quan tâm bảo tồn, phát huy văn hóa đặc sắc của mỗi dân tộc, đa dạng, phong phú thống nhất trong nền văn hóa Việt Nam.

Thứ năm, chăm lo bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Tập trung giải quyết các vấn đề xã hội, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững, nhất là tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập, chống tái nghèo. Làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, từ thiện, nhân đạo, chú ý đến phát huy vai trò người có uy tín…

Thứ sáu, tiếp tục củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh. Kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng, phát triển KT-XH với xây dựng tiềm lực, thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh, trật tự, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Tập trung giải quyết hiệu quả những vấn đề phức tạp nổi lên ngay từ cơ sở, không để hình thành “điểm nóng”, bảo đảm môi trường an ninh, an toàn, phục vụ thu hút đầu tư, phát triển KT-XH.

Thứ bảy, tập trung làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ từ tỉnh đến cơ sở thật sự đoàn kết, thống nhất, trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết TW 4 khóa XI, XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng bộ máy chính quyền hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đội ngũ cán bộ, công chức trung thành, tận tuỵ, liêm chính, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân.

“Xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc đòi hỏi phải có thời gian, bền bỉ với bao mồ hôi, công sức, sự cống hiến và hy sinh của nhiều thế hệ cán bộ và nhân dân trong tỉnh. Bởi vậy tôi rất kỳ vọng 250 đại biểu chính thức của Đại hội hôm nay là những người con ưu tú đại diện cho đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống, công tác, cư trú trên địa bàn tỉnh Hòa Bình sẽ ghi lòng tạc dạ công ơn đối với Đảng, Nhà nước và Bác Hồ muôn vàn kính yêu; lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết; truyền cảm hứng, kết nối đồng bào các dân tộc của tỉnh đồng lòng chung sức, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng phát triển giàu, đẹp, văn minh, hiện đại; mọi nhà, mọi người đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc”, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh.

Nhấn mạnh đến công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nêu rõ: Đây là yếu tố hết sức quan trọng để chúng ta tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thời gian qua, chúng ta đã tăng cường xử lý nghiêm minh nhiều vụ án tham nhũng lớn, theo phương châm không có vùng cấm, xử lý đúng người, đúng tội, không để lọt tội phạm và không làm oan người vô tội, phát hiện đến đâu xử lý nghiêm đến đó. Nhân dân ta ngày càng tin tưởng hơn vào sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác này.

Đấu tranh phòng chống tham nhũng phải được thực hiện quyết liệt, liên tục, không ngơi nghỉ, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, từ Trung ương đến địa phương, không để “trên nóng, dưới lạnh”, phát hiện sơ hở thiếu sót trong quản lý nhà nước để tiếp tục hoàn thiện thể chế, làm tốt công tác phòng ngừa tham nhũng như quyết tâm của Đảng và kỳ vọng của nhân dân.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Thanh tra Bộ Ngoại giao

Sáng 15/10, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Thanh tra Bộ Ngoại giao.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng tâm của Thanh tra Bộ Ngoại giao là công tác thanh tra và phòng chống tham nhũng, trong đó coi trọng phòng ngừa, bảo vệ cái đúng, đấu tranh cái sai và đặc biệt phải có cái tâm trong sáng, tuyệt đối không chủ quan.

Trong thời gian qua, Bộ đã đón nhiều đoàn kiểm tra, thanh tra của Bộ Chính trị, Chính phủ và kiểm toán, trong đó có Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng của Bộ Chính trị. Phó Thủ tướng cho rằng, việc đoàn kiểm tra kết luận không có hành vi, hiện tượng tham nhũng trong Bộ Ngoại giao là kết quả đáng tự hào của quá trình phấn đấu bền bỉ, gìn giữ phẩm chất đạo đức của cán bộ ngành Ngoại giao.

Thanh tra Bộ phải thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo mới phát huy tốt vai trò tham mưu cho lãnh đạo Bộ trong quản lý, điều hành và giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của ngành.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh muốn thanh tra có hiệu quả thì cán bộ thanh tra trước hết phải nắm và hiểu công tác của Bộ, phải nắm vững chức năng, vai trò, nhiệm vụ của Bộ Ngoại giao, các bộ, ngành và địa phương trong hoạt động đối ngoại.

