(Chinhphu.vn) - Thông cáo báo chí của VPCP về chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngày 16/11.
Chính sách cho thanh niên tình nguyện

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định về chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên. Quyết định này nêu rõ những chính sách đối với thanh niên trong quá trình hoạt động tình nguyện cũng như khi kết thúc hoạt động tình nguyện.

Theo Quyết định, chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên thực hiện chương trình, đề án, dự án gồm tiền lương, bảo hiểm; phương tiện làm việc; đào tạo; hỗ trợ ăn, ở; được hưởng chính sách như thương binh, liệt sỹ theo quy định; hỗ trợ mai táng nếu bị chết...

Chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên vì cộng đồng, xã hội gồm tiền bồi dưỡng; phương tiện làm việc; đào tạo; hỗ trợ ăn, ở; hỗ trợ khi bị thương, mai táng khi bị chết; được hưởng chính sách như thương binh, liệt sỹ theo quy định...

Cụ thể, thanh niên trong quá trình tham gia hoạt động tình nguyện sẽ được tập huấn, bồi dưỡng về kiến thức, nghiệp vụ và kỹ năng hoạt động tình nguyện; được hưởng tiền bồi dưỡng trong thời gian hoạt động tình nguyện, được trang bị phương tiện làm việc, phương tiện bảo hộ cá nhân (nếu có) bảo đảm an toàn, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ hoạt động tình nguyện; được tham gia hoạt động đoàn thể; được bồi dưỡng, xét kết nạp vào Đoàn, kết nạp Đảng nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thanh niên có hành động dũng cảm bị chết hoặc bị thương thuộc một trong các trường hợp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng thì được UBND cấp xã nơi diễn ra hoạt động tình nguyện đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, công nhận là liệt sĩ hoặc quyết định được hưởng chính sách như thương binh theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng.

Thanh niên có tham gia đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế thì được hưởng chế  độ theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc và chưa tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tự nguyện trong khi hoạt động tình nguyện bị tai nạn thì được cơ quan tổ chức hoạt động tình nguyện bảo đảm chính sách. Cụ thể, trường hợp bị tai nạn dẫn đến suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30% thì được hỗ trợ tối thiểu một nửa chi phí cứu chữa, phục hồi sức khỏe, phục hồi chức năng bị suy giảm. Trường hợp bị tai nạn dẫn đến suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên thì ngoài chế độ hỗ trợ được hưởng theo quy định còn được trợ cấp một lần bằng 3 lần mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 01% thì được hưởng thêm 0,5 lần mức lương cơ sở. Trường hợp bị chết do tai nạn lao động thì được trợ cấp một lần bằng 36 lần mức lương cơ sở.

Thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện bị chết thì được cơ quan tổ chức hoạt động tình nguyện hỗ trợ mai táng và phương tiện đưa về quê quán, gia đình.

Chính sách khi kết thúc hoạt động tình nguyện

Khi kết thúc hoạt động tình nguyện, thanh niên tình nguyện được hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và tạo việc làm theo quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp và quy định của pháp luật về việc làm; được xem xét, ưu tiên tuyển chọn tham gia các chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc nếu hoạt động tình nguyện từ 03 tháng trở lên. Trường hợp tham gia nhiều hoạt động tình nguyện theo đợt thì được cộng dồn thời gian tham gia hoạt động tình nguyện.

Thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức kinh tế nhà nước, lực lượng vũ trang tham gia hoạt động tình nguyện có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước và của Nhân dân mà bị thương cần điều trị theo kết luận của cơ quan y tế thì thời gian nghỉ làm việc để điều trị vẫn được tính vào thời gian hưởng các chế độ, chính sách của Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Thanh niên là học sinh, sinh viên tham gia hoạt động tình nguyện có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước và của Nhân dân mà bị thương cần điều trị theo kết luận của cơ quan y tế, làm gián đoạn quá trình học tập thì được xem xét, tạo điều kiện để hoàn thành chương trình học tập.

Thanh niên có thành tích xuất sắc trong hoạt động tình nguyện được khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Thống nhất quản lý đơn vị sự nghiệp y tế ở địa phương

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về việc quản lý đơn vị sự nghiệp y tế ở địa phương.

Sở Y tế trực tiếp quản lý các trung tâm y tế cấp huyện

Về mô hình tổ chức quản lý đối với trung tâm y tế cấp huyện, theo thông báo kết luận, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế tuyến cơ sở là nhân tố quan trọng, giúp người dân được tiếp cận kịp thời, thuận tiện với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, góp phần chống quá tải bệnh viện ở tuyến Trung ương và tuyến tỉnh. Thực tế nhiều năm qua, tại 59 tỉnh, thành phố, việc thực hiện quản lý hệ thống y tế theo ngành dọc từ tuyến tỉnh trở xuống theo chỉ đạo của Bộ Chính trị tại kết luận số 43-KL/TW ngày 01/4/2009 đã phát huy hiệu quả, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân; trình độ, năng lực, chuyên môn của cán bộ, nhân viên y tế, đặc biệt là y tế tuyến cơ sở (huyện, xã) được nâng lên qua việc luân chuyển, điều động cán bộ trong ngành y tế tại từng địa phương. Ý kiến của hầu hết các địa phương cũng đề nghị tiếp tục thực hiện mô hình quản lý này.

