(Chinhphu.vn) - Thông cáo báo chí của VPCP về thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.


Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học

Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Kế hoạch nhằm mục đích nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp và tổ chức xã hội; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Một trong những nhiệm vụ, giải pháp của kế hoạch là tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, công tác quản lý của các cấp chính quyền; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả và đồng bộ giữa các ngành, các cấp và cả hệ thống chính trị.

Các bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với tổ chức đảng và cấp ủy cùng cấp tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai nội dung Chỉ thị số 11-CT/TW và Kết luận số 49-KL/TW trong toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội, hoàn thành trong quý II năm 2020.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an lồng ghép chuyên đề về công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập trong chương trình giáo dục chính trị tại các cơ sở giáo dục và đào tạo theo phạm vi quản lý.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020” và đề xuất định hướng, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập giai đoạn tiếp theo, hoàn thành trong quý IV năm 2020.

Kế hoạch còn có nhiệm vụ đẩy mạnh và đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Khuyến học Việt Nam và các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan truyền thông, báo chí, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp và tổ chức xã hội làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng với các hình thức phù hợp về vai trò, vị trí quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập; về mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục triển khai công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đã nêu trong Chỉ thị và Kết luận của Trung ương.

Bên cạnh đó, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp và tổ chức xã hội. Hội Khuyến học Việt Nam hướng dẫn Hội khuyến học các cấp phối hợp với các bộ, ngành, địa phương có kế hoạch xây dựng các tổ chức khuyến học trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, lực lượng vũ trang trên phạm vi cả nước.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn Liên đoàn Lao động cấp tỉnh, tổ chức công đoàn tại các doanh nghiệp vận động người sử dụng lao động tạo điều kiện để công nhân, người lao động được học tập nâng cao trình độ, kỹ năng phù hợp với mong muốn của người lao động và điều kiện của doanh nghiệp; thành lập quỹ khuyến học, khuyến tài hỗ trợ công nhân và con em công nhân nghèo hiếu học.

Phát triển tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động và đa dạng các mô hình học tập, chú trọng đào tạo từ xa. Trong đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát, hoàn thiện quy chế kiểm tra, công nhận kết quả học tập giáo dục thường xuyên; liên thông giữa giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên; tăng cường hợp tác xây dựng, kết nối, chia sẻ tài nguyên giáo dục mở; việt hóa các nguồn tài nguyên giáo dục mở quốc tế; xây dựng và mở rộng các kênh và công cụ học tập, chú trọng các hình thức, nội dung, chương trình, phương pháp học trực tuyến.

UBND cấp tỉnh có trách nhiệm rà soát, củng cố, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục thường xuyên, các thiết chế giáo dục ngoài nhà trường, các thiết chế văn hóa ở cơ sở và bảo đảm các nguồn lực để các cơ sở, các thiết chế này hoạt động có hiệu quả, bền vững; đồng thời rà soát, củng cố và kiện toàn tổ chức, hoạt động của Hội khuyến học trên địa bàn. Tăng cường cơ sở vật chất và hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ cho việc đào tạo từ xa, đào tạo trực tuyến; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong việc cung ứng các chương trình học tập thường xuyên, suốt đời cho mọi người.

Tiếp tục xóa mù chữ cho người lớn, thực hiện chế độ đào tạo, bồi dưỡng bắt buộc đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và hướng dẫn thực hiện chương trình, tài liệu dạy học xóa mù chữ; hoàn thiện, nâng cấp phần mềm Hệ thống thông tin quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

Đổi mới cơ chế tài chính, đẩy mạnh xã hội hóa công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng công dân học tập, đơn vị học tập và tỉnh, thành phố học tập. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát, hoàn thiện các chính sách để tăng cường huy động và đa dạng hóa các nguồn lực xã hội thúc đẩy công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; nghiên cứu, đề xuất cơ chế miễn giảm thuế đối với các doanh nghiệp tham gia các hoạt động giáo dục thường xuyên, học tập suốt đời.

