(Chinhphu.vn) – Thông cáo báo chí của VPCP về chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Hoàn thiện Đề án điều chỉnh Quy hoạch điện VII

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo đơn vị tư vấn nghiên cứu giải trình, tiếp thu ý kiến của các Bộ, Tập đoàn, Hội đồng thẩm định để hoàn thiện dự thảo Đề án điều chỉnh Quy hoạch điện VII...

Sau gần 4 năm thực hiện Quy hoạch điện VII, ngành điện đã đạt được những thành tựu quan trọng như sản lượng điện thương phẩm tăng bình quân gần 11%/năm; công suất nguồn điện tăng nhanh, trong giai đoạn 2011 – 2014 đưa vào vận hành trên 13.000 MW, nâng tổng công suất nguồn điện hiện nay của cả nước lên trên 34.000 MW.  Từ chỗ thiếu điện, đến nay không những đã cấp đủ điện cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân, mà còn có dự phòng...

Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, ngành điện cũng đã bộc lộ một số tồn tại, bất cập, như: một số nguồn điện và cung cấp khí không đáp ứng tiến độ, dẫn đến phân bố công suất nguồn điện không đồng đều giữa các vùng; phát triển lưới điện truyền tải 220 kV đạt thấp, dẫn đến một số thành phố lớn, khu vực trung tâm phụ tải bị quá tải, ảnh hưởng đến đến độ tin cậy cung cấp điện và chất lượng điện năng; việc sử dụng điện của nền kinh tế nói chung còn chưa hiệu quả, tiết kiệm, năng suất lao động ngành còn thấp...

Để khắc phục những bất cập nêu trên, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương phải chỉ đạo đơn vị tư vấn nghiên cứu giải trình, tiếp thu ý kiến của các Bộ, Tập đoàn, Hội đồng thẩm định để hoàn thiện dự thảo Đề án điều chỉnh Quy hoạch điện VII nhằm hướng tới mục tiêu đảo đảm cấp đủ điện đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và nhu cầu điện sinh hoạt của nhân dân; tăng cường độ tin cậy và an ninh cung cấp điện; khuyến khích tiết kiệm điện trong sản xuất và tiêu dùng; thực hiện giá bán điện theo cơ chế thị trường để thu hút đầu tư phát triển điện; khuyến khích sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả các nguồn năng lượng sơ cấp trong nước để bảo đảm sản xuất điện bền vững; khuyến khích áp dụng công nghệ tiên tiến để nâng cao hiệu suất, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Thủ tướng lưu ý, điều chỉnh Quy hoạch điện VII phải tập trung vào một số nội dung. Cụ thể, về nguồn than, cần cân đối chi tiết giữa khả năng cung cấp của các mỏ than, vùng than trong nước cho các nhà máy điện sử dụng than trong nước; nguồn than nhập khẩu của các nhà máy điện sử dụng than nhập, bảo đảm tính khả thi về nguồn cung cấp than và các công trình hạ tầng (cảng, đường vận chuyển,...).

Cùng với đó, phát triển sớm hơn chuỗi dự án khí - điện sử dụng khí thiên nhiên hoá lỏng (LNG) tại Sơn Mỹ, nhằm đa dạng hóa nguồn nhiên liệu cho sản xuất điện, nâng cao an ninh năng lượng quốc gia, bù đắp nguồn khí thiên nhiên thiếu hụt khi các mỏ khí khai thác tại bể Nam Côn Sơn bị suy giảm...

Năm 2015, cải cách hành chính phải chuyển biến rõ nét

Kết luận tại Hội nghị trực tuyến về đẩy mạnh cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: Trong năm 2015 phải tạo được những chuyển biến rõ nét trong cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương quán triệt sâu sắc vai trò của cải cách hành chính, trong đó cải cách chế độ công vụ, công chức là một khâu đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020, là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên của các cấp, các ngành. Trên cơ sở đó, xây dựng chương trình, kế hoạch với mục tiêu rõ ràng, phân công cụ thể nhiệm vụ và trách nhiệm từng cơ quan, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, rút kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện.