Vì vậy, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cần thống nhất mô hình thực hiện trong cả nước: giao sở y tế các địa phương trực tiếp quản lý các trung tâm y tế cấp huyện.

Giữ nguyên mô hình Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cấp huyện

Về mô hình tổ chức quản lý của Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình: công tác dân số ở nước ta đang đặt ra những yêu cầu phải có những thay đổi lớn về chiến lược và chính sách dân số nhằm nâng cao chất lượng dân số, chủ động ứng phó với tình trạng già hóa dân số; mất cân bằng về tỷ suất sinh giữa một số tỉnh, thành phố, vùng, miền trong cả nước; mất cân bằng giới tính khi sinh…; gắn dân số với phát triển bền vững.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu mô hình tổ chức của cơ quan quản lý về dân số cần tiếp tục nghiên cứu, đánh giá trên cơ sở khoa học trong quá trình xây dựng, hoàn chỉnh Chiến lược dân số và Luật Dân số để có quyết định phù hợp.

Trước mắt, giữ nguyên mô hình tổ chức quản lý của Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cấp huyện như hiện tại (thuộc Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình).

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Y tế và Bộ Nội vụ hoàn thành việc ban hành văn bản hướng dẫn mô hình tổ chức quản lý trung tâm y tế cơ sở trước ngày 1/1/2016 để chỉ đạo thực hiện. Bộ Y tế, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo ngành y tế ở địa phương tăng cường sự phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý y tế.

Sắp xếp, đổi mới công ty lâm nghiệp tỉnh Bình Thuận

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty lâm nghiệp thuộc UBND tỉnh Bình Thuận.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, duy trì, củng cố, phát triển và tái cơ cấu Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Sông Dinh, Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thực hiện nhiệm vụ sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.

Thành lập Công ty TNHH hai thành viên trở lên trên cơ sở sắp xếp các Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp: Bình Thuận, Hàm Tân và thu hút thêm đối tác bên ngoài theo quy định tại Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp và quy định của pháp luật có liên quan.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải thể Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Tánh Linh.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Bình Thuận làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan (đối với trường hợp chưa bị xử lý) trong việc quản lý đất đai lỏng lẻo (khoán trắng, bị dân lấn chiếm đất) tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Tánh Linh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đồng thời thực hiện việc sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu công ty lâm nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; giải thể Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Tánh Linh theo quy định của pháp luật hiện hành.

Căn cứ theo các quy định hiện hành, UBND tỉnh Bình Thuận rà soát lựa chọn đối tác tham gia thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên, quyết định và chịu trách nhiệm, chỉ đạo thực hiện bảo đảm hiệu quả, đúng quy định của pháp luật hiện hành; yêu cầu các doanh nghiệp đối tác cam kết và doanh nghiệp sau khi sắp xếp phải tiếp tục giữ và phát triển thương hiệu, không được đổi tên doanh nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Bình Thuận rà soát, xác định nhu cầu sử dụng đất phù hợp với nhiệm vụ của từng công ty sau sắp xếp và quy hoạch sử dụng đất của địa phương. Chỉ  đạo các công ty lâm nghiệp phải sử dụng đất đúng mục đích, khi thay đổi mục đích sử dụng đất phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt phù hợp với quy hoạch được duyệt của tỉnh và quy định của pháp luật.

Xây dựng phương án quản lý đất đối với diện tích đất các đơn vị giải thể, diện tích đất các công ty không có nhu cầu sử dụng bàn giao lại; xử lý dứt điểm các trường hợp tranh chấp, lấn chiếm, sử dụng đất không đúng quy định tại Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp và các quy định của pháp luật về đất đai.

UBND tỉnh Bình Thuận phối hợp với các Bộ: Tài Nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thông, Tài chính thực hiện việc hỗ trợ kinh phí đo đạc, cắm mốc và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thực hiện bổ sung vốn điều lệ sau sắp xếp cho công ty lâm nghiệp hoạt động công ích theo quy định của pháp luật hiện hành.

Khẩn trương hoàn thành kế hoạch đơn giản hóa TTHC trọng tâm năm 2015

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tập trung nguồn lực hoàn thành những nhiệm vụ trọng tâm tại Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 6/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015.

Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ khẩn trương hoàn thành việc nghiên cứu, hoàn thiện phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trình Thủ tướng Chính phủ.

Trên cơ sở phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ tiếp tục triển khai, hoàn thành việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Về nhiệm vụ rà soát, chuẩn hóa và công khai thủ tục hành chính, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, cơ quan hoàn thành việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính đặc thù thuộc phạm vi chức năng quản lý; ban hành quyết định công bố bộ thủ tục hành chính, kịp thời gửi các địa phương để triển khai thực hiện.