Phối hợp giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quy chế phối hợp giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

Quy chế này quy định nguyên tắc, nhiệm vụ, quyền hạn và quy trình phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân liên quan trong giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế tại trọng tài quốc tế hoặc cơ quan tài phán khác không phải của Việt Nam (trọng tài quốc tế). Quy chế này không áp dụng đối với các việc giải quyết khiếu kiện về đầu tư được giải quyết tại trọng tài, tòa án hoặc cơ quan, tổ chức của Việt Nam theo pháp luật của Việt Nam.

Về nguyên tắc phối hợp, cơ quan chủ trì, cơ quan đại diện pháp lý cho Chính phủ và cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm phối hợp đầy đủ, hiệu quả, kịp thời trong giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế theo quy định tại Quy chế này và quy định của pháp luật Việt Nam để bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Chính phủ Việt Nam, cơ quan nhà nước Việt Nam.

Cơ quan chủ trì, cơ quan đại diện pháp lý cho Chính phủ và cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm giữ bí mật Nhà nước, bí mật thông tin, tài liệu có được trong quá trình giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế theo đúng quy định trong tố tụng trọng tài quốc tế và quy định của pháp luật Việt Nam.

Cơ quan chủ trì, cơ quan đại diện pháp lý cho Chính phủ và cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hậu quả phát sinh do không phối hợp hoặc phối hợp không đúng các nguyên tắc nêu trên.

Quy chế quy định cụ thể nội dung phối hợp gồm:  Trao đổi thông tin, tài liệu giữa các cơ quan liên quan trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, vướng mắc của nhà đầu tư nước ngoài nhằm phòng ngừa tranh chấp đầu tư quốc tế.

Bên cạnh đó, phối hợp trong giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế: cử người có đủ năng lực của cơ quan, tổ chức mình tham gia Tổ công tác liên ngành giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế khi được cơ quan chủ trì yêu cầu; tham gia thương lượng, hòa giải các tranh chấp đầu tư quốc tế; xây dựng và thực hiện chiến lược, lộ trình, các bước giải quyết việc tranh chấp đầu tư quốc tế; thu thập và cung cấp thông tin, hồ sơ, chứng cứ và tài liệu phục vụ giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế; xử lý các nội dung liên quan đến phán quyết, quyết định của trọng tài quốc tế; thực hiện các công việc khác trong giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

Cơ quan chủ trì giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Quy chế cũng quy định cụ thể cơ quan chủ trì giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế. Theo đó, cơ quan chủ trì là bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ hoặc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (UBND cấp tỉnh) có biện pháp bị kiện hoặc đe dọa bị kiện, trừ trường hợp quy định.

Trong trường hợp tranh chấp đầu tư quốc tế có các biện pháp bị kiện của hai hoặc nhiều bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ hoặc UBND cấp tỉnh, các cơ quan này phải thống nhất cơ quan chủ trì trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo ý định khởi kiện.

Trường hợp không thống nhất được cơ quan chủ trì, cơ quan nhận được thông báo ý định khởi kiện thông báo cho cơ quan đại diện pháp lý cho Chính phủ để báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định cơ quan chủ trì trên nguyên tắc cơ quan chủ trì là cơ quan có liên quan nhiều nhất tới biện pháp bị kiện và có năng lực phù hợp nhất để giải quyết vụ tranh chấp đầu tư quốc tế.

Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ hoặc UBND cấp tỉnh chủ trì đàm phán, ký hoặc thay mặt Nhà nước, Chính phủ Việt Nam ký hợp đồng, thỏa thuận, cam kết với nhà đầu tư nước ngoài là cơ quan chủ trì giải quyết vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế phát sinh trên cơ sở hợp đồng, thỏa thuận, cam kết đó.

