(Chinhphu.vn) – Thông cáo báo chí của VPCP về chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Điều lệ tổ chức và hoạt động của EVN

Chính phủ vừa ban hành Nghị định về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp, các quy định pháp luật có liên quan và Điều lệ này.

EVN có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam, có con dấu, nhãn hiệu, thương hiệu, được mở tài khoản tại các ngân hàng theo quy định của pháp luật. EVN có vốn và tài sản riêng, tự chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ bằng toàn bộ tài sản của mình.

Các chức năng chủ yếu của EVN là tổ chức, quản lý và điều hành các hoạt động phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, bán buôn điện, bán lẻ điện để bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục và đạt chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; tiến hành các hoạt động đầu tư, ký kết các hợp đồng với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài nhằm bảo đảm cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đồng thời, trực tiếp kinh doanh vì mục tiêu lợi nhuận theo quy định của pháp luật, bảo toàn và phát triển vốn của EVN; đầu tư vào các công ty con, các công ty liên kết; chi phối các công ty con trên cơ sở tỷ lệ nắm giữ vốn điều lệ của các công ty đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ này; thực hiện quyền và nghĩa vụ của đại diện chủ sở hữu đối với phần vốn của EVN tại các công ty con, công ty liên kết; thực hiện những công việc khác mà Nhà nước trực tiếp giao cho EVN tổ chức thực hiện...

Ngành, nghề kinh doanh chính của EVN là sản xuất, truyền tải, phân phối và kinh doanh mua bán điện năng; chỉ huy điều hành hệ thống sản xuất, truyền tải, phân phối và phân bổ điện năng trong hệ thống điện quốc gia; xuất nhập khẩu điện năng; đầu tư và quản lý vốn đầu tư các dự án điện; quản lý, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, cải tạo, nâng cấp thiết bị điện, cơ khí, điều khiển, tự động hoá thuộc dây chuyền sản xuất, truyền tải và phân phối điện, công trình điện; thí nghiệm điện; tư vấn quản lý dự án, tư vấn khảo sát thiết kế, tư vấn lập dự án đầu tư, tư vấn đấu thầu, lập dự toán, tư vấn thẩm tra và giám sát thi công công trình nguồn điện, các công trình đường dây và trạm biến áp.

Bên cạnh đó, EVN còn kinh doanh các ngành, nghề liên quan phục vụ trực tiếp ngành, nghề kinh doanh chính như: chế tạo thiết bị điện, đầu tư kinh doanh cơ khí điện lực; xây lắp các công trình điện; dịch vụ tự động hóa và điều khiển; kinh doanh các dịch vụ công nghệ thông tin (nghiên cứu, phát triển, triển khai, tư vấn và đào tạo) trong và ngoài nước, quản lý hệ thống viễn thông dùng riêng; xuất nhập khẩu nhiên liệu, nguyên vật liệu, vật tư thiết bị ngành điện; xây lắp, giám sát lắp đặt thiết bị viễn thông - công nghệ thông tin; sản xuất vật liệu xây dựng, vật liệu cách điện, vật liệu cách nhiệt, trang bị bảo hộ lao động; đầu tư tài chính và kinh doanh vốn mà Nhà nước giao cho EVN đối với các công trình điện... Tùy từng thời điểm và tình hình sản xuất, kinh doanh, EVN có thể bổ sung các ngành, nghề kinh doanh khác mà pháp luật không cấm sau khi được chủ sở hữu Nhà nước chấp thuận.

Vốn điều lệ của EVN đến hết năm 2018 là 205.390 tỷ đồng.

Cơ cấu tổ chức quản lý và điều hành của EVN gồm: Hội đồng thành viên EVN; Tổng giám đốc EVN; các Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng; Ban Kiểm soát và Kiểm soát viên; Bộ máy giúp việc của EVN.

Đơn giản hóa TTHC thuộc quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 16/NQ-CP đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo đó, nội dung đơn giản hóa liên quan đến thủ tục hành chính trong 7 lĩnh vực: 1- Bưu chính; 2- Viễn thông và internet; 3- Tần số vô tuyến điện; 4- Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử; 5- Công nghệ thông tin và điện tử; 6- Báo chí; 7- Xuất bản, in và phát hành.

