Chinhphu.vn) – Thông cáo báo chí của VPCP về thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngày 12/1/2017.
Cấp GCN quyền sử dụng đất đối với diện tích đất tăng thêm

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai.

Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai, Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về giá đất và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Cụ thể, so với Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, Nghị định 01/2017/NĐ-CP bổ sung quy định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm so với giấy tờ về quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất.

Theo đó, trường hợp đo đạc lại mà diện tích thửa đất thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên Giấy chứng nhận đã cấp hoặc giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai, Điều 18 của Nghị định này và ranh giới thửa đất thực tế có thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có Giấy chứng nhận hoặc giấy tờ về quyền sử dụng đất thì xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm.

Cụ thể, trường hợp diện tích đất tăng thêm do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận thì thực hiện thủ tục chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho đối với diện tích đất tăng thêm theo quy định tại Điều 79, khoản 2 Điều 82 và thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận cho thửa đất gốc (thửa đất chưa có diện tích đất tăng thêm) theo quy định tại Điều 76 của Nghị định này nếu thửa đất gốc đã có Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất mà không yêu cầu người sử dụng đất thực hiện thủ tục hợp thửa đất. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm xác nhận vào Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm và gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế, trình cấp Giấy chứng nhận, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai cho toàn bộ diện tích thửa đất đang sử dụng, trao Giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

Trường hợp diện tích đất tăng thêm do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 1/7/2014 mà diện tích đất tăng thêm đó có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai, Điều 18 của Nghị định này thực hiện thủ tục cấp lần đầu đối với diện tích đất tăng thêm theo quy định tại Điều 70 và thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận cho thửa đất gốc theo quy định tại Điều 76 của Nghị định này nếu thửa đất gốc đã được cấp Giấy chứng nhận. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm xác nhận vào Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm và gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế, trình cấp Giấy chứng nhận, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai cho toàn bộ diện tích thửa đất đang sử dụng, trao Giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

Trường hợp diện tích đất tăng thêm không có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 100 của Luật đất đai, Điều 18 của Nghị định này thì thực hiện như sau:

- Trường hợp người sử dụng đất không vi phạm pháp luật về đất đai thì việc xem xét xử lý và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm thực hiện theo quy định tại Điều 20 của Nghị định này.

- Trường hợp diện tích đất tăng thêm do người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai trước ngày 1/7/2014 thì xem xét xử lý và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm thực hiện theo quy định tại Điều 22 của Nghị định này.

- Trường hợp diện tích đất tăng thêm do người sử dụng đất được giao trái thẩm quyền trước ngày 1/7/2014 thì việc xem xét xử lý và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm thực hiện theo quy định tại Điều 23 của Nghị định này.

Theo khoản 6 Điều 23, trường hợp người đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với thửa đất được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 1/7/2004, đất đó không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch nhưng tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận có nhà ở hoặc không có nhà ở thì được xem xét cấp Giấy chứng nhận và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Hỗ trợ nông dân bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh

Nhà nước hỗ trợ một phần chi phí giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản hoặc một phần chi phí sản xuất ban đầu cho hộ nông dân bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 2/2017/NĐ-CP về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

Nghị định này quy định việc hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản hoặc một phần chi phí sản xuất ban đầu để khôi phục sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại do ảnh hưởng của các loại hình thiên tai quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật phòng, chống thiên tai và các loại dịch bệnh nguy hiểm, được công bố theo quy định pháp luật về thú y, thủy sản, lâm nghiệp và các dịch bệnh công bố dịch theo quy định pháp luật về bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

Theo Nghị định, hộ nông dân, người nuôi trồng thủy sản, diêm dân, chủ trang trại, gia trại, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất trong lĩnh vực trồng trọt, lâm nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và sản xuất muối (hộ sản xuất) bị thiệt hại trực tiếp do thiên tai, dịch bệnh theo quy định thì sẽ được hỗ trợ.

Điều kiện hỗ trợ

Các hộ sản xuất bị thiệt hại được xem xét hỗ trợ khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

1- Sản xuất không trái với quy hoạch, kế hoạch và hướng dẫn sản xuất nông nghiệp của chính quyền địa phương.

2- Có đăng ký kê khai ban đầu được UBND cấp xã xác nhận đối với chăn nuôi tập trung (trang trại, gia trại, tổ hợp tác, hợp tác xã) và nuôi trồng thủy sản hoặc giấy chứng nhận kiểm dịch (nếu có). Các hộ chăn nuôi tập trung kê khai trong thời gian 15 ngày kể từ khi bắt đầu chăn nuôi; trong thời gian 7 ngày làm việc kể từ khi nhận được bản kê khai, UBND cấp xã có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận vào kê khai. Các hộ nuôi trồng thủy sản thực hiện kê khai và được xác nhận ngay khi thực hiện nuôi trồng.