Thanh tra Bộ cũng phải kết nối thanh tra hành chính đối với các đơn vị trong nước và cơ quan đại diện với thanh tra chuyên ngành, làm cho kết quả các cuộc thanh tra bổ sung được cho nhau để cùng phát huy hiệu quả đối với các đối tượng thanh tra, để hoạt động đối ngoại, quản lý và phục vụ đối ngoại của Bộ Ngoại giao phát huy được một cách hiệu quả nhất.

Phó Thủ tướng đề nghị các đơn vị trong Bộ cần tăng cường phối hợp hơn nữa với Thanh tra Bộ để nội dung thanh tra chuyên ngành đi vào chiều sâu, thực chất theo chương trình, giai đoạn công tác của Chính phủ, của Bộ và các địa phương có liên quan đến phạm vi quản lý của Bộ Ngoại giao.

Do đặc thù luân chuyển cán bộ của ngành, Phó Thủ tướng chia sẻ với những khó khăn của đội ngũ thanh tra cùng lúc thực hiện nhiệm vụ “kép” – vừa phải bảo đảm chất lượng, hiệu quả thanh tra vừa phải sẵn sàng đảm đương tốt nhiệm vụ của cán bộ Ngoại giao.

Vì vậy, một mặt Phó Thủ tướng yêu cầu cán bộ làm công tác thanh tra nhanh chóng nắm vững yêu cầu công tác, trau dồi kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ để duy trì được sự ổn định về chất lượng và phát huy hiệu qủa của công tác của Thanh tra Bộ.

Mặt khác, cán bộ thanh tra vẫn phải luôn trau dồi kiến thức, cập nhật thông tin, kỹ năng đối ngoại và ngoại ngữ để sẵn sàng đảm đương nhiệm vụ của một cán bộ ngoại giao khi Bộ phân công.

Cũng tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp ngoại giao cho Tổng thanh tra Chính phủ; lãnh đạo Bộ trao Bằng khen của Bộ trưởng Ngoại giao cho tập thể Thanh tra Bộ và các cá nhân có thành tích xuất sắc của Thanh tra Bộ.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự Hội nghị sơ kết về thí điểm xử lý nợ xấu

Sáng 15/10 tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 2 năm triển khai Nghị quyết 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng (TCTD) và Quyết định 1058/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án cơ cấu lại các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo một số ban, bộ, ngành, ủy ban của Quốc hội, các tổ chức tài chính quốc tế tham dự hội nghị.

Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh cho biết, sau 2 năm triển khai Nghị quyết 42 của Quốc hội gắn với Quyết định 1058, Quyết định 986/QĐ-TTg về phê duyệt chiến lược phát triển ngành ngân hàng tới năm 2025, định hướng năm 2030 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Các TCTD, công tác xử lý nợ xấu, cơ cấu lại các TCTD và phát triển hệ thống ngân hàng có chuyển biến rõ nét.

Cụ thể, tỷ lệ nợ xấu nội bảng của hệ thống TCTD tiếp tục duy trì ở mức dưới 2%. Nếu tính cả khoản nợ xấu đã bán cho Công ty Quản lý tài sản các TCTD (VAMC) và các khoản nợ có khả năng thành nợ xấu tới hết tháng 8/2019 là 4,84%  (năm 2017 là 7,36%, năm 2018 là 5,85%).

Về giá trị tuyệt đối, từ tháng 8/2017 (từ khi Nghị quyết 42 có hiệu lực) đến 31/8/2019, toàn hệ thống TCTD đã xử lý 236.800 tỷ đồng nợ xấu, trung bình mỗi tháng xử lý được 9.600 tỷ đồng, cao hơn 4.700 tỷ đồng/tháng của giai đoạn 2012-2017.

Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh đánh giá: “Sau khi có Nghị quyết 42, ý thức trả nợ của khách hàng đã được cải thiện một bước quan trọng, góp phần tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và đẩy mạnh công tác xử lý nợ xấu của các TCTD”.

Chánh Thanh tra Cơ quan Thanh tra giám sát NHNN Nguyễn Văn Du cho biết, từ năm 2018 đến 31/8/2019, NHNN đã thực hiện 2.259 cuộc thanh tra, kiểm tra và ban hành kết luận thanh tra, biên bản kiểm tra đối với 2.077 cuộc thanh tra, kiểm tra nhằm yêu cầu các TCTD khắc phục sai phạm hoặc chấn chỉnh, cảnh báo nguy cơ rủi ro gây mất an toàn hệ thống…

Trong những tháng đầu năm nay, NHNN đã tiếp nhận khoảng 1.000 báo cáo giao dịch đáng ngờ. Chuyển giao thông tin liên quan đến 80 vụ việc cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.

