(Chinhphu.vn) - Thông cáo báo chí của VPCP về thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 54/2019/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.

Trong đó, Nghị định quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke gồm:

1- Là doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.

2- Bảo đảm các điều kiện về phòng, chống cháy nổ và an ninh, trật tự theo quy định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

3. Phòng hát phải có diện tích sử dụng từ 20 m2 trở lên, không kể công trình phụ.

4- Không được đặt chốt cửa bên trong phòng hát hoặc đặt thiết bị báo động (trừ các thiết bị báo cháy nổ).

Điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường

Ngoài quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, Nghị định cũng quy định cụ thể điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường gồm:

1- Là doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.

2- Bảo đảm các điều kiện về phòng, chống cháy nổ và an ninh, trật tự theo quy định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

3- Phòng vũ trường phải có diện tích sử dụng từ 80 m2 trở lên, không kể công trình phụ.

4- Không được đặt chốt cửa bên trong phòng vũ trường hoặc đặt thiết bị báo động (trừ các thiết bị báo cháy nổ).

5- Địa điểm kinh doanh phải cách trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử - văn hóa từ 200 m trở lên.

Doanh nghiệp, hộ kinh doanh khi kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường chỉ được được sử dụng các bài hát phổ biến, lưu hành; chấp hành pháp luật lao động đối với người lao động theo quy định của pháp luật. Cung cấp trang phục, biển tên cho người lao động; bảo đảm đủ điều kiện cách âm và âm thanh thoát ra ngoài phòng hát hoặc phòng vũ trường phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; tuân thủ quy định tại Nghị định 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu; tuân thủ quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá; tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; vệ sinh an toàn thực phẩm; bản quyền tác giả; hợp đồng lao động; an toàn lao động; bảo hiểm; phòng, chống tệ nạn xã hội và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Ngoài trách nhiệm quy định nêu trên, doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh dịch vụ karaoke có trách nhiệm bảo đảm hình ảnh phù hợp lời bài hát thể hiện trên màn hình (hoặc hình thức tương tự) và văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam; không được hoạt động từ 0 giờ sáng đến 8 giờ sáng.

Ngoài trách nhiệm nêu trên, doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh dịch vụ vũ trường không được hoạt động từ 2 giờ sáng đến 8 giờ sáng; không cung cấp dịch vụ vũ trường cho người chưa đủ 18 tuổi; trường hợp có chương trình biểu diễn nghệ thuật phải thực hiện theo quy định của pháp luật về biểu diễn nghệ thuật.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/9/2019.

Phối hợp đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) năm 2018.

Thông báo kết luận nêu rõ, năm 2019 là năm “bứt phá” trên tất cả các lĩnh vực, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2016-2020; là năm kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; năm tiến hành Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội MTTQ Việt Nam dự kiến tổ chức vào đầu tháng 9 năm 2019; năm chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Chính phủ xác định Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX là sự kiện chính trị quan trọng, góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo khí thế, xung lực mới trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Năm 2019 không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp nói riêng, mà còn có ý nghĩa đối với hệ thống chính trị, các giai tầng xã hội và khối đại đoàn kết toàn dân tộc nói chung, do vậy cần đặt ra yêu cầu, trách nhiệm cao hơn trong công tác phối hợp, tạo ra bước chuyển biến căn bản, quan trọng trong nội dung, lĩnh vực công tác phối hợp hai bên. Để triển khai đầy đủ, toàn diện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 04/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, đồng thời tiếp tục góp phần phát huy vị trí, vai trò quan trọng của MTTQ Việt Nam trong hệ thống chính trị, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, cộng đồng doanh nghiệp nỗ lực phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra cho năm 2019.

Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tập trung phối hợp thực hiện các trọng tâm, tiếp tục phối hợp củng cố, mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đồng thuận xã hội, thống nhất về tư tưởng và hành động trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội năm 2019. Phối hợp, tạo điều kiện để Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tổ chức thành công Đại hội Mặt trận các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024; theo đó trách nhiệm của bộ, ngành, địa phương cần sát sao, trọng tâm, trọng điểm hơn trong việc phối hợp, tạo điều kiện để Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, rộng khắp, quan tâm công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại, các điều kiện bảo đảm thuận lợi, chu đáo ở mức cao..., Tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2019) và ngày hội Đại đoàn kết dân tộc năm 2019, triển khai và tổng kết giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ hai và phát động “Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc” lần thứ 14; tuyên truyền, vận động, đoàn kết đồng bào các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài; phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; triển khai kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo ở nước ta hiện nay”; phối hợp tổ chức Đại hội các dân tộc thiểu số ở cấp huyện, cấp tỉnh...