Bộ Tài chính là cơ quan chủ trì giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế phát sinh khi nhà đầu tư nước ngoài kiện Nhà nước, Chính phủ Việt Nam liên quan đến khoản vay, nợ của Chính phủ hoặc khoản vay, nợ được Chính phủ bảo lãnh theo quy định của pháp luật quản lý nợ công, tranh chấp đầu tư quốc tế liên quan đến việc áp dụng pháp luật về tài chính, thuế.

Trong trường hợp tranh chấp đầu tư quốc tế phức tạp có ảnh hưởng nghiêm trọng đến quan hệ đối ngoại, an ninh hoặc quốc phòng, Bộ Tư pháp báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định cơ quan chủ trì.

Sớm ban hành cơ chế, chính sách tốt nhất tháo gỡ khó khăn trước tác động của COVID-19

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về chuẩn bị nội dung Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; hỗ trợ người dân, bảo đảm an sinh xã hội; bảo đảm trật tự an toàn xã hội ứng phó dịch COVID-19.

Thông báo kết luận nêu rõ, Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; hỗ trợ người dân, bảo đảm an sinh xã hội; bảo đảm trật tự an toàn xã hội ứng phó dịch COVID-19 thể hiện trách nhiệm của Chính phủ, các cấp, các ngành với nhân dân nhằm ổn định đời sống nhân dân, khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, trên tinh thần mọi cấp, mọi ngành, mọi người dân, doanh nghiệp đều cố gắng, nỗ lực khắc phục khó khăn, tập trung quyết liệt ngăn chặn dịch bệnh, đồng thời nỗ lực duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm các thành phần yếu thế của xã hội có cuộc sống tối thiểu cần thiết trong bối cảnh dịch bệnh.

Hội nghị sẽ tập trung thảo luận, cho ý kiến để hoàn thiện và sớm ban hành Nghị quyết chuyên đề của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội ứng phó dịch COVID-19 (Nghị quyết), với các cơ chế, chính sách tốt nhất trong điều kiện và nguồn lực cho phép, tập trung khắc phục khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội năm 2020 và tạo đà cho các năm tiếp theo, giảm thiểu tác động tiêu cực của dịch bệnh; cụ thể hóa các chủ trương, chính sách hỗ trợ, tạo thuận lợi của Đảng, Nhà nước, Chính phủ với nhân dân, doanh nghiệp theo tinh thần quyết liệt, quyết tâm và trách nhiệm cao.

Để chuẩn bị tốt cho Hội nghị bảo đảm chất lượng, hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan tập trung hoàn thiện báo cáo; chuẩn bị bài trình bày ngắn gọn, dễ hiểu, dễ triển khai thực hiện, trên tinh thần tiếp thu ý kiến các đại biểu tại cuộc họp; trong đó đánh giá khái quát và cô đọng về tình hình của dịch bệnh trong nước và quốc tế; nhấn mạnh hầu hết các quốc gia đều đồng loạt thực hiện các biện pháp mạnh kích thích kinh tế, nỗ lực vượt qua suy thoái; khái quát tình hình kinh tế - xã hội trong nước trong bối cảnh suy thoái toàn cầu; tăng trưởng nhiều ngành, lĩnh vực suy giảm; nhiều doanh nghiệp hoạt động cầm chừng, thu hẹp quy mô, doanh thu giảm, thua lỗ, phá sản. Vì vậy, cần có Nghị quyết chuyên đề của Chính phủ để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm trật tự an toàn xã hội ứng phó dịch COVID-19.