Trong đó, với lĩnh vực phát thanh và thông tin điện tử, đơn giản hóa thủ tục “Cấp giấy phép thiết lập mạng xã hội trên mạng”. Cụ thể, bỏ quy định về sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm quản lý nội dung có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, có ảnh và dấu giáp lai (Điều 6 Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội).

Bổ sung số định danh cá nhân của người đề nghị cấp giấy phép tại “Đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập mạng xã hội trên mạng” (Mẫu 02 Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội).

Với lĩnh vực báo chí, đơn giản hóa thủ tục “Cấp giấy phép hoạt động báo chí điện tử”. Theo đó, thay các thông tin về người dự kiến là Tổng Biên tập (ngày sinh, quê quán, dân tộc, quốc tịch, tôn giáo) bằng số định danh cá nhân tại “Bản khai sơ yếu lý lịch” (Mẫu 03 Thông tư số 48/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, mở chuyên trang của báo điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san).

Bên cạnh đó, đơn giản hóa thủ tục “Cấp thẻ nhà báo”. Cụ thể, thay các thông tin của người đề nghị cấp thẻ (ngày sinh, dân tộc, quê quán) bằng số định danh cá nhân tại “Bản khai đăng ký cấp thẻ nhà báo” (mẫu 01 Thông tư số 49/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo).

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Thông tin và Truyền thông căn cứ nội dung Phương án đơn giản hóa được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết này, trong phạm vi thẩm quyền chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ thủ tục hành chính, giấy tờ công dân quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành phù hợp với thời điểm hoàn thành, vận hành của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Giao Văn phòng Chính phủ kiểm tra, đôn đốc thực hiện và tổng hợp vướng mắc của Bộ Thông tin và Truyền thông và các bộ, ngành có liên quan để kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ trong quá trình thực thi Phương án đơn giản hóa đã được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết này.

Kéo dài thí điểm chế độ chi đặc thù của Cục Hàng hải Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định số 09/2018/QĐ-TTg kéo dài thời hạn thí điểm áp dụng một số chế độ chi đặc thù của Cục Hàng hải Việt Nam.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ quyết định kéo dài thời hạn áp dụng quy định tại Quyết định số 46/2013/QĐ-TTg ngày 26/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ thí điểm áp dụng một số chế độ chi đặc thù của Cục Hàng hải Việt Nam đến hết năm 2018.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2018 và áp dụng cho năm ngân sách 2018.

Theo Quyết định số 46/2013/QĐ-TTg, đối tượng áp dụng gồm: Cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan Văn phòng Cục Hàng hải Việt Nam, 2 Chi Cục Hàng hải và lực lượng thanh tra chuyên ngành hàng hải thuộc Cục Hàng hải Việt Nam. Theo đó, sẽ áp dụng thí điểm chế độ chi đặc thù tiền lương, tiền thưởng, trang phục công tác và nguồn kinh phí đảm bảo chi đặc thù.

Cụ thể, tiền lương bình quân được áp dụng hệ số tiền lương 1,8 lần mức lương đối với cán bộ, công chức, viên chức do Nhà nước quy định (lương ngạch, bậc và các loại phụ cấp, trừ chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ).

Thưởng an toàn, an ninh hàng hải được áp dụng mức 15% lương cấp bậc, chức vụ (không bao gồm các khoản phụ cấp) cho cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác quản lý, giám sát, bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải.

Kinh phí bảo đảm chế độ chi đặc thù được bố trí từ nguồn thu phí cảng vụ hàng hải được để lại chi theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại các Cảng vụ Hàng hải.

Nguồn kinh phí giao tự chủ nếu có tiết kiệm, Cục Hàng hải Việt Nam được chi cho các nội dung theo quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước và các quy định của pháp luật có liên quan; trong đó, bổ sung thu nhập cho cán bộ, công chức tối đa không quá 1,0 lần so với mức tiền lương cấp bậc, chức vụ do Nhà nước quy định.