Các địa phương (Hà Giang, Kon Tum, Lai Châu, Lâm Đồng, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc) khẩn trương thực hiện việc chuẩn hóa danh mục thủ tục hành chính đặc thù để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện việc nhập dữ liệu, công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính trước ngày 30/11 tới và niêm yết đầy đủ thủ tục hành chính đã được công bố tại nơi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trước ngày 30/12/2015.

Theo Bộ Tư pháp, các bộ, ngành, địa phương đã khẩn trương triển khai Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015. Có 9/9 bộ  được giao rà soát, đơn giản hóa 13 nhóm thủ tục hành chính trọng tâm đã hoàn thành hệ thống hóa thủ tục hành chính, quy định liên quan; 7/9 bộ đã hoàn thành nghiên cứu, đề xuất phương án đơn giản hóa gửi Bộ Tư pháp tham gia ý kiến.

Về nhiệm vụ rà soát, chuẩn hóa và công khai thủ tục hành chính: Có 15/24 bộ, ngành đã phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý, còn 9 bộ, ngành đang triển khai, chưa phê duyệt. Có 48/63 địa phương đã phê duyệt danh mục thủ tục hành chính đặc thù, 9 địa phương đang thực hiện việc chuẩn hóa danh mục thủ tục hành chính đặc thù để trình phê duyệt, 6 địa phương không có thủ tục hành chính đặc thù trên địa bàn.

Điều chỉnh thời gian tu bổ định kỳ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phó Thủ tướng giao Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh nghiên cứu, báo cáo Bộ Quốc phòng để trình Thủ tướng Chính phủ và Ban Bí Thư Trung ương Đảng cho ý kiến về việc điều chỉnh thời gian tu bổ định kỳ Lăng Bác hằng năm một cách hợp lý, khoa học để vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, vừa đáp ứng mong muốn của nhân dân và khách du lịch được vào Lăng viếng Bác trong tiết thời thu Hà Nội; học sinh, sinh viên được vào viếng Bác nhân dịp khai giảng đầu năm học.

Phó Thủ tướng lưu ý, trong tình hình mới, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cần tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn khu vực, sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống xảy ra, hoàn thiện các phương án bảo vệ, tổ chức huấn luyện, luyện tập bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối Công trình Lăng, Quảng trường Ba Đình, Nhà Quốc hội và Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ.

Sau 2 tháng triển khai nghiêm túc, khẩn trương, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hoàn thành xuất sắc, có chất lượng, bảo đảm tiến độ nhiệm vụ tu bổ định kỳ Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2015. Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã được tổ chức từ ngày 5/11.
 
Cà Mau cần đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp


Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cà Mau, tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

9 tháng đầu năm 2015, kinh tế-xã hội của tỉnh Cà Mau tiếp tục phát triển, tổng sản phẩm địa phương (GRDP) tăng 6,5% đạt gần 19.800 tỷ  đồng; trong đó, nông, lâm, thủy sản tăng 5,5%; công nghiệp, xây dựng tăng 3,8%; dịch vụ tăng 11,1%. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 35,26 triệu (năm 2014 đạt 33,16 triệu). Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực, đúng hướng...

Các lĩnh vực văn hóa xã hội, giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được quan tâm; công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội đạt kết quả khá, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện.

Công tác cải cách hành chính tiếp tục được triển khai và đạt kết quả tích cực. Đã quan tâm chỉ đạo việc áp dụng ISO trong hoạt động của cơ quan hành chính. Triển khai, thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tổ chức bộ máy hành chính tiếp tục được kiện toàn theo đúng quy định. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan hành chính.

Tuy nhiên, Cà Mau vẫn là tỉnh còn nhiều khó khăn, chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm; chưa khai thác hết tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế-xã hội. Công tác cải cách hành chính chưa đồng bộ. Tai nạn giao thông còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. Đời sống của một bộ phận người dân vùng sâu, vùng xa còn khó khăn.

Do đó, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Cà Mau cần khẩn trương rà soát để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Cà Mau đến 2020, định hướng đến 2030; hoàn thành Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh đến 2020.

Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, nhất là cải cách thủ tục đầu tư; mở rộng các hình thức đầu tư BOT, BTO, PPP...; tạo điều kiện thuận lợi để phát triển thị trường vốn; phát triển các hình thức liên doanh, liên kết đầu tư, góp vốn đầu tư bằng tài sản.

Bên cạnh đó chỉ đạo quyết liệt để đạt mục tiêu giảm tai nạn giao thông từ 5 - 10% theo Nghị quyết của Quốc hội; tập trung công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông; tiếp tục quản lý chặt kinh doanh vận tải, kiểm soát tải trọng phương tiện tham gia giao thông.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Cà Mau đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính theo “cơ chế một cửa và một cửa liên thông”. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP về tinh giản biên chế. Tiếp tục triển khai thực hiện các nhóm nhiệm vụ về cải cách thủ tục hành chính theo tinh thần Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ./.