“Các giải pháp xử lý nợ xấu được triển khai đồng bộ cùng với các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa nợ xấu mới phát sinh đã góp phần nâng cao chất lượng tín dụng và giảm tỷ lệ nợ xấu của hệ thống các TCTD”, Chánh thanh tra NHNN nói.

Theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, bước vào giai đoạn mới, Nghị quyết Đại hội Đảng XII nêu rõ thực trạng nợ công cao, áp lực lớn, nợ xấu cao (10,08% nợ nội bảng), rủi ro ảnh hưởng tới an toàn của hệ thống ngân hàng. Do đó, Đảng đã xác định nhiệm vụ trọng tâm của giai đoạn này là cơ cấu lại nền kinh tế trong đó có hệ thống TCTD và gắn với xử lý nợ xấu. Nhiệm vụ này còn khó khăn hơn khi dư địa chính sách tài khoá, tiền tệ đã chật hẹp, “độ mở” của nền kinh tế lớn, nếu giải quyết không khéo thì vừa không hiệu quả kinh tế, vừa gây bất ổn vĩ mô.

Trong quá trình tháo gỡ, Chính phủ nhận thấy chủ thể cuối cùng trong xử lý nợ xấu vẫn phải là các TCTD mặc dù đã bán nợ xấu cho VAMC. Do đó, bước sang giai đoạn này, cần đề cao vai trò xử lý nợ xấu của chính các TCTD.

“Chúng tôi cảm ơn Quốc hội đã thấu hiểu chia sẻ những khó khăn trong xử lý nợ xấu để ban hành Nghị quyết 42, tạo ra sự tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ TCTD trong xử lý nợ xấu. Hiện đã có 11 ngân hàng đạt chuẩn Basel 2 và nhiều ngân hàng ‘sạch’ nợ ở VAMC”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ bày tỏ.

Với tiến độ xử lý nợ xấu như hiện nay, Phó Thủ tướng tin tưởng nợ xấu sẽ giảm về dưới 3% vào cuối năm 2020, hoàn thành yêu cầu của Thủ tướng tại Quyết định 986/QĐ-TTg, đóng góp tích cực vào cơ cấu lại TCTD và các chính sách vĩ mô khác, góp phần giúp giữ vững được ổn định kinh tế vĩ mô, nâng hạng tín nhiệm quốc gia, tín nhiệm nhiều tổ chức tín dụng, củng cố nền tảng của hệ thống ngân hàng trong bối cảnh diễn biến thế giới khó lường.

“Đây là nỗ lực lớn của ngành ngân hàng và sự chia sẻ, phối hợp trách nhiệm của các bộ, ngành khác, toà án, viện kiểm sát và các địa phương”, Phó Thủ tướng khẳng định.

Tiếp tục triển khai Nghị quyết 42 và Quyết định 1058, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh mục tiêu: Ổn định vĩ mô là hàng đầu và gia tăng khả năng chống chịu của hệ thống ngân hàng trước các tác động từ bên ngoài và trong nước, bảo đảm an toàn hệ thống; đưa nợ xấu về dưới 3% tổng dư nợ vào cuối năm 2020.

Quan điểm xử lý nợ xấu là kiên trì thực hiện nguyên tắc thị trường và chia sẻ rủi ro; tuân thủ quy định pháp luật nhưng có cơ chế thử nghiệm ở những trường hợp đặc thù; phát huy vai trò tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các TCTD; bảo đảm an toàn, hiệu quả; đề cao trách nhiệm cả hệ thống chính trị từ Trung ương tới địa phương.

Với trách nhiệm của các TCTD, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng cho rằng các TCTD tuân thủ và thượng tôn pháp luật trong xử lý nợ xấu, không có ngoại lệ; bảo đảm tỷ lệ an toàn vốn; tăng cường bồi dưỡng phát huy văn hoá doanh nghiệp, đạo đức nghề nghiệp; công khai trách nhiệm giải trình với nhà nước và cộng đồng.

