(Chinhphu.vn) - Thông cáo báo chí của VPCP về thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngày 11/3/2020.
Quy chế hoạt động của BCĐ phòng, chống tội phạm

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình-Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ vừa ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo này.

Quy chế quy định nguyên tắc, phạm vi trách nhiệm chế độ làm việc; cơ chế điều hành, chế độ họp, thông tin, báo cáo và điều kiện bảo đảm hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ.

Ban Chỉ đạo (BCĐ) làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, đề cao quyền hạn và trách nhiệm của các thành viên; bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật và quy định của Quy chế này.

Thành viên BCĐ làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; phòng chống mua bán người theo chức năng, nhiệm vụ của bộ, ngành, đoàn thể nơi công tác và sự phân công của Trưởng BCĐ.

Bảo đảm yêu cầu phối hợp chặt chẽ, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành và trao đổi thông tin giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.

Thường trực Ban Chỉ đạo gồm: Trưởng ban, các Phó Trưởng ban và Ủy viên Thư ký. Cơ quan thường trực BCĐ là Bộ Công an. Giúp việc BCĐ và Thường trực BCĐ là Văn phòng Bộ Công an và Tổ chuyên viên liên ngành.

BCĐ tổ chức họp định kỳ 6 tháng, một năm và họp đột xuất theo quyết định của Trưởng ban. Trong trường hợp cần thiết, Trưởng ban sẽ triệu tập Thường trực BCĐ họp để giải quyết công việc của BCĐ.

Chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi)

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về Đề nghị xây dựng Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) và Đề nghị xây dựng Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Thông báo nêu rõ, về Đề nghị xây dựng Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi), trước mắt, giữ nguyên phạm vi điều chỉnh như Luật Giao thông đường bộ hiện hành.

Bộ Giao thông vận tải tiếp tục đánh giá tác động đầy đủ, toàn diện, trong đó có đánh giá tác động về mặt lập pháp, đối với các nội dung quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; phân định rõ nội dung quản lý Nhà nước thuộc lĩnh vực giao thông và quản lý Nhà nước thuộc lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Đồng thời, xác định rõ hơn việc phân công trách nhiệm của Bộ Công an và các lực lượng có liên quan trong việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Để khắc phục tình trạng có quá nhiều lực lượng kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên đường thì nên quy định theo hướng giao lực lượng cảnh sát giao thông chịu trách nhiệm chủ yếu trong công tác này.

Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải chỉnh lý, hoàn thiện Hồ sơ Đề nghị xây dựng Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi), phối hợp với Bộ Tư pháp để tổng hợp vào Đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 (trình Quốc hội dự án Luật trong năm 2020) để kịp trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội đúng tiến độ theo quy định.

Tiếp tục hoàn thiện Đề nghị xây dựng Luật Bảo đảm TTATGT đường bộ

Về Đề nghị xây dựng Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, về cơ bản, Phó Thủ tướng  đồng ý về sự cần thiết xây dựng Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Cần cân nhắc phạm vi và mức độ điều chỉnh của dự án Luật này đối với các vấn đề về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong nội dung điều chỉnh của dự án Luật giao thông đường bộ (sửa đổi), cũng như của hệ thống pháp luật nói chung, tránh chồng chéo, trùng lắp. Trong quá trình nghiên cứu, xây dựng Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) có thể cân nhắc quy định một số vấn đề về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ (trên cơ sở Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt). Khi xây dựng Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ sẽ kế thừa nội dung này của Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) và bổ sung thêm các chính sách, nội dung cần thiết phục vụ yêu cầu bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ phù hợp với chức năng, thẩm quyền của Bộ Công an.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và các bộ, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện Đề nghị xây dựng Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, làm rõ hơn sự cần thiết, các đề xuất chính sách, đánh giá tác động đầy đủ, toàn diện, bảo đảm đúng các yêu cầu lập pháp theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; trình Chính phủ xem xét, quyết định vào cuối năm 2020 để đề nghị bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội.

Cần thiết xây dựng luật về các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về Đề nghị xây dựng Luật Lực lượng trị an cơ sở.

Thông báo kết luận nêu rõ, Phó Thủ tướng đồng ý về sự cần thiết xây dựng Luật Lực lượng trị an cơ sở.