Thủ tướng Chính phủ trả lời chất vấn ĐBQH Thái Trường Giang

Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội Thái Trường Giang, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau về các kết quả đạt được của Năm APEC 2017, những cơ hội và cả những thách thức mà Chính phủ phải thực thi trong thời gian tới để khẳng định vị thế của Việt Nam; vấn đề tuyển chọn và sử dụng nhân tài vào bộ máy nhà nước.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ nhận được chất vấn của đại biểu Quốc hội Thái Trường Giang, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau: "Kết thúc Hội nghị APEC 2017 vào giữa tháng 11 này, hầu hết các quốc gia trên thế giới đánh giá rất cao vai trò chủ nhà của Việt Nam. Xin Thủ tướng cho biết những kết quả đạt được quan trọng, những cơ hội và cả những thách thức mà Chính phủ phải thực thi trong thời gian tới để khẳng định vị thế của Việt Nam?".

Trả lời chất vấn trên, Thủ tướng Chính phủ cho biết, Năm APEC 2017 mà đỉnh cao là Tuần lễ Cấp cao đã thành công tốt đẹp, nâng cao vị thế của Việt Nam trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực chuyển biến nhanh, phức tạp.

Với vai trò là nước chủ nhà, Việt Nam đã không chỉ dẫn APEC tiếp tục duy trì đà hợp tác và những giá trị cốt lõi của APEC về tự do hóa thương mại và đầu tư mà còn đề xuất và được các thành viên thông qua 9 sáng kiến, qua đó góp phần quan trọng định hình hợp tác của APEC trong tương lai. Chúng ta đã thành công trong việc điều hòa những khác biệt lớn trong lập trường của các thành viên APEC để đi đến đồng thuận chung về nhiều vấn đề quan trọng của hợp tác APEC.

Thành công của Năm APEC 2017 và Tuần lễ Cấp cao đã góp phần quan trọng nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam. Sáng kiến của ta về tổ chức lần đầu tiên Đối thoại giữa các nhà lãnh đạo APEC với lãnh đạo của 10 nước ASEAN đã đề cao vai trò trung tâm của ASEAN đúng dịp 50 năm thành lập và vai trò của APEC trong điều phối các cơ chế liên kết kinh tế khu vực. Qua việc chúng ta đảm nhiệm thành công vai trò chủ nhà, dẫn dắt và điều phối các hoạt động của APEC, các đối tác thực sự đánh giá cao, tin tưởng vào vai trò, vị thế của Việt Nam ở khu vực và trên thế giới.

Có thể nói với thành công của Năm APEC 2017, chúng ta đã triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Đại hội lần thứ XII của Đảng về “chủ động và tích cực hội nhập quốc tế”, “nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại đa phương”, Việt Nam là “thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế”.

Thành công của Năm APEC 2017 là nhờ đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng ta và sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước; vị thế và sức mạnh mềm của đất nước đang được nâng cao; sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản, có đủ thời gian; sự chung sức đồng lòng của các bộ, ban, ngành, các địa phương, các doanh nghiệp và người dân trong 3 năm qua về nội dung, lễ tân, hậu cần, thông tin, tuyên truyền, an ninh, y tế....

Để phát huy, tăng thêm hiệu ứng lan tỏa của Năm APEC 2017 thành công, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã giao các bộ, ngành, địa phương liên quan tiếp tục thúc đẩy triển khai các kết quả, sáng kiến của Năm APEC 2017 và Tuần lễ Cấp cao, nhất là các sáng kiến do Việt Nam đề xuất. Trong đó cần chú trọng 8 lĩnh vực: (1) Phát triển bao trùm về kinh tế, tài chính và xã hội; (2) Phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số; (3) Tăng cường an ninh lương thực ứng phó biến đổi khí hậu; (4) Phát triển nông thôn - đô thị; (5) Phát triển doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa xanh, bền vững và sáng tạo; (6) Tạo thuận lợi cho thương mại điện tử qua biên giới, phát triển cơ sở hạ tầng chất lượng; (7) Phát triển công nghiệp hỗ trợ; (8) Phát triển du lịch bền vững.