3- Thiệt hại xảy ra khi đã thực hiện đầy đủ, kịp thời các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với thiên tai, dịch bệnh theo sự hướng dẫn, chỉ đạo của cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương.

4- Thời điểm xảy ra thiệt hại:

a- Đối với thiên tai: Trong thời gian xảy ra thiên tai trên địa bàn được Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn địa phương xác nhận;

b- Đối với dịch bệnh: Trong khoảng thời gian từ khi công bố dịch đến khi công bố hết dịch. Trường hợp đặc biệt, ngay từ khi phát sinh ổ dịch đầu tiên (chưa đủ điều kiện công bố dịch) cần phải tiêu hủy gia súc, gia cầm theo yêu cầu của công tác phòng, chống dịch để hạn chế dịch lây lan thì thời điểm xảy ra thiệt hại là khoảng thời gian từ khi phát sinh ổ dịch đến khi kết thúc ổ dịch.

Mức hỗ trợ

Mức hỗ trợ cao nhất đối với: cây trồng là 30 triệu đồng/ha; sản xuất lâm nghiệp là 20 triệu đồng/ha; nuôi thủy, hải sản 60 triệu đồng/ha.

Nhà nước hỗ trợ trực tiếp cho các hộ sản xuất có gia súc, gia cầm phải tiêu hủy bắt buộc do mắc dịch bệnh hoặc trong vùng có dịch bắt buộc phải tiêu hủy với mức hỗ trợ cụ thể: Hỗ trợ 38.000 đồng/kg hơi đối với lợn; hỗ trợ 45.000 đồng/kg hơi đối với trâu, bò, dê, cừu, hươu, nai; hỗ trợ 35.000 đồng/con gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng).

Đối với sản xuất muối, Nhà nước hỗ trợ 1.500.000 đồng/ha diện tích sản xuất muối bị thiệt hại trên 70%; thiệt hại từ 30-70% được hỗ trợ 1.000.000 đồng/ha.

Nghị định quy định rõ thực hiện hỗ trợ kịp thời, trực tiếp bằng tiền hoặc bằng giống cây, con, hiện vật. Giống cây, con, hiện vật hỗ trợ phải đảm bảo chất lượng, phù hợp với điều kiện sinh thái và thực tế của địa phương. Việc hỗ trợ phải công khai, minh bạch, đúng mức và đúng đối tượng.

Trường hợp hỗ trợ bằng hiện vật, mức hỗ trợ được quy đổi tương đương hỗ trợ bằng tiền theo giá tại thời điểm hỗ trợ.

Trong trường hợp có nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ cùng một nội dung, hộ sản xuất chỉ được nhận hỗ trợ một chính sách phù hợp nhất.
 
Thiết lập hợp tác tài chính với Hungary

Chính phủ vừa thông qua nội dung Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hungary về việc thiết lập Chương trình khung hợp tác tài chính.

Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ thay mặt Chính phủ Việt Nam ký kết Hiệp định trên với đại diện có thẩm quyền của Chính phủ Hungary.
 
Đôn đốc triển khai nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ giao

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các Bộ khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ giao tại Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XIV.

Trên cơ sở Nghị quyết kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XIV, Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017 do Thủ tướng Chính phủ trình bày tại phiên khai mạc, phát biểu của Thủ tướng Chính phủ tại phiên giải trình và trả lời chất vấn, nội dung trả lời chất vấn trực tiếp tại Hội trường của Thủ tướng Chính phủ, báo cáo của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các Bộ khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các nội dung sau và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 22/4/2017.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan tiếp tục hoàn thiện, thực hiện tốt chính sách người có công; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ hiệu quả, thiết thực; tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở và Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt, xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; tăng cường y tế dự phòng, đổi mới mạnh mẽ công tác y tế cơ sở, thực hiện tốt vai trò chăm sóc sức khỏe ban đầu; khẩn trương hoàn thành một số bệnh viện tuyến trung ương và tuyến cuối. Đẩy mạnh xã hội hóa, phát triển y tế ngoài công lập và hợp tác công-tư trong khám chữa bệnh.

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan đẩy nhanh thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân gắn với hỗ trợ phù hợp cho đối tượng chính sách, người nghèo; khắc phục tình trạng lạm dụng bảo hiểm y tế; tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của các cấp chính quyền địa phương về an toàn thực phẩm; xử lý ngay những vấn đề bức xúc, xử lý nghiêm các vi phạm; đẩy mạnh truyền thông và thực hiện các giải pháp phát triển dân số bền vững, giảm mất cân bằng giới tính khi sinh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan tiếp tục triển khai đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; phát triển toàn diện năng lực, thể chất, nhân cách, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên; xây dựng Đề án quy hoạch lại mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học và cơ sở đào tạo giáo viên, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 5/2017.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan xây dựng cơ chế khuyến khích mạnh mẽ nghiên cứu, đổi mới sáng tạo; xây dựng Đề án phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ; nâng cao hiệu quả hoạt động của các quỹ, phát triển thị trường khoa học công nghệ gắn với bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; thúc đẩy liên kết, hợp tác giữa các tổ chức nghiên cứu với doanh nghiệp, coi doanh nghiệp là trung tâm đổi mới, sáng tạo.