Về nội dung Đề nghị xây dựng Luật, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an lưu ý, cần xác định lại tên gọi của Luật cho phù hợp hơn. Có thể lấy tên là Luật về các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; xác định rõ tính chất, vị trí, vai trò của các lực lượng trong việc tham gia bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở và vai trò, trách nhiệm của Nhà nước, của lực lượng Công an đối với các lực lượng này. Trên cơ sở đó, quy định cơ chế phát huy quyền làm chủ, sự tự nguyện của nhân dân ở cơ sở tham gia bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, dưới sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của chính quyền địa phương.

Tiếp tục nghiên cứu, làm rõ hơn tính hợp lý, tính khả thi, dự báo của nội dung, các giải pháp và điều kiện bảo đảm thực hiện các chính sách trong Đề nghị xây dựng Luật, tạo sự đồng thuận cao giữa các bộ, ngành liên quan, nhất là đối với Chính sách 4 (xác định cụ thể việc bảo đảm điều kiện hoạt động cụ thể cho các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở do địa phương tự cân đối kết hợp với huy động nguồn lực trong nhân dân, phát huy tính tự quản gắn với đẩy mạnh thực hiện hình thức tự quản ở cộng đồng dân cư dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, quản lý của chính quyền).

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an nghiên cứu, đề xuất quy định theo hướng không đưa lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp vào phạm vi điều chỉnh của dự án Luật (để tiếp tục thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành).

Phạm vi điều chỉnh của dự án Luật liên quan đến nhiều luật và văn bản dưới luật. Do vậy, Bộ Công an cần rà soát, đánh giá tác động đầy đủ, toàn diện các vấn đề liên quan đến xã hội, các quy định của pháp luật hiện hành đang điều chỉnh các vấn đề liên quan đến nội dung các chính sách dự kiến của Đề nghị xây dựng Luật để đề xuất hướng xử lý cho phù hợp, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, không để chồng chéo, trùng lắp hoặc mâu thuẫn.

Phó Thủ tướng giao Bộ Công an tiếp thu các ý kiến tham gia, khẩn trương chỉnh lý, hoàn thiện Hồ sơ Đề nghị xây dựng Luật bảo đảm chất lượng; gửi Bộ Tư pháp thẩm định; trình Chính phủ xem xét, đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội cho bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021.

Phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Lai Châu

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ký quyết định phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phạm vi quy hoạch gồm phần lãnh thổ tỉnh Lai Châu có diện tích tự nhiên là 9.068,8km2; trên phạm vi 8 đơn vị hành chính của tỉnh (7 huyện, 1 thành phố).

Nội dung quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 bảo đảm thực hiện theo quy định tại các điều 27 Luật Quy hoạch và điều 28 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 7/5/2019 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch, bao gồm các nội dung chủ yếu như:

- Phân tích, đánh giá, dự báo về các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù của tỉnh.

- Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế-xã hội, hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng hệ thống đô thị và nông thôn.

- Quan điểm, mục tiêu và lựa chọn phương án phát triển của tỉnh.

- Phương hướng phát triển các ngành quan trọng trên địa bàn tỉnh.

- Lựa chọn phương án tổ chức hoạt động kinh tế-xã hội.

- Phương án phát triển hệ thống đô thị, nông thôn, hệ thống các khu chức năng, gồm: Phương án quy hoạch phát triển hệ thống đô thị; phương án phát triển các khu dân cư nông thôn; phương án phát triển hệ thống các khu chức năng; phương án phát triển mạng lưới và kết cấu hạ tầng giao thông vận tải; cấp điện; thông tin và truyền thông; thủy lợi và phòng, chống thiên tai; cấp, thoát nước; các khu xử lý chất thải; phương án phát triển kết cấu hạ tầng xã hội.

- Lập phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện

- Phương án bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh.

- Phương án bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

- Phương án khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra

- Phương án phòng, chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng danh mục dự án của tỉnh và thứ tự ưu tiên thực hiện.

- Xây dựng giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch...

UBND tỉnh Lai Châu có trách nhiệm căn cứ nội dung Nhiệm vụ được phê duyệt của Quyết định này, tổ chức lập Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 bảo đảm phù hợp quy định của Luật Quy hoạch và các quy định hiện hành, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ, ngành, cơ quan liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ được giao và quy định hiện hành hướng dẫn UBND tỉnh Lai Châu triển khai thực hiện quy hoạch./.