Đồng thời, tập trung cải cách thể chế, hoàn thiện cơ chế, chính sách theo cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tăng cường tính công khai, minh bạch, bảo đảm quyền tự do, dân chủ của người dân theo Hiến pháp. Bảo đảm tính hợp pháp, hợp hiến, tính khả thi khi xây dựng văn bản pháp luật; chú ý việc phản hồi chính sách và thường xuyên rà soát, kiểm tra để sửa đổi, bổ sung, kịp thời loại bỏ các quy định không còn phù hợp với thực tiễn. Khắc phục tình trạng nợ đọng nghị định, thông tư quy định chi tiết luật, pháp lệnh.

Bên cạnh đó, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính theo các lĩnh vực trọng tâm nêu tại Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015 - 2016. Sớm xử lý những vướng mắc trong cấp phép xây dựng, cấp phép dự án đầu tư có liên quan đến quyền sử dụng đất. Rà soát, sửa đổi những thủ tục hành chính không còn phù hợp. Triển khai hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại.

Thực hiện nghiêm quy định về Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. Đồng thời, định kỳ rà soát, kiểm điểm việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao tại Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015, báo cáo Chính phủ kết quả thực hiện vào tháng 6/2015.

Hoàn thành việc xác định vị trí việc làm

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương thực hiện rà soát, loại bỏ các trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan hành chính nhà nước, trên cơ sở đó tiếp tục hoàn thành việc xác định vị trí việc làm. Việc xác định vị trí việc làm phải tiến hành một cách chặt chẽ trong điều kiện đã ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động công vụ.

Bên cạnh đó, tăng cường giáo dục phẩm chất chính trị, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Kiên quyết đưa ra khỏi nền công vụ những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về phẩm chất đạo đức và trình độ năng lực.

Thủ tướng giao Bộ Nội vụ tiếp tục hoàn thiện, trình Ban Bí thư xem xét, phê duyệt Đề án về thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý để triển khai thực hiện thống nhất, chặt chẽ trên toàn quốc; trình Chính phủ Nghị định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức theo hướng: xác định rõ ràng, cụ thể tiêu chí đánh giá, chú trọng kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Ngoài ra, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước, cung cấp dịch vụ công và tuyển dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức; đẩy nhanh việc xây dựng Chính phủ điện tử; khuyến khích sử dụng phương thức thuê khoán dịch vụ công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật, bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin.

Khuyến khích doanh nghiệp tham gia hoạt động nhân đạo

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo Bộ Tài chính nghiên cứu, tham khảo các quy định quốc tế về việc miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp đóng góp, tài trợ các hoạt động nhân đạo để có quy định phù hợp nhằm khuyến khích doanh nghiệp tham gia hoạt động nhân đạo nhiều hơn, góp phần hình thành và phát huy tinh thần nhân ái, lối sống nhân văn trong xã hội.

Kết luận tại buổi làm việc với Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu, trách nhiệm và sự đóng góp của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong thành tựu chung của đất nước.

Thủ tướng cho rằng, trong thời gian tới, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cần bám sát tôn chỉ mục đích của Hội, thực hiện chức năng theo quy định, phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, bám sát hoạt động thực tiễn và nhu cầu của người dân; tổng kết và nhân rộng những mô hình, điển hình tốt; xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động cụ thể để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động nhân đạo, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao.

Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc ban hành Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác chữ thập đỏ nhằm thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác Chữ thập đỏ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, soạn thảo, trình Thủ tướng xem xét, quyết định.

Thủ tướng giao Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành liên quan căn cứ Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 8/6/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam”; Kết luận số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị về hội quần chúng; Chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng - Bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ tại công văn số 2068/VPCP-TCCV ngày 27/10/2014 về việc thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về hội quần chúng, nghiên cứu các đề nghị của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về chế độ, chính sách đối với cán bộ Hội, chế độ phụ cấp công vụ.