Ngoài việc bám sát Nghị quyết 42, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng cũng đề nghị NHNN bám sát Nghị quyết 01 hằng năm của Chính phủ; khẩn trương phê duyệt phương án cơ cấu lại các ngân hàng còn lại; tiếp tục chủ động phối hợp với các bộ ngành hoàn thiện phương án mua lại các ngân hàng yếu kém; xây dựng hệ thống kết nối dữ liệu thông tin tài sản; tăng cường hiệu lực hiệu quả thanh tra, kiểm tra của ngành, có cơ chế cảnh báo sớm, tập trung vào các vấn đề có rủi ro cao để không phát sinh thêm nợ xấu mới.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng đề nghị chính quyền các địa phương tiếp tục phổ biến Nghị quyết 42 tới các cấp để phối hợp, hỗ trợ ngành ngân hàng xử lý nợ xấu.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự lễ trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam

Sáng 15/10, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dự lễ trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2019 nhân dịp kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10).

Tham dự buổi lễ có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương.

Năm 2019, Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam được trao cho 6 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong mọi lĩnh vực của đời sống, đóng góp tích cực cho sự phát triển của xã hội.

Chúc mừng các tập thể, cá nhân được trao giải thưởng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cho rằng trong cuộc sống còn có rất nhiều tấm gương phụ nữ cao quý rất xứng đáng được vinh danh. Bày tỏ lòng tri ân với các mẹ, các chị, ông cho rằng, từ ngàn đời nay, người phụ nữ Việt Nam luôn là người đồng hành và khơi nguồn những giá trị tốt đẹp.

Dẫn câu nói của người xưa về vai trò cao quý của người phụ nữ là “phúc đức tại mẫu”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Trong mọi hoàn cảnh người phụ nữ Việt Nam luôn nêu cao những phẩm chất cao quý, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước.

Theo Phó Thủ tướng, thời gian qua Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã thực hiện nhiều chương trình hoạt động hiệu quả, thiết thực, đơn cử như phong trào chị em giúp nhau xóa đói giảm nghèo được các tổ chức quốc tế đánh giá rất cao; các nữ công chức, viên chức, doanh nhân, người lao động,… cũng đóng góp to lớn vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhấn mạnh, trong bối cảnh mới, đất nước đang đứng trước yêu cầu phải phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, để không lỡ cơ hội, để mọi người dân đều được hưởng những thành tựu của sự phát triển, Phó Thủ tướng cho rằng có 2 việc chúng ta không thể không làm và trong đó người phụ nữ có vai trò hết sức quan trọng.

Trước tiên, phát triển kinh tế phải gắn liền với gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa và bảo đảm các vấn đề xã hội. Dân tộc Việt Nam có nền văn hiến rực rỡ, do vậy chúng ta phải khơi dậy những giá trị tốt đẹp để đẩy lùi những cái xấu, sai trái, tiêu cực…

Đồng thời, chúng ta cũng cần đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục thế hệ trẻ, khơi dậy sự sáng tạo cho các cháu ngay từ tấm bé. Muốn đất nước phát triển nhanh, bền vững thì tri thức chính là sức mạnh để đua tranh, và vai trò của các mẹ, các chị công tác trong ngành giáo dục là rất lớn.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam bày tỏ tin tưởng rằng, với truyền thống vẻ vang của mình, công tác phụ nữ sẽ tiếp tục được Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đẩy mạnh trong thời gian tới, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp pháp triển nhanh và bền vững của đất nước.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì cuộc họp về ‘thẻ vàng’ EU với thủy sản Việt Nam

Sáng 15/10, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác IUU chủ trì phiên họp lần thứ 2 của Ban Chỉ đạo.

Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ NN&PTNT, các bộ, ngành, địa phương đã quyết liệt, nỗ lực triển khai thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC)  để khắc phục cảnh báo “thẻ vàng”, chống khai thác IUU.

Tuy nhiên, vẫn còn một số nhiệm vụ, công việc đề ra thực hiện chưa đạt yêu cầu, ảnh hưởng đến nỗ lực chung của cả hệ thống chính trị để khắc phục cảnh báo “thẻ vàng”.

Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá cao sự nỗ lực của các bộ, ban, ngành và UBND các tỉnh, thành phố ven biển trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU. Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh, bên cạnh những kết quả đạt được, còn nhiều nhiệm vụ chưa được triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả.

“Chúng ta cần hành động một cách nhanh chóng, quyết liệt, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện thống nhất từ Trung ương đến địa phương các giải pháp, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác triển khai ngăn chặn, loại bỏ hoạt động khai thác IUU, gỡ cảnh báo ‘thẻ vàng” của EC đối với Việt Nam”, Phó Thủ tướng yêu cầu.