Thủ tướng yêu cầu Báo cáo của các Bộ, cơ quan tại Hội nghị phải thổi luồng gió mới, quyết tâm mới để khởi động một thời kỳ khắc phục, vươn lên mạnh mẽ, vượt qua khó khăn, tác động của dịch bệnh.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị báo cáo về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công ứng phó dịch COVID-19 và dự thảo Nghị quyết chuyên đề của Chính phủ để Hội nghị thảo luận, tham gia ý kiến và sớm ban hành sau Hội nghị, trong đó nêu rõ các giải pháp nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và kiến nghị các giải pháp thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đối với giải ngân vốn đầu tư công: (i) Nêu rõ yêu cầu, nhận thức trong toàn quốc; các cấp, các ngành phải giải ngân hết vốn còn lại của năm 2019 và vốn kế hoạch năm 2020 với tổng số vốn gần 700 nghìn tỷ đồng, tương đương gần 30 tỷ USD, không để dồn lại cuối năm như những năm trước đây; (ii) Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng đối với cấp ủy, chính quyền các cấp, các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, địa phương theo tinh thần Bộ ngành nào, cơ quan nào, địa phương nào làm chậm thì người đứng đầu phải trực tiếp kiểm điểm trách nhiệm; nếu đến tháng 9 năm 2020 dự án nào không giải ngân thì sẽ điều chuyển vốn sang cơ quan, đơn vị khác. Khẳng định Việt Nam là điểm đến an toàn của du lịch và đầu tư với môi trường đầu tư thuận lợi nhất đối với các nhà đầu tư.

Thủ tướng Chính  phủ yêu cầu Bộ Tài chính nêu rõ các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về tài chính, ngân sách nhà nước, nhất là thuế, phí, lệ phí để tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp, trong đó nêu rõ các nhóm giải pháp và số liệu cụ thể như giảm giá điện, giá nước, giá viễn thông, giãn, hoãn, miễn giảm các loại thuế, phí... Tính toán cụ thể và có phương án về xử lý nguồn trong bối cảnh giảm thu ngân sách nhà nước do hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều ngành suy giảm. Đảm bảo kinh phí cho phòng chống dịch bệnh COVID-19 và đảm bảo nguồn cho an sinh xã hội; trong đó nhấn mạnh biện pháp tiết kiệm triệt để chi tiêu ngân sách nhà nước, chi thường xuyên (hội nghị, hội thảo, đi công tác trong và ngoài nước...)

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục thực hiện hiệu quả; đồng thời nghiên cứu mở rộng gói hỗ trợ tín dụng hơn 300 nghìn tỷ theo tinh thần không để doanh nghiệp thiếu vốn tín dụng, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp duy trì sản xuất, kinh doanh với lãi suất thấp, công khai, công bằng, minh bạch; chỉ đạo các tổ chức tín dụng triệt để tiết giảm chi phí hoạt động, tiếp tục giảm lãi suất cả các khoản vay mới và khoản vay hiện hữu, hỗ trợ và đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn hiện nay.

Bộ Công Thương quán triệt tinh thần tạo mọi thuận lợi cho xuất khẩu, đẩy mạnh triển khai và khai thác cơ hội từ các Hiệp định thương mại, sẵn sàng cung cấp nguồn hàng hóa dồi dào, chất lượng cao, giá cả phù hợp, đảm bảo đủ số lượng trong điều kiện dịch bệnh; đẩy mạnh thương mại điện tử, chú trọng cả xuất khẩu và thị trường trong nước, bảo đảm các khâu phân phối, lưu thông. Tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghiệp trọng điểm, nhất là các dự án điện, năng lượng, bảo đảm cung cấp đủ điện cho sản xuất và đời sống; kêu gọi, thu hút phát triển các dự án mới.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quán triệt tinh thần nông nghiệp, nông thôn là nền tảng để ổn định, bảo đảm an ninh lương thực, trong đó xác định rõ sản lượng gạo vụ hè thu sắp tới, không để thiếu gạo, đồng thời đề ra các giải pháp mới như thúc đẩy chăn nuôi, thủy sản, cung ứng nông sản và các vấn đề trọng tâm của ngành nông nghiệp hiện nay; tái đàn, bảo đảm nguồn cung thịt lợn, tăng cường quản lý giá thịt lợn, giảm khâu trung gian như chợ đầu mối, lò mổ...; xuất khẩu gạo có kiểm soát, gỡ thẻ vàng thủy sản, mô hình phát triển kinh tế nông thôn, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới...