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan nâng cao hiệu quả sử dụng kinh phí nghiên cứu khoa học và hoạt động của các quỹ khoa học công nghệ công lập; chú trọng đào tạo, phát triển đội ngũ nhân lực khoa học công nghệ trình độ cao.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan chú trọng công tác bảo tồn, phát huy các giá trị, di sản văn hóa dân tộc; tập trung ngăn chặn suy thoái đạo đức; tăng cường quản lý nhà nước về lễ hội; chủ động hợp tác và giao lưu quốc tế, quảng bá văn hoá Việt Nam và tiếp nhận có chọn lọc tinh hoa văn hoá thế giới.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, các Bộ, cơ quan liên quan và địa phương làm tốt công tác tuyên truyền nhằm tạo đồng thuận xã hội trong thực hiện các Nghị quyết, chương trình hành động về phát triển kinh tế-xã hội; phối hợp các bộ, cơ quan liên quan tăng cường chỉ đạo các cơ quan báo chí xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền về phát triển xây dựng văn hóa, con người Việt Nam.

Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định bổ nhiệm ông Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Sửa đổi Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo 389 quốc gia

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 389/QĐ-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Cụ thể, thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia). Trưởng Ban là Phó Thủ tướng Chính phủ theo phân công của Thủ tướng Chính phủ.

Các Phó Trưởng Ban gồm: Bộ trưởng Bộ Tài chính (Phó Trưởng Ban Thường trực); Bộ trưởng Bộ Công Thương; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thứ trưởng Bộ Công an.

Các Ủy viên gồm Thứ trưởng các Bộ: Tài chính, Công Thương, Nội vụ, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam.

Ngoài ra, các Ủy viên còn có thủ trưởng các cơ quan, lực lượng chức năng: Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia; Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Tư lệnh Cảnh sát biển; Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát; Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh; Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan; Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế; Cục trưởng Cục Quản lý thị trường; mời Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tham gia Ủy viên Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo 389 quốc gia có Văn phòng Thường trực đặt tại Bộ Tài chính. Văn phòng Thường trực có nhiệm vụ tham mưu tổng hợp, giúp Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia (bao gồm các Phó Trưởng Ban) chỉ đạo, điều phối công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả từ trung ương đến cơ sở; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, lực lượng chức năng và cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia. Tổ chức và hoạt động của Văn phòng Thường trực do Trưởng Ban quyết định theo đề nghị của Phó Trưởng Ban Thường trực.

Bổ sung mỏ đất hiếm vào quy hoạch

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đồng ý bổ sung mỏ đất hiếm Bến Đền, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai vào Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng đá quý, đất hiếm và urani giai đoạn đến 2015, có xét đến năm 2025 và cấp phép thăm dò không thông qua đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định hồ sơ, cấp giấy phép thăm dò quặng đất hiếm khu vực trên theo quy định hiện hành; việc cấp phép khai thác chỉ được xem xét sau khi có kết quả thăm dò và gắn với chế biến sâu, đáp ứng các yêu cầu về môi trường.

* Về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất nguyên liệu đá hoa trắng, caolanh, felspat và magnezit giai đoạn đến năm 2025, có xét đến năm 2035, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ Công Thương làm việc với Bộ Xây dựng để xem xét cụ thể việc quy hoạch các loại kháng sản đá hoa trắng, caolanh, felspat theo quy định pháp luật về khoáng sản và thuận lợi trong quản lý quy hoạch khoáng sản, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Nhân rộng mô hình người già sống khỏe

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam.

Năm 2016, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ ngành, đoàn thể, Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam và các địa phương tiếp tục chỉ  đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện các chính sách, chương trình về người cao tuổi đạt nhiều kết quả nổi bật. Tất cả người cao tuổi đủ điều kiện hưởng trợ cấp đều đã được nhận trợ cấp đầy đủ và đúng thời gian theo quy định; thực hiện việc trợ cấp hàng tháng cho 1.598.934 người cao tuổi thuộc diện chính sách; thực hiện nâng mức chuẩn trợ cấp, trợ giúp xã hội lên 270.000 đồng đối với người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên không thuộc hộ nghèo từ ngày 01/01/2016; trên 1,1 triệu người cao tuổi được chúc thọ, mừng thọ; 855.275 người cao tuổi được khám sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, 598.135 người cao tuổi được khám mắt, 104.840 người cao tuổi được chữa mắt miễn phí; nhiều tỉnh đã triển khai thực hiện giảm giá vé đường bộ, đường thủy cho người cao tuổi như Lai Châu, Bắc Cạn, Khánh Hòa, Quảng Bình, Đà Nẵng; các hãng hàng không, đường sắt áp dụng giảm 15% giá vé với tổng kinh phí hơn 23 tỷ đồng.