Trước mắt, phải chuẩn bị thật kỹ cho việc tiếp đón, làm việc với đoàn thanh tra của EC dự kiến sang Việt Nam vào đầu tháng 11 tới. “Đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo, đặc biệt là Bộ trưởng Bộ NN&PTNT chuẩn bị đón tiếp và làm việc một cách chặt chẽ, hiệu quả với đoàn thanh tra của EC sang Việt Nam kiểm tra”, Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị các bộ, ban, ngành liên quan và UBND 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển tiếp tục quán triệt và tập trung nguồn lực triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Ban Chỉ đạo để ngăn chặn, loại bỏ khai thác IUU.

Đồng thời, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó yêu cầu phải kiểm soát chặt chẽ, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm.

Trước hết, phải ngăn chặn, xử lý tàu cá vi phạm khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.

Bộ Quốc phòng ban hành kế hoạch tổng thể các giải pháp ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá vi phạm khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài, đảm bảo ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng vi phạm trước ngày 31/10/2019, tiến tới chấm dứt tình trạng vi phạm trước ngày 31/12/2019.

Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác nắm tình hình, xử lý kịp thời, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật đối với các vụ việc vi phạm có dấu hiệu môi giới, móc nối của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan theo dõi, đảm bảo việc chấp hành các quyết định xử phạt của người dân.

UBND các tỉnh, thành phố ven biển cùng với Bộ NN&PTNT phối hợp với Bộ Quốc phòng theo dõi, kiểm soát, giám sát chặt chẽ hoạt động của tàu cá trên biển, kịp thời trao đổi thông tin và xử lý nghiêm theo quy định các tàu cá vi phạm.

“UBND các tỉnh, trực tiếp là Chủ tịch, Phó Chủ tịch cần phát huy trách nhiệm, hành động quyết liệt hơn nữa, kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu chính quyền các cấp và lực lượng chức năng có liên quan nếu để tình trạng tàu cá địa phương tiếp tục vi phạm khai thác hải sản ở các nước trong khu vực”, Phó Thủ tướng yêu cầu.

Nhóm nhiệm vụ thứ hai là triển khai hệ thống theo dõi, giám sát và kiểm soát tàu cá hoạt động trên biển. Bộ NN&PTNT phối hợp với các bộ, ngành có liên quan khẩn trương hoàn thiện cơ sở hạ tầng để triển khai hệ thống theo dõi, giám sát và kiểm soát tàu cá hoạt động trên biển kết nối đồng bộ từ Trung ương đến địa phương.

UBND các tỉnh, thành phố ven biển chịu trách nhiệm đảm bảo đúng lộ trình lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá theo quy định.

Nhóm nhiệm vụ thứ ba mà Phó Thủ tướng nhấn mạnh là tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU.

Theo đó, Bộ NN&PTNT cần chủ động tổ chức các đoàn công tác thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU tại địa phương; đề xuất với Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU có hình thức khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân làm tốt nhiệm vụ được giao; đề xuất các hình thức xử lý kỷ luật đối với các tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm, ảnh hưởng đến nỗ lực gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của EC.

Kịp thời đề xuất lãnh đạo Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU tổ chức các cuộc họp, ban hành các văn bản để chỉ đạo, điều phối các bộ, ban, ngành và UBND các tỉnh, thành phố ven biển thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU, giải quyết các vấn đề mang tính chất liên ngành trong thực hiện nhiệm vụ khắc phục các khuyến nghị của EC.

Các bộ, ban, ngành và UBND các tỉnh, thành phố ven biển tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành các cơ quan, lực lượng chức năng trực thuộc thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU tại đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao,

“Phải gắn trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tổ chức thực hiện tại cơ sở, có hình thức xử lý kịp thời đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ không đạt yêu cầu để chấn chỉnh”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Về lâu dài, với mục tiêu phát triển ngành thuỷ sản bền vững, phải cấu trúc lại ngành thuỷ sản theo hướng chuyển dần từ chủ yếu đánh bắt sang nuôi trồng biển; quy hoạch các vùng nuôi trồng hải sản, từ đó kế hoạch hoá đầu tư. Giao Bộ NN&PTNT chủ trì để có đề án tổng thể, sớm báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng yêu cầu các bộ, ngành chủ động thông tin, tuyên truyền, giải thích cho người dân trong nước và cộng đồng quốc tế về những giải pháp và kết quả của Việt Nam trong việc nỗ lực tháo gỡ “thẻ vàng” của EC./.