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thường xuyên đánh giá, kiểm tra việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đề ra, nhất là các địa phương, vùng kinh tế trọng điểm, các tỉnh, thành phố lớn, các Bộ liên quan trực tiếp, đặc biệt là về giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh.

Quan tâm đến tình hình sản xuất, kinh doanh của tất cả các thành phần kinh tế, trong đó tập trung, phát huy mạnh mẽ tính năng động, sáng tạo của khu vực kinh tế tư nhân; có các giải pháp thúc đẩy đầu tư xã hội, đầu tư khu vực tư nhân theo tinh thần tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, tăng cường triển khai dịch vụ công trực tuyến thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia; thúc đẩy mạnh mẽ đầu tư nước ngoài, nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh; tận dụng cơ hội thu hút các luồng vốn đầu tư dịch chuyển vào Việt Nam.

Các Bộ, ngành, địa phương phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa, chủ động các giải pháp để cơ cấu lại nền kinh tế gắn với thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phục hồi sản xuất kinh doanh sau dịch bệnh theo hướng hiệu quả, an toàn, bền vững.

Đoàn Thanh niên cần phát huy vai trò tiên phong, có ý chí, khát vọng vươn lên

Với phương châm hành động của năm 2020 là "Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả", Đoàn Thanh niên cần phát huy vai trò tiên phong, bản lĩnh, nhiệt huyết, vượt qua khó khăn, thử thách, có hoài bão, ý chí, khát vọng vươn lên, có sức sáng tạo mới, cống hiến phục vụ nhân dân, đất nước để cùng toàn Đảng, toàn dân nỗ lực phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra cho năm 2020. 

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh năm 2019.

Thông báo nêu rõ, trong những thành tựu chung của cả nước có sự đóng góp tích cực của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và lực lượng thanh niên cả nước. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu và kết quả đạt được của cán bộ, đoàn viên thanh niên các cấp, đứng đầu là Ban Bí thư, Ban chấp hành Trung ương Đoàn.

Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các Bộ, ngành luôn dành thời gian gặp gỡ, trao đổi, đối thoại với thanh niên và tham dự các hoạt động của Trung ương Đoàn. Đã phối hợp chặt chẽ trong xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách pháp luật đối với thanh niên, công tác thanh niên và cán bộ Đoàn, Hội, Đội; nhất là xây dựng và góp ý đối với dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi).

Năm 2019, với chủ đề công tác “Năm Thanh niên tình nguyện”, Đoàn đã triển khai nhiều hoạt động sôi nổi, mạnh mẽ để giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống đẹp cho thanh niên; số lượt thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện trong năm 2019 tăng gấp 3 lần so với năm 2018; tích cực tham gia xây dựng Hệ tri thức Việt số hóa, khơi dậy khát vọng, niềm đam mê khoa học công nghệ của thanh niên; việc sử dụng mạng xã hội để nắm tình hình thanh niên được thực hiện ở tất cả các cấp bộ đoàn.

Công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên được chú trọng và thực chất như an toàn giao thông; phòng chống tệ nạn xã hội và cảm hóa, giáo dục thanh thiếu niên chậm tiến. Trung ương Đoàn là đơn vị đầu tiên hoàn thành việc quy hoạch và sắp xếp báo chí theo Quyết định 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Đặc biệt trong bối cảnh đại dịch toàn cầu COVID-19 đang diễn ra, các cấp bộ đoàn đã có nhiều hoạt động xung kích, thực hiện “chống dịch như chống giặc”, tổ chức các mô hình hay có ý nghĩa thiết thực như xây dựng các “Điểm rửa tay”, phát nước rửa tay, khẩu trang miễn phí, Đội phản ứng nhanh phòng chống dịch COVID-19, sinh viên ngành y tình nguyện đăng ký tham gia công tác phòng, chống dịch tại các địa bàn trọng điểm… Các báo, tạp chí của Đoàn, trang thông tin điện tử của các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội thường xuyên cập nhật tin bài, đăng tải kịp thời, chính xác về công tác phòng, chống dịch.

