(Chinhphu.vn) – Thông cáo báo chí của Văn phòng Chính phủ về thông tin chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng chỉ thị rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị 08/CT-TTg về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan.

Trong những năm vừa qua, việc cấp phép xây dựng đã có nhiều chuyển biến tích cực về thủ tục, thời gian (theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, chỉ tiêu cấp phép xây dựng của Việt Nam luôn có sự cải thiện qua các năm và là một trong các chỉ số có thứ hạng cao trong các chỉ số về cải thiện môi trường kinh doanh tại Việt Nam).

Tuy nhiên, thời gian thực hiện thủ tục cấp giấy phép xây dựng còn dài và chưa đồng bộ. Nguyên nhân là do một số quy định pháp luật hiện hành chưa thống nhất; năng lực của cán bộ, công chức chưa thực sự đáp ứng yêu cầu; chưa thực hiện triệt để cơ chế "một cửa liên thông"; việc phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong thực hiện thủ tục hành chính chưa chặt chẽ...

Ngày 6/2/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020, trong đó, quy định một số biện pháp đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thực hiện đối với thủ tục cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đạt trung bình của nhóm nước ASEAN 4.

Để triển khai kịp thời, hiệu quả Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP, Thủ tướng Chính phủ đặt mục tiêu yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 19 để rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục cấp phép xây dựng, đạt trung bình của nhóm nước ASEAN 4.

Rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng từ 166 ngày xuống còn tối đa không quá 120 ngày (bao gồm giảm thời gian thực hiện thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công, cấp giấy phép xây dựng 19 ngày; giảm thời gian thực hiện thủ tục thẩm duyệt phòng cháy, chữa cháy 10 ngày; giảm thời gian thực hiện kết nối cấp điện, cấp thoát nước 7 ngày và giảm thời gian đăng ký tài sản sau hoàn công là 10 ngày).

Giảm thời gian thực hiện thủ tục cấp phép xây dựng

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích để giảm thời gian thực hiện thủ tục cấp phép xây dựng.

Cụ thể: Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục thẩm định thiết kế xây dựng, cấp giấy phép xây dựng từ 82 ngày theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới năm 2017 xuống còn tối đa 63 ngày (giảm 19 ngày); trong đó, thẩm định thiết kế cơ sở giảm tối thiểu 5 ngày, thẩm định thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công giảm tối thiểu 4 ngày và cấp giấy phép xây dựng giảm tối thiểu 10 ngày; trong trường hợp các thủ tục này do cùng một có quan thực hiện thì có thể tự cân đối thời gian đối với từng thủ tục bảo đảm tổng thời gian giảm đối với 3 thủ tục trên là 19 ngày.

Cơ quan chủ trì, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trên là các Bộ Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Công an, Quốc phòng; các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương. Thời gian hoàn thành năm 2018.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an, UBN cấp tỉnh, Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy cấp tỉnh, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an cấp tỉnh, chủ trì, chỉ đạo rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy từ 30 ngày theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới năm 2017 xuống còn tối đa 20 ngày (giảm 10 ngày); trong đó, góp ý đối với dự án thiết kế quy hoạch giảm từ 10 ngày xuống còn 5 ngày, góp ý đối với thiết kế cơ sở từ 10 ngày xuống còn 5 ngày.

Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục kết nối cấp điện, cấp, thoát nước từ 14 ngày xuống còn tối đa 7 ngày (giảm 7 ngày). UBND cấp tỉnh, các công ty cấp, thoát nước, công ty điện lực chủ trì, chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ này năm 2018.

Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ trì, chỉ đạo rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất từ 30 ngày theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới năm 2017 xuống còn tối đa 20 ngày (giảm 10 ngày); xem xét sử dụng kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu khi hoàn thành thi công xây dựng công trình của cơ quan chuyên môn về xây dựng khi giải quyết các thủ tục hành chính về cấp Giấy chứng nhận sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan có liên quan

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan có liên quan để thực hiện đồng thời, song song các thủ tục hành chính.

Bộ Công an, UBND cấp tỉnh, Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp tỉnh, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với các Bộ: Xây dựng, Giao thông vận tải, Công Thương; các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Công Thương xây dựng Quy chế phối hợp thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy và thẩm định thiết kế xây dựng, cấp giấy phép xây dựng; trong đó, thực hiện đồng thời thủ tục cho ý kiến về giải pháp phòng cháy, chữa cháy với thủ tục thẩm định dự án, thiết kế cơ sở; thủ tục thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy với thủ tục thẩm định thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công, hoàn thành trong quý II/2018.