Đồng thời phối hợp đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thiết thực vào thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội; tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/1/2019 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và Chỉ thị 09/CT-TTg ngày 01/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp tập trung tháo gỡ cho sản xuất, kinh doanh và các cuộc vận động, phong trào thi đua do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động. Sơ kết, đánh giá và đề ra các biện pháp thực hiện tốt hơn Nghị quyết liên tịch về phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phối hợp thực hiện Đề án “Phát triển thị trường trong nước” gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam giai đoạn 2014-2020”; rà soát nâng cao hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động ở cơ sở, xây dựng tiêu chí đô thị văn minh...

Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp phát huy dân chủ thực chất, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, nhà nước trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách thủ tục hành chính mạnh mẽ; tập trung phối hợp giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân ngay từ cơ sở; phối hợp tổ chức tốt việc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân để nắm bắt và chủ động giải quyết tốt các vấn đề đặt ra tại địa phương, cơ sở; phát huy vai trò giám sát của nhân dân trong kiểm soát quyền lực của Nhà nước; rà soát, kiến nghị điều chỉnh đối với những chính sách bất cập, chưa phù hợp.

Thủ tướng đánh giá cao sáng kiến thành lập Tổ chức tái chế bao bì

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có thư gửi Tổ chức tái chế bao bì (PRO VIETNAM) đánh giá cao sáng kiến thành lập Tổ chức tái chế bao bì của các công ty Việt Nam và Công ty đa quốc gia hoạt động trong ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống tại Việt Nam.

Thư của Thủ tướng viết:

Như chúng ta đã biết, năm 2018, Liên hiệp quốc phát động chủ đề "Giải quyết ô nhiễm nhựa và ni lông" nhằm tuyên tuyền, vận động, kêu gọi cộng đồng thay đổi thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và bảo vệ sức khỏe con người. Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm 2019, nguyên thủ các quốc gia, lãnh đạo các tập đoàn đa quốc gia đã cam kết mạnh mẽ chống rác thải nhựa. Nhiều quốc gia đã có những hành động cụ thể để giảm thiểu, cấm sử dụng một số sản phẩm nhựa không thân thiện môi trường, đồng thời tăng cường tái chế, tái sử dụng chất thải nhựa. Chính phủ Việt Nam cũng đang tích cực hành động để kiểm soát và kêu gọi, vận động toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa.

Thay mặt Chính phủ, tôi nhiệt liệt hoan nghênh và đánh giá cao sáng kiến thành lập Tổ chức tái chế bao bì (PRO VIETNAM) của các công ty Việt Nam và Công ty đa quốc gia hoạt động trong ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống tại Việt Nam. Tôi mong rằng PRO VIETNAM sẽ chung tay, đồng hành cùng Chính phủ và nhân dân Việt Nam nỗ lực, quyết tâm phòng chống, xử lý, giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa; hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần; tăng cường ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại nhằm thu gom, tái sử dụng, tái chế bao bì tại Việt Nam, đảm bảo chất lượng, an toàn.

Tôi đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương cùng các Bộ, ngành liên quan và các cấp chính quyền địa phương quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để PRO VIETNAM hoạt động hiệu quả, góp phần cải thiện môi trường, thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.

Công nhận 10 xã An toàn khu tại Hòa Bình

Thủ tướng Chính phủ vừa công nhận 10 xã An toàn khu tại tỉnh Hòa Bình.

Cụ thể, các xã Ân Nghĩa, Tân Mỹ, Yên Nghiệp thuộc huyện Lạc Sơn; Yên Thượng, Tân Phong, Thu Phong thuộc huyện Cao Phong; Trung Thành, Toàn Sơn, Tu Lý, Hiền Lương thuộc huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình được công nhận là xã An toàn khu của trung ương trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Các xã An toàn khu trên được thực hiện các chính sách ưu đãi do cấp có thẩm quyền phê duyệt.