Về trọng tâm công tác phối hợp năm 2020, với phương châm hành động là "Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả", Đoàn Thanh niên cần phát huy vai trò tiên phong, bản lĩnh, nhiệt huyết, vượt qua khó khăn, thử thách, có hoài bão, ý chí, khát vọng vươn lên, có sức sáng tạo mới, cống hiến phục vụ nhân dân, đất nước để cùng toàn Đảng, toàn dân nỗ lực phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra cho năm 2020. 

Đoàn thanh niên tiếp tục làm tốt hơn nữa một số nhiệm vụ trọng tâm công tác phối hợp. Cụ thể, đổi mới phương thức tổ chức hoạt động của Đoàn, Hội phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Huy động mạnh mẽ sự vào cuộc của đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động phòng, chống, khống chế dịch, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả; vận động nguồn lực xã hội để hỗ trợ phòng chống COVID-19. 

Bên cạnh đó, phát động chương trình 6,3 triệu Đoàn viên, thanh niên khai báo y tế, tổ chức các đội hình thanh niên, sinh viên tình nguyện “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, hỏi từng công dân" vận động, hướng dẫn, giúp đỡ người dân khai báo y tế để giúp phân loại được người già, người có bệnh nền, người yếu thế. Phát huy các sáng kiến của đoàn viên, thanh niên (đặc biệt là đội ngũ trí thức trẻ) tham gia phòng chống dịch bệnh bằng các giải pháp công nghệ mới, phù hợp.

Xây dựng phương án hỗ trợ những người cao tuổi, người tàn tật, người bệnh, người nghèo, các đối tượng dễ bị tổn thương cũng như các em học sinh..., những người bị ảnh hưởng nặng nề sau đại dịch COVID-19.

Tiếp tục xây dựng hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới với năng lực, phẩm chất, bản lĩnh đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh hội nhập toàn cầu và trước những thách thức đối với đất nước “càng khó khăn, thanh niên càng phải cố gắng vượt qua”; chú trọng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật trong thanh thiếu niên, nâng cao hiệu lực thực thi pháp luật. Đấu tranh trên không gian mạng, nhất là đối với các tin giả, thông tin độc hại, xuyên tạc.

Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong các nhiệm vụ chung của đất nước, nhất là tham gia lao động, xây dựng phát triển kinh tế, văn hóa, giữ vững ổn định chính trị xã hội; củng cố quốc phòng, an ninh; mở rộng các hoạt động đối ngoại, góp phần đổi mới công tác đối ngoại nhân dân, tăng cường sự hiểu biết, đoàn kết với các tổ chức thanh niên các nước trong khu vực và trên thế giới; có nhiều hình thức hoạt động phong phú, đa dạng, phù hợp với tuổi trẻ, lôi cuốn thanh niên tham gia tích cực các phong trào cách mạng, nhất là trên các lĩnh vực, các địa bàn còn nhiều khó khăn, thể hiện rõ vai trò xung kích theo tinh thần “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”.

Tăng cường phối hợp, chăm lo tốt hơn nhu cầu, lợi ích của thanh niên. Tập trung hỗ trợ, tạo cơ hội thuận lợi cho thanh niên tiếp cận cơ hội học tập, hình thành môi trường thuận lợi cho thanh niên phát triển năng lực, làm việc. Trong đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, chính quyền các cấp cần quan tâm vấn đề việc làm, hoạt động hướng nghiệp cho thanh niên sau đại dịch COVID-19. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí lành mạnh cho thanh niên, nhất là ở các khu công nghiệp, vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Nâng cao hiệu quả các nội dung công tác phối hợp giữa Chính phủ với Trung ương Đoàn. Trong đó, các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục cụ thể hóa Quy chế phối hợp vào chương trình công tác hằng năm, các nghị quyết, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Các Bộ, ngành tăng cường phối hợp, hỗ trợ Đoàn Thanh niên đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, nhiệm vụ được giao. Hoàn thành việc ký quy chế phối hợp giữa Ủy ban nhân dân các tỉnh với Ban Chấp hành Đoàn cùng cấp ở các địa phương còn lại.