Các Bộ Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Quốc phòng; UBND cấp tỉnh; các Sở Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương chủ trì, chỉ đạo; Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp xây dựng Quy chế phối hợp thủ tục thẩm định dự án, thẩm định thiết kế xây dựng và thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (hoặc xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường) hoàn thành trong quý II/2018...

Nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về thẩm định dự án, thiết kế xây dựng, dự toán, cấp giấy phép xây dựng tại Luật Xây dựng, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn theo hướng hạn chế sự khác nhau về đối tượng công trình, dự án phải thẩm định thiết kế dự án, thiết kế xây dựng, dự toán theo pháp luật về xây dựng với đối tượng công trình, dự án phải thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy theo pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; đơn giản hóa hồ sơ cấp giấy phép xây dựng đối với một số loại công trình; giảm thời gian thực hiện đối với các thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công và cấp giấy phép xây dựng công trình tối thiểu 19 ngày so với thời gian tối đa thực hiện các thủ tục này theo quy định của pháp luật hiện hành.

Nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về kiểm tra, xác nhận công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án, nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng tại Luật Bảo vệ môi trường, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn theo hướng hạn chế sự khác nhau về đối tượng công trình, dự án phải kiểm tra, xác nhận công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án, nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường với đối tượng công trình, dự án phải kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng...; giảm thời gian thực hiện thủ tục thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường tối thiểu 15 ngày so với thời gian tối đa thực hiện thủ tục này theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều chỉnh kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định về việc điều chỉnh kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 - 2015 và giai đoạn 2014 - 2016; kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách trung ương (bao gồm trái phiếu Chính phủ) sang năm 2018.

Theo đó, điều chỉnh giảm kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 - 2015 và 2014 - 2016 với tổng số vốn điều chỉnh giảm là 3776,869 tỷ đồng, trong đó, tổng số vốn điều chỉnh giảm tại 4 Bộ: Giao thông vận tải, Quốc phòng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế là 2161,887 tỷ đồng; tổng số vốn điều chỉnh giảm tại 61 địa phương là 1614,981 tỷ đồng.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính giám sát, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước (bao gồm trái phiếu Chính phủ) năm 2018 được giao; chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan thanh tra, kiểm toán về tính chính xác của các thông tin, số liệu báo cáo.

Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thu hồi vốn trái phiếu Chính phủ điều chỉnh giảm giai đoạn 2012 - 2015 và giai đoạn 2014 - 2016; không cho giải ngân vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch hằng năm của mỗi dự án vượt tổng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 - 2015 và giai đoạn 2014 - 2016 sau khi điều chỉnh; báo cáo tình hình thu hồi vốn trái phiếu Chính phủ điều chỉnh giảm giai đoạn 2012 - 2015 và giai đoạn 2014 - 2016 và tình hình giải ngân kế hoạch vốn ngân sách nhà nước (bao gồm trái phiếu Chính phủ) kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân sang năm 2018 theo định kỳ hằng tháng và hằng quý theo quy định.

Các Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định hoặc thông báo danh mục dự án và mức vốn trái phiếu Chính phủ điều chỉnh giảm, bổ sung giai đoạn 2012 - 2015 và giai đoạn 2014 - 2016; danh mục dự án và mức vốn kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân vốn ngân sách nhà nước (bao gồm trái phiếu Chính phủ) sang năm 2018 cho các đơn vị trực thuộc để thực hiện; đồng thời gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 20 tháng 3 năm 2018.

Bên cạnh đó, định kỳ hằng tháng, quý và cả năm báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn ngân sách nhà nước (bao gồm trái phiếu Chính phủ) kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2018 theo quy định; chịu trách nhiệm đối với tính chính xác về thông tin, số liệu của các dự án do bộ, địa phương quản lý. Trường hợp phát hiện các thông tin không chính xác, phải kịp thời gửi báo cáo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ.

Các dự án bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 - 2015 và giai đoạn 2014 - 2016 và Dự án 991B của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được giải ngân đến hết ngày 31/12/2018.