Bộ Tài chính được giao bố trí đủ ngân sách cho hoạt động của Hội Chữ thập đỏ; nghiên cứu, tham khảo các quy định quốc tế về việc miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp đóng góp, tài trợ các hoạt động nhân đạo để có quy định phù hợp nhằm khuyến khích doanh nghiệp tham gia hoạt động nhân đạo nhiều hơn góp phần hình thành và phát huy tinh thần nhân ái, lối sống nhân văn trong xã hội.

Thủ tướng đồng ý việc xây dựng nhà số 466 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh làm văn phòng làm việc và phục vụ các hoạt động chức năng của Hội Chữ thập đỏ và xây dựng Phòng khám điều trị kỹ thuật cao không lưu trú bệnh nhân (nếu đủ điều kiện) theo quy hoạch của thành phố tại số 201 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Thủ tướng lưu ý Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam làm việc với Bộ Tài chính, UBND tỉnh Phú Thọ và các cơ quan liên quan để xem xét và giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc trong việc xây dựng kho hàng cứu trợ tại tỉnh Phú Thọ và tại thành phố Đà Nẵng.

Long An phấn đấu thành tỉnh công nghiệp vào năm 2020

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu tỉnh Long An triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phấn đấu đến năm 2020 trở thành tỉnh công nghiệp với cơ cấu kinh tế hiện đại.

Trong những năm qua, tỉnh Long An đã bám sát các Nghị quyết của Trung ương Đảng, của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo quyết liệt, năng động, sáng tạo và đã đạt được kết quả tích cực: Tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2011 - 2014 đạt 11,1%; GDP bình quân đầu người gần 50 triệu đồng/năm. Khu vực công nghiệp, xây dựng chiếm 41,5% tổng sản phẩm trên địa bàn (tăng 8,2% so với năm 2010), thương mại - dịch vụ chiếm 31,2% (tăng 1,3%), khu vực nông, lâm, thủy sản chiếm 27,3%; kim ngạch xuất khẩu năm 2014 đạt 3,3 tỷ USD, tăng 15,8% so với năm 2013... Tuy nhiên, tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, tỉnh cần phải triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để hoàn thành kế hoạch năm 2015; phấn đấu hoàn thành mức cao nhất, đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội do Đại hội IX của tỉnh Đảng bộ đã đề ra; đẩy mạnh thực hiện Đề án tái cơ cấu kinh tế tỉnh Long An giai đoạn 2014 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; phấn đấu đến năm 2020, Long An sẽ trở thành tỉnh công nghiệp với cơ cấu kinh tế hiện đại.

Giảm tỷ trọng nông nghiệp còn 19%

Đồng thời, Long An cần phát huy lợi thế của một tỉnh nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, cửa ngõ nối liền Đông Nam Bộ với Tây Nam Bộ, nằm trên hệ thống giao thông đường bộ (quốc lộ 1, quốc lộ 50...) để phát triển công nghiệp - dịch vụ.

Cùng với đó là hỗ trợ, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh; tập trung huy động nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm và kết cấu hạ tầng giao thông, nhất là giao thông kết nối các đầu mối khu, cụm công nghiệp, khu đô thị mới; có chính sách khuyến khích, thu hút các thành phần kinh tế để đầu tư phát triển nông nghiệp toàn diện; ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất; mạnh dạn tích tụ ruộng đất để nâng cao hiệu quả sản xuất; chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng chuyên canh, sản xuất hàng hóa gắn với chế biến và kinh doanh nông sản; tập trung nguồn lực phát triển khu vực phía Tây của tỉnh; giảm tỷ trọng nông nghiệp trong tổng sản phẩm trên địa bàn xuống còn 19%, bằng chỉ tiêu chung của cả nước.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng phải nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy hành chính các cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường công tác lập lại trật tự, kỷ cương đô thị, trật tự an toàn giao thông; giải quyết kịp thời và có hiệu quả các vấn đề xã hội; chú trọng hơn nữa phát triển giáo dục, y tế, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.../.