(Chinhphu.vn) - Thông cáo báo chí của VPCP về thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngày 22/10/2019.
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo sẵn sàng ứng phó sự cố tràn dầu tàu vận tải Vietsun Integrity

Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện 1400/CĐ-TTg về việc sẵn sàng ứng phó sự cố tràn dầu tàu vận tải VIETSUN INTEGRITY bị chìm tại khu vực phao số 28 luồng Sài Gòn-Vũng Tàu sáng ngày 19/10/2019.

Nội dung công điện như sau:

Lúc 1h20' ngày 19/10/2019, tàu vận tải Vietsun Integrity trên tàu có 17 thuyền viên, thuộc Công ty cổ phần Việt Nhật, quốc tịch Việt Nam, trọng tải 8.015 tấn, chở 285 container, trên đường hành trình từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Hải Phòng đã xảy ra sự cố chìm tàu tại khu vực phao số 28 luồng Sài Gòn-Vũng Tàu, sông Lòng Tàu, thuộc địa phận huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh, trên tàu có 17 thuyền viên đã được cứu an toàn. Để bảo đảm an toàn trong quá trình trục vớt và sẵn sàng ứng phó tình huống sự cố tràn dầu, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo một số nhiệm vụ cấp bách như sau:

1. UBND Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn và các bộ, ngành liên quan chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương có giải pháp bơm, hút dầu bảo đảm an toàn không để sự cố tràn dầu xảy ra gây ô nhiễm môi trường và sẵn sàng phương án, lực lượng tham gia ứng phó khi có sự cố.

2. Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân vụ việc; chỉ đạo công tác trục vớt tàu bảo đảm an toàn và có các biện pháp bảo đảm giao thông hàng hải an toàn, thông suốt trên khu vực tàu bị nạn.

3. Các Bộ: Quốc phòng, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Công an theo chức năng nhiệm vụ phối hợp với UBND Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn chỉ đạo các cơ quan chức năng sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia ứng phó khi có yêu cầu; theo dõi, kịp thời thông tin, cảnh báo sự cố môi trường, bảo đảm công tác phòng cháy, chữa cháy, an ninh, an toàn khu vực nơi xảy ra sự cố.

4. Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn theo chức năng nhiệm vụ được giao chủ động, phối hợp với UBND Thành phố Hồ Chí Minh và các bộ, ngành liên quan chỉ đạo các cơ quan chức năng giải quyết tốt vụ việc, sẵn sàng ứng phó sự cố tràn dầu xảy ra.

5. Chủ tàu có trách nhiệm phối hợp với UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn và các bộ, ngành liên quan trong việc trục vớt tàu, ứng phó sự cố tràn dầu và giải quyết hậu quả theo quy định của pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ trả lời chất vấn về đầu tư phát triển văn hóa

Thủ tướng Chính phủ vừa trả lời chất vấn Đại biểu Quốc hội Nguyễn Quốc Hưng (Hà Nội) về việc triển khai đầu tư phát triển văn hóa theo Kết luận 30-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa IX.

Trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội Nguyễn Quốc Hưng, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội về việc triển khai thực hiện đầu tư phát triển văn hóa theo Kết luận 30-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa IX, Thủ tướng Chính phủ cho biết, Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX đã ban hành Kết luận số 30-KL/TW ngày 20 tháng 7 năm 2004 về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, trong đó chỉ đạo “Tăng đầu tư cho văn hóa, phấn đấu đến năm 2010 ít nhất đạt 1,8% tổng chi ngân sách của Nhà nước”.

Những năm qua, Nhà nước đã quan tâm, ban hành nhiều cơ chế, chính sách, bố trí các nguồn lực tài chính để phát triển văn hóa; Chính phủ đã ban hành nhiều Chương trình, Đề án trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và du lịch; đồng thời đã xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn quản lý tài chính thực hiện các chương trình, đề án.

Giai đoạn 2014-2018, ngân sách Nhà nước chi đầu tư cho lĩnh vực văn hóa 15.354,2 tỷ đồng (kế hoạch năm 2017 và năm 2018 chưa bao gồm ngân sách địa phương), chiếm 1,71% tổng chi đầu tư phát triển ngân sách Nhà nước, chưa đạt mức 1,8% như yêu cầu tại Kết luận số 30-KL/TW ngày 20/7/2004. Tuy nhiên, tốc độ tăng bình quân từ ngân sách Nhà nước ưu tiên bố trí cho sự nghiệp văn hóa-thông tin khoảng 10%/năm, cao hơn tốc độ tăng chi ngân sách Nhà nước (khoảng 9%), cao hơn tốc độ tăng chi thường xuyên từ ngân sách Nhà nước (khoảng 7%).

Triển khai thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI), Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã cụ thể hóa trong các chiến lược, quy hoạch và đề án phát triển của ngành văn hóa, thể thao và du lịch, như: Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam, Chiến lược phát triển ngành điện ảnh; Quy hoạch phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; Đề án “Quy hoạch và kế hoạch nâng cấp, xây mới các công trình văn hóa (nhà hát, rạp chiếu phim, nhà triển lãm văn học nghệ thuật)... Tuy nhiên, việc thực hiện các nhiệm vụ này còn hạn chế do nguồn lực bố trí cho văn hóa hàng năm ngày càng giảm.

Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan thường trực của Tiểu ban Kinh tế-Xã hội, trong quá trình nghiên cứu, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, đề xuất bổ sung đột phá trong giai đoạn 2021-2030 là phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam là sức mạnh toàn dân tộc; khơi dậy tinh thần yêu nước, tự hào, ý chí, khát vọng dân tộc và bản tính chăm chỉ, sáng tạo của nhân dân; xây dựng xã hội dân giàu, nước mạnh, kỷ cương, dân chủ, công bằng, văn minh, trật tự an toàn. Sau khi Chiến lược và Kế hoạch nêu trên được thông qua, Thủ tướng Chính phủ sẽ chỉ đạo bố trí nguồn lực đầu tư để thực hiện theo định hướng phát triển trong thời gian tới, bảo đảm phù hợp với Kết luận 30-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa IX.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng trả lời chất vấn Đại biểu Quốc hội Nguyễn Quốc Hưng về vai trò và hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ cho biết, Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch (Ban Chỉ đạo) được thành lập, kiện toàn theo Quyết định số 23/1999/QĐ-TTg ngày 13/2/1999 và Quyết định số 420/QĐ-TTg ngày 8/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ; gồm 16 thành viên, đại diện cho 15 bộ và cơ quan, do Phó Thủ tướng Chính phủ là Trưởng ban trực tiếp chỉ đạo, điều hành.

Sau khi được thành lập, Ban Chỉ đạo đã tích cực triển khai nhiều hoạt động giúp Thủ tướng Chính phủ ban hành và chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển du lịch giai đoạn 2001-2010, Chương trình Hành động quốc gia về du lịch, Chương trình Hỗ trợ phát triển hạ tầng du lịch để từng bước hình thành rõ nét các địa bàn ưu tiên, tập trung đầu tư phát triển du lịch, các Khu du lịch quốc gia...

Giai đoạn 2011-2020, Ban Chỉ đạo tham mưu Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo liên ngành thực hiện các giải pháp vĩ mô thúc đẩy phát triển du lịch; với trọng tâm là các chương trình quốc gia về phát triển du lịch, chỉ đạo triển khai các giải pháp kịp thời, phù hợp với tình hình thực tiễn như: Ứng phó tác động khủng hoảng thị trường khách du lịch, mở rộng diện miễn thị thực đơn phương cho công dân một số nước Tây Âu, thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử, cấp thị thực rời đối với khách du lịch tàu biển, bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch, tăng cường hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch..., ban hành các chủ trương, chính sách nhằm tạo thuận lợi, thúc đẩy phát triển du lịch phù hợp với xu thế phát triển và hội nhập của đất nước.

Sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo đã góp phần để ngành du lịch Việt Nam có những thành tựu phát triển vượt bậc được thế giới công nhận là quốc gia tăng trưởng du lịch quốc tế đứng đầu châu Á và đứng thứ 6 trên toàn thế giới. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, một số thành viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo các bộ, ngành do bận nhiều công việc nên không tham gia đầy đủ được các phiên họp nhưng một số giải pháp trọng tâm, chính sách liên ngành nhằm tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy du lịch phát triển vẫn được kịp thời đề xuất với Thủ tướng Chính phủ. Thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ sẽ chỉ đạo thực hiện kiện toàn Ban Chỉ đạo về tổ chức, nội dung hoạt động phù hợp với điều kiện và tình hình mới, đáp ứng yêu cầu phát triển của một ngành kinh tế mũi nhọn.

Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình

Tại Quyết định 1445/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Bùi Đức Hinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình.

ĐH Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thiện mô hình tổ chức

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức, đổi mới phương pháp quản trị và nâng cao hiệu quả hoạt động phù hợp với yêu cầu thực tế.

Trong thời gian qua, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được những kết quả quan trọng trong xây dựng và phát triển mô hình đại học quốc gia theo Nghị định số 186/2013/NĐ-CP ngày 17/11/2013 của Chính phủ. Trong đó đáng chú ý, trường đã tiên phong thí điểm việc áp dụng có hiệu quả các mô hình, công nghệ mới trong giáo dục và đào tạo; chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học được cải thiện; từng bước áp dụng thành công các chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế...

Tại Thông báo số 372/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nêu rõ: Trung ương, Quốc hội và Chính phủ đã và đang ban hành mới nhiều Nghị quyết và văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục đại học, trong đó có cả cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cần kịp thời cập nhật, chủ động nghiên cứu, tham gia với các cơ quan chức năng ngay từ khâu xây dựng pháp luật; chủ động nghiên cứu, đề xuất sửa đổi bổ sung các quy định liên quan để tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức, đổi mới phương pháp quản trị và nâng cao hiệu quả hoạt động phù hợp với yêu cầu thực tế.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ hướng dẫn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thành lập các trường đại học thành viên của trường theo đúng quy định hiện hành./.