Ban hành Bảng phân loại tiêu dùng theo mục đích gia đình

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Bảng phân loại tiêu dùng theo mục đích của hộ gia đình Việt Nam.

Quyết định này quy định chi tiết danh mục và nội dung của Bảng phân loại tiêu dùng theo mục đích của hộ gia đình Việt Nam được sử dụng thống nhất trong hoạt động thống kê nhà nước.

Cụ thể, danh mục Bảng phân loại tiêu dùng theo mục đích của hộ gia đình Việt Nam gồm 4 cấp: Cấp 1 gồm 13 mã; cấp 2 gồm 56 mã; cấp 3 gồm 180 mã; cấp 4 gồm 347 mã.

Trong đó, cấp 1 gồm các mã sau: Lương thực, thực phẩm và đồ uống không cồn; đồ uống có cồn, thuốc lá và chất gây nghiện; quần áo và giầy dép; nhà ở, điện, nước, ga và các nhiên liệu khác; đồ đạc, thiết bị gia đình và bảo dưỡng đồ dùng gia đình; y tế; giao thông vận tải; thông tin và truyền thông; giải trí và văn hóa; giáo dục và đào tạo; dịch vụ ăn uống và lưu trú; dịch vụ bảo hiểm và tài chính; chăm sóc cá nhân, bảo trợ xã hội và hàng hóa, dịch vụ khác.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 20/4/2018.

Kiện toàn BCĐ liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm trên cơ sở Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm đã được kiện toàn theo Quyết định số 408/QĐ-TTg ngày 31/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, tên gọi mới là Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm (Ban Chỉ đạo). Đây là tổ chức tham mưu, giúp việc Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo,  kiểm tra các bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo là nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về những chủ trương, cơ chế, chính sách, giải pháp trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm; giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp hoạt động giữa các bộ, ngành, các địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc xử lý những vấn đề liên ngành về bảo đảm an toàn thực phẩm; kịp thời đề xuất, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ biện pháp xử lý trong trường hợp công tác bảo đảm an toàn thực phẩm có những diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân trên diện rộng; cho ý kiến về các định hướng, báo cáo của Chính phủ liên quan đến lĩnh vực an toàn thực phẩm; giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm của các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ giao.

Ban Chỉ đạo có quyền lập Tổ Công tác giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch về công tác an toàn thực phẩm; mời lãnh đạo các bộ, ngành, chính quyền địa phương và đại diện cơ quan, tổ chức khác liên quan tham dự các cuộc họp, các buổi làm việc của Ban Chỉ đạo; yêu cầu các bộ, ngành, chính quyền địa phương và cơ quan nhà nước, các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho việc thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

Theo quyết định, Trưởng Ban Chỉ đạo là Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam. Phó Trưởng ban gồm: Bộ trưởng Bộ Y tế (thường trực); Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Ủy viên gồm: Thứ trưởng Bộ Y tế (thường trực) và thứ trưởng các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Công an, Thông tin và Truyền thông, Tài chính; lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ Y tế là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo theo quy định tại Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12/3/2007.

Thay thành viên Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thay đổi thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 2016-2020.

Cụ thể, ông Điểu K'ré, Phó Trưởng ban Ban Dân vận Trung ương là Ủy viên Hội đồng thay ông Thào Xuân Sùng nhận nhiệm vụ khác.

Ông Phạm Văn Linh, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương là Ủy viên Hội đồng thay bà Lâm Phương Thanh nhận nhiệm vụ khác.

Ông Thào Xuân Sùng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam thay ông Lại Xuân Môn nhận nhiệm vụ khác.

Theo Quyết định 168/2007/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Trung ương, nhiệm vụ của Hội đồng là thực hiện sự phối hợp giữa các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị-xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các tổ chức nghề nghiệp trong việc tham mưu đề xuất các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng và tổ chức các phong trào thi đua trong phạm vi cả nước.

Bên cạnh đó, định kỳ đánh giá tình hình phong trào thi đua và công tác khen thưởng; kiến nghị, đề xuất với Đảng và Chính phủ đề ra các chủ trương, biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua trong từng năm và trong từng giai đoạn, tham mưu, tư vấn cho Đảng và Nhà nước về tổng kết lý luận và thực tiễn về công tác thi đua, khen thưởng; đề xuất sửa đổi, bổ sung các chế độ, chính sách về thi đua, khen thưởng.