Chuẩn bị kỹ lưỡng để đảm nhận tốt các trọng trách quốc tế trong thời gian tới, nhất là việc đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 và ứng cử vào vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021. Tranh thủ hiệu quả hơn nữa các sự kiện, hoạt động đa phương để làm sâu sắc hơn quan hệ song phương với các đối tác quan trọng của ta và huy động các nguồn lực phục vụ cho phát triển đất nước.

Để nâng tầm đối ngoại đa phương, tạo cơ sở thúc đẩy quan hệ song phương, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ban, ngành, địa phương tổng kết kinh nghiệm 20 năm tham gia APEC, hơn 20 năm tham gia ASEAN, ASEM, 40 năm tham gia Liên Hợp Quốc, 10 năm gia nhập WTO và xây dựng chiến lược đối ngoại đa phương đến năm 2030.

Cộng đồng doanh nghiệp cần tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong hội nhập kinh tế quốc tế, trong tham gia và phát huy sáng kiến tại các cơ chế đa phương liên quan, trong đó có Hội đồng tư vấn kinh doanh APEC, xứng đáng là động lực quan trọng trong sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước.

Thu hút nhân tài vào bộ máy Nhà nước

Trả lời chất vấn về tuyển chọn và sử dụng nhân tài vào bộ máy Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ cho biết, căn cứ vào quy định của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã thực hiện việc tuyển dụng công chức, viên chức theo thẩm quyền, bảo đảm tuyển chọn đúng người, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và vị trí việc làm cần tuyển dụng. Phấn đấu đến năm 2020, thu hút ít nhất 1.000 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc và cán bộ khoa học trẻ (tiến sĩ khoa học không quá 35 tuổi, tiến sĩ không quá 32 tuổi, thạc sĩ không quá 28 tuổi, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc không quá 25 tuổi) vào các lĩnh vực công tác của cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện; các đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước; lực lượng vũ trang và doanh nghiệp Nhà nước.

Như vậy, việc tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức theo các quy định của Chính phủ về thu hút nhân tài nêu trên được giao cho các bộ, ngành, địa phương thực hiện theo thẩm quyền. Với trách nhiệm của mình, trong thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức, trong đó có việc thực hiện chính sách thu hút nhân tài vào trong bộ máy Nhà nước.

Thời gian vừa qua, một số bộ, ngành và địa phương có tình trạng tuyển dụng, bổ nhiệm công chức không đúng quy định, như bổ nhiệm lãnh đạo nhiều hơn công chức chuyên môn, nghiệp vụ, bổ nhiệm người không đủ tiêu chuẩn, điều kiện, bố trí người nhà vào vị trí vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng... cử tri và đại biểu Quốc hội đã có nhiều ý kiến đề nghị các cơ quan Đảng, Nhà nước ở các cấp, các ngành quyết tâm hơn nữa trong đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, kiên quyết xử lý những đảng viên, cán bộ, công chức có biểu hiện "suy thoái", có hành vi tham nhũng, lãng phí. Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Nội vụ khẩn trương tiến hành kiểm tra, rà soát theo thông tin báo cáo phản ánh liên quan đến việc tuyển dụng, bổ nhiệm “người nhà” tại 9 địa phương, đơn vị (gồm: tỉnh Hà Giang; xã Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An; huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế; huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk; tỉnh Bình Định; huyện Phong Điền, thành phố Cần thơ; Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thuộc Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính; tỉnh Yên Bái; Trung tâm Pháp y thuộc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng); đã tiến hành kiểm tra, làm rõ nội dung báo chí phản ánh gia đình Phó Chủ tịch UBND huyện An Dương, thành phố Hải Phòng có 6 người cũng giữ các vị trí chủ chốt trong bộ máy chính quyền; người thân trong gia đình Bí thư và Phó Bí thư Huyện ủy Kim Thành, tỉnh Hải Dương nắm giữ nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt trong huyện, ‘‘6 người trong một gia đình giữ các chức danh quan trọng trong huyện”. Từ kết quả kiểm tra báo cáo, Thủ tướng đã xem xét, chỉ đạo xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân sai phạm theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác cán bộ, tập trung vào việc thực hiện các quy định về tuyển dụng, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý và thanh tra, kiểm tra tối thiểu 30% các đơn vị thuộc, trực thuộc trong năm 2017 (Công văn số 4951/VPCP-TCCV ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ). Sau kiểm tra, thanh tra, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương miễn nhiệm chức vụ, điều chuyển công tác, chấm dứt hợp đồng đối với trường hợp sai phạm; kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của những tổ chức, cá nhân vi phạm trong công tác cán bộ; xử lý kỷ luật nghiêm minh theo quy định của Đảng và của pháp luật.