Giao nhiệm vụ đặt hàng xét nghiệm chẩn đoán COVID-19

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có ý kiến về đề nghị của Bộ Tài chính và Bộ Y tế về việc giao cơ sở y tế tư nhân thực hiện xét nghiệm chẩn đoán  COVID-19.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương cho phép được đặt hàng cung cấp dịch vụ xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 như đề nghị của Bộ Tài chính.

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Tư pháp và các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định về việc đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công theo quy định tại Nghị định 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí thường xuyên theo đúng quy định của pháp luật.

Sóc Trăng cần quyết tâm giành “thắng lợi kép” trong phát triển KTXH

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và quý I năm 2020.

Sóc Trăng có vị trí quan trọng trong vùng duyên hải phía đông vùng Đồng bằng sông Cửu Long, những năm qua, kinh tế - xã hội của Tỉnh có nhiều điểm sáng, có bước phát triển vượt bậc, nhất là năm 2019, Tỉnh đạt và vượt cả 20/20 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, trong đó tăng trưởng kinh tế trên địa bàn (GRDP) đạt 7,3% (cao nhất kể từ năm 2015), thu nhập bình quân đầu người đạt 46 triệu đồng/năm. Quý I năm 2020, trong điều kiện khó khăn chung, sản xuất công nghiệp và thương mại, dịch vụ đều có bước tăng trưởng khá so với bình quân chung cả nước, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 5,1% so cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 5,21%; xuất khẩu tăng hơn 12%. Sóc Trăng là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu, hạn hán và xâm nhập mặn, trong sản xuất nông nghiệp Tỉnh đã tích cực, chủ động xuống giống sớm, giảm tối đa thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn gây ra, năng suất bình quân đạt 6,32 tấn/ha, sản lượng đạt hơn 1 triệu tấn, là một trong 5 tỉnh có năng suất lúa cao nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long, có giống gạo ST25 đạt giải gạo ngon nhất thế giới.

Tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, mạnh mẽ, quyết liệt, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chỉ thị, Công điện và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành về phòng, chống dịch COVID-19, thành lập 23 đội phản ứng nhanh, chuẩn bị các cơ sở cách ly tập trung và thực hiện tốt công tác cách ly theo đúng quy định, đến nay chưa ghi nhận ca dương tính với vi-rút SARS-COV-2.

Bên cạnh việc phát huy những điểm mạnh, thành tựu, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh Sóc Trăng cần quan tâm chỉ đạo khắc phục bất cập, khó khăn trong một số lĩnh vực như: Tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng phát triển, giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, phát triển doanh nghiệp còn khó khăn, kết cấu hạ tầng giao thông còn bất cập, chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo, đặc biệt là hộ nghèo người dân tộc Khmer còn ở mức cao.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Sóc Trăng cần tiếp tục huy động sử dụng tốt mọi nguồn lực, chủ động, tích cực, tập trung cao độ triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 và Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020. Tiếp tục thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, quyết tâm giành “thắng lợi kép” trong phát triển kinh tế - xã hội, thích ứng biến đổi khí hậu, bảo đảm quốc phòng, an ninh và phòng, chống dịch COVID-19, phấn đấu đến năm 2025, Sóc Trăng phải là một tỉnh phát triển khá của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Đồng thời, theo dõi sát, thông tin nhanh chóng, kịp thời tình hình hạn hán, xâm nhập mặn và huy động tốt các nguồn lực, triển khai thực hiện các giải pháp phù hợp với thực tế của địa phương để phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn; chỉ đạo kiên quyết