Đồng thời, đôn đốc, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách về thi đua, khen thưởng đối với các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét chọn các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc, đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét đề nghị Chủ tịch nước quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, danh hiệu tỉnh Anh hùng, thành phố Anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng.

Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trường

Tổng cục Môi trường là tổ chức trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học trong phạm vi cả nước; quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục theo quy định của pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 15/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trong đó, về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường, phương án cải tạo, phục hồi môi trường, Tổng cục Môi trường có nhiệm vụ tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; tổ chức thẩm định và trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật; tổ chức thẩm định, trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết theo quy định của pháp luật; tổ chức thẩm định và trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp báo cáo về công tác thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; về công tác thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết, phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản trên phạm vi cả nước; về đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường; về lập, thẩm định và phê duyệt đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

Đề xuất việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái môi trường phát sinh chưa được quy định trong danh mục các dự án thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Về kiểm soát nguồn ô nhiễm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, Tổng cục Môi trường có nhiệm vụ hướng dẫn việc kiểm soát nguồn ô nhiễm trong quá trình thi công xây dựng và vận hành thử nghiệm dự án đầu tư thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật; hướng dẫn việc kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ bao gồm cả khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, làng nghề thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, hướng dẫn, kiểm tra công tác lập danh mục, việc xử lý triệt để, xác nhận việc hoàn thành xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo quy định của pháp luật; hướng dẫn, kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với hoá chất, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng, nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật; lập, trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường danh mục các chế phẩm sinh học sử dụng trong phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm và xử lý chất thải, danh mục chế phẩm sinh học gây ô nhiễm môi trường bị cấm nhập khẩu, danh mục phế liệu được phép nhập khẩu thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới theo quy định của pháp luật; hướng dẫn, kiểm tra công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường theo quy định của pháp luật.

Về quản lý và cải thiện chất lượng môi trường, Tổng cục Môi trường có nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá hiện trạng, diễn biến chất lượng môi trường đất, nước, không khí, ô nhiễm xuyên biên giới, mưa axit theo quy định của pháp luật; hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện công tác giám sát diễn biến chất lượng môi trường tại các vùng kinh tế trọng điểm, khu vực tập trung nhiều nguồn ô nhiễm, có nguồn thải lớn, lưu vực sông, biển đảo, đô thị, nông thôn, khu dân cư, khu vực công cộng theo quy định của pháp luật.

Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện việc điều tra, đánh giá, khoanh vùng cảnh báo và lập bản đồ khu vực môi trường bị ô nhiễm, suy thoái thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật; hướng dẫn, kiểm tra và triển khai thực hiện các dự án xử lý, cải tạo, phục hồi môi trường khu vực bị ô nhiễm tồn lưu chất độc hóa học, dioxin, hóa chất bảo vệ thực vật theo quy định của pháp luật; hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện việc điều tra, xác định thiệt hại đối với môi trường, tính toán thiệt hại đối với môi trường và xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với môi trường do ô nhiễm, suy thoái gây ra thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật;...

Cơ cấu tổ chức

Về cơ cấu tổ chức, Tổng cục Môi trường có 18 đơn vị: 1- Vụ Thẩm định đánh giá tác động môi trường; 2- Vụ Quản lý chất thải; 3- Vụ Quản lý chất lượng môi trường; 4- Vụ Chính sách, Pháp chế và Thanh tra; 5- Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế; 6- Vụ Kế hoạch - Tài chính; 7- Vụ Tổ chức cán bộ; 8- Văn phòng Tổng cục; 9- Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học; 10- Cục Bảo vệ môi trường miền Bắc; 11- Cục Bảo vệ môi trường miền Trung và Tây Nguyên; 12- Cục Bảo vệ môi trường miền Nam; 13- Trung tâm Tư vấn và Công nghệ môi trường; 14- Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường; 15- Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc; 16- Trung tâm Quan trắc môi trường miền Trung và Tây Nguyên; 17- Trung tâm Quan trắc môi trường miền Nam; 18- Viện Khoa học môi trường.

Các tổ chức quy định từ (1) đến (12) là các tổ chức hành chính giúp Tổng Cục trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước; các tổ chức quy định từ (13) đến (18) là các đơn vị sự nghiệp công lập của Tổng cục.

Tổng cục Môi trường có Tổng Cục trưởng và không quá 4 Phó Tổng Cục trưởng do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo quy định của pháp luật.