Đến nay, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 08/02/2017 về Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương.

Trong đó, Chính phủ đã xác định rõ nhiệm vụ: Kiên quyết sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ, yếu về năng lực, kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cấp và những trường hợp người nhà, người thân của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp có nhiều dư luận thắc mắc, không đồng tình và công khai kết quả xử lý.

Thành lập Tiểu ban CCOP Việt Nam

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định thành lập Tiểu ban điều phối các chương trình khoa học địa chất Đông và Đông Nam Á của Việt Nam (Tiểu ban CCOP Việt Nam).

Tiểu ban CCOP Việt Nam là đại diện Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại CCOP (Coordinating Committee for Geoscience Programmes in East and SouthEast Asia - Ủy ban Điều phối các chương trình địa chất Đông và Đông Nam Á).

Tiểu ban CCOP Việt Nam thay mặt Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tham gia vào các hoạt động của CCOP và là đầu mối điều phối các hoạt động của các cơ quan, đơn vị của Việt Nam trong khuôn khổ các hoạt động của CCOP.

Tiểu ban CCOP có nhiệm vụ xây dựng đề án chi tiết về các kịch bản, nội dung và mức độ tham gia CCOP của Tiểu ban CCOP Việt Nam, đảm bảo sự có mặt đầy đủ của Tiểu ban CCOP Việt Nam tại diễn đàn này.

Bên cạnh đó, kịp thời phát hiện những nội dung nhạy cảm về chủ quyền lãnh thổ để qua đó thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh, bảo lưu các quyền và lợi ích quốc gia chính đáng, hợp pháp của Việt Nam trong các trường hợp cần thiết.

Đồng thời, thường xuyên theo dõi, nắm vững tình hình và nội dung hoạt động của CCOP cũng như các đề án, đề tài, dự án, chương trình điều tra, nghiên cứu về địa chất, địa vật lý, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, tài nguyên năng lượng, di sản địa chất, công viên địa chất, tai biến địa chất, môi trường địa chất và các lĩnh vực khác của tổ chức này; tham gia các kỳ họp thường kỳ hoặc các hoạt động khác của CCOP khi xét thấy cần thiết.

Nghiên cứu, đề xuất, xin chủ trương các cấp có thẩm quyền về các hội nghị, hội thảo, đề án, đề tài, dự án và chương trình nghiên cứu, điều tra của phía Việt Nam trong khuôn khổ CCOP và khi được xét duyệt, tổ chức và phối hợp việc thực hiện các hội nghị, hội thảo, đề án, đề tài, dự án và chương trình, đồng thời tham gia xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ khác của CCOP khi thấy cần thiết và có điều kiện.

Tranh thủ tối đa mọi khả năng trợ giúp về mặt tài chính, cơ sở vật chất kỹ thuật để hỗ trợ xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên môn có trình độ cao như: Cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo, hội nghị, hội thảo, diễn đàn; phối hợp, chủ trì tổ chức các khóa đào tạo trong khuôn khổ các hoạt động của CCOP.

Nghiên cứu, đề xuất chính sách, pháp luật có liên quan phục vụ mục tiêu bảo tồn và phát triển bền vững biển và hải đảo, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên các vùng biển Việt Nam; tăng cường quan hệ và hợp tác quốc tế theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Tiểu ban CCOP Việt Nam gồm: Trưởng Tiểu ban, 2 Phó Trưởng Tiểu ban, 1 thư ký và 8 ủy viên./.