Nhiều tỉnh triển khai thực hiện tốt các mô hình thể dục, dưỡng sinh, văn hóa, văn nghệ, mô hình chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, mô hình “Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau” đem lại kết quả thiết thực cho người cao tuổi và cộng đồng như các tỉnh Thái Nguyên, Thanh Hóa, Hải Dương, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Trị, Hà Giang và Bến Tre.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác người cao tuổi còn một số khó khăn tồn tại, việc triển khai các hoạt động của một số Bộ, ngành, địa phương đối với công tác người cao tuổi vẫn còn hạn chế, chưa chủ động lồng ghép các hoạt động của ngành với công tác người cao tuổi; mức sống của người cao tuổi nhìn chung còn thấp, nhiều người còn phải lao động kiếm sống; một số người cao tuổi đang sống trong nhà tạm; đặc biệt ở các vùng khó khăn, dân tộc thiểu số người cao tuổi có tuổi thọ thấp nên số lượng người được hưởng chính sách trợ cấp xã hội còn ít...

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị các cấp chính quyền, toàn xã hội phải cộng đồng trách nhiệm đối với công tác chăm sóc người cao tuổi. Các Bộ, ngành, đoàn thể và các địa phương theo chức năng, nhiệm vụ của mình triển khai chỉ đạo, lồng ghép các chương trình, thực hiện có hiệu quả các chính sách chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi theo kế hoạch nhiệm vụ đề ra, phù hợp với tình hình thực tế của ngành, địa phương và các quy định hiện hành; tổ chức triển khai Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2012-2020 và Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016-2020; đẩy mạnh, nhân rộng mô hình người già sống khỏe; có cơ chế khuyến khích xây dựng một số công trình nhà ở, giao thông phù hợp, tiện dụng cho người cao tuổi.

Phó Thủ tướng giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục hướng dẫn, đẩy mạnh việc thực hiện Luật người cao tuổi, Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2012-2020; đánh giá, báo cáo thực hiện Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2012-2017 để tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình. Triển khai thực hiện Đề án củng cố, phát triển mạng lưới trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2025; Đề án đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2015-2025 và tầm nhìn đến 2030; nghiên cứu, đề xuất đổi mới chính sách trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi đặc biệt là người cao tuổi là người dân tộc thiểu số, người cao tuổi sống ở vùng đặc biệt khó khăn.

Bộ Y tế tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện quy định về chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi và ưu tiên khám, chữa bệnh cho người cao tuổi tại các cơ sở khám chữa bệnh; ban hành quy trình chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, thường xuyên cập nhật, ban hành danh mục dịch vụ mới cho người cao tuổi. Thống nhất hướng dẫn lập hồ sơ theo dõi, quản lý sức khỏe người cao tuổi tại cơ sở; có văn bản hướng dẫn việc thành lập khoa lão khoa và đẩy mạnh công tác đào tạo chuyên ngành lão khoa cho cán bộ, nhân viên y tế tại cơ sở. Tăng cường y tế cơ sở trong việc chăm sóc người cao tuổi.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục tăng cường chỉ đạo, kiểm tra việc niêm yết và thực hiện giảm giá vé thăm quan di tích văn hóa, lịch sử, bảo tàng, danh lam thắng cảnh đối với người cao tuổi theo quy định và khuyến khích thực hiện các biện pháp ưu tiên khác nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người cao tuổi được thăm quan các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh. Xây dựng và lan rộng các mô hình rèn luyện sức khỏe người cao tuổi vừa vui, vừa có ích gắn với các hoạt động, sự kiện. Đẩy mạnh triển khai Đề án hỗ trợ, chăm sóc đời sống văn hóa, thể dục thể thao đối với người cao tuổi giai đoạn 2012-2020.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính bảo đảm kinh phí thực hiện các chính sách, chương trình, đề  án đối với người cao tuổi; hỗ trợ kinh phí trong việc giám sát, đánh giá thực hiện pháp luật về người cao tuổi. Ban hành Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020 (trong đó có cơ sở bảo trợ xã hội đối với người cao tuổi) sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành cơ quan liên quan, chỉ đạo, hướng dẫn, tạo điều kiện để người cao tuổi còn đủ sức khỏe, có nhu cầu tham gia vào các hoạt động tạo việc làm, tăng thu nhập, phát triển kinh tế hộ gia đình trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp và phát triển nông thôn.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền về luật pháp, chính sách đối với người cao tuổi; tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chuẩn bị tích lũy cho tuổi già từ khi còn trẻ./.