Bạc Liêu cần phát triển theo hướng xanh với 4 trụ cột

Tỉnh Bạc Liêu cần phát triển theo hướng xanh với 4 trụ cột: nông nghiệp, trọng tâm là Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh tôm, lúa gạo; năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời); du lịch; thương mại, dịch vụ. Xây dựng Bạc Liêu trở thành viên ngọc xanh bên bờ biển phía Nam của đất nước.

Đây là nội dung tại Thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu.

Thông báo nêu rõ, tỉnh Bạc Liêu cần phấn đấu trở thành một trung tâm công nghiệp tôm của cả nước, cả về sản xuất giống, chế phẩm, chế biến thức ăn cho tôm với nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, ứng dụng công nghệ cao, tăng nhanh năng suất, sản lượng và chất lượng tôm gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm và bảo vệ môi trường. Tập trung làm tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch theo hướng bền vững.

Bên cạnh đó, phát triển du lịch là ngành kinh tế quan trọng của Tỉnh và trở thành trung tâm du lịch của vùng Đồng bằng sông Cửu Long; xây dựng hệ sinh thái du lịch sống động, đa dạng sản phẩm, kết nối với các trung tâm du lịch lớn; tận dụng và phát huy tiềm năng, thế mạnh về năng lượng tái tạo, phát triển điện gió, điện mặt trời.

Đồng thời, quản lý chặt chẽ, tránh lãng phí tài nguyên đất đai, nguồn nước; làm tốt công tác quản lý nhà nước về môi trường, kiểm soát tốt các cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, nhất là trong chế biến thủy hải sản; thu hút đầu tư, xã hội hóa cho công tác bảo vệ môi trường; phát triển các lĩnh vực thương mại, dịch vụ có tiềm năng, lợi thế, chú trọng lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế.

Tỉnh cũng cần đẩy mạnh hợp tác, liên kết với các địa phương, nhất là các tỉnh trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Hồ Chí Minh cả về sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, góp phần hạn chế tình trạng đầu tư manh mún, dàn trải, kém hiệu quả.

Tiếp tục xây dựng bộ máy hành chính trong sạch, vững mạnh, phục vụ người dân và doanh nghiệp; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xử lý nghiêm và kịp thời các tổ chức và cá nhân có vi phạm trong thực thi công vụ. Giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Lãnh đạo Tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng cơ chế thông thoáng, cởi mở để thu hút doanh nghiệp trong nước và nước ngoài về đầu tư, kinh doanh. Thúc đẩy khởi nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư.

Về hỗ trợ kinh phí đầu tư hạ tầng Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính và tỉnh Bạc Liêu rà soát những hạng mục quan trọng cấp bách, đề xuất việc hỗ trợ tỉnh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; về áp dụng cơ chế chính sách ưu đãi về tín dụng đối với các hộ nông dân trực tiếp nuôi tôm, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan xem xét, xử lý theo quy định, tạo điều kiện cho các hộ nuôi tôm được vay vốn tín dụng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trường hợp vượt thẩm quyền.

Về đầu tư lưới điện phục vụ nuôi tôm vào Đề án phát triển ngành tôm quốc gia Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu bổ sung chương trình đầu tư lưới điện phục vụ nuôi tôm này vào Quy hoạch phát triển điện lực, trình cấp thẩm quyền phê duyệt; Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đưa chương trình đầu tư lưới điện phục vụ nuôi tôm vào Đề án phát triển ngành tôm quốc gia Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020, trình Thủ tướng Chính phủ.

Rà soát quy định về thuế

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo cơ quan Thuế rà soát các quy định pháp luật về thuế, bảo đảm thực hiện các chủ trương của Chính phủ về hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo cơ quan Thuế kịp thời cung cấp các thông tin, tài liệu về người nộp thuế cho Kiểm toán nhà nước khi có yêu cầu; rà soát các quy định của pháp luật về thuế và pháp luật khác có liên quan để trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung nhằm đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa cơ quan Thuế với Kiểm toán Nhà nước và các cơ quan quản lý nhà nước khác trong quản lý thuế, bảo đảm thực hiện các chủ trương của Chính phủ về hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đồng thời nâng cao sự tuân thủ pháp luật của người nộp thuế và chống thất thu ngân sách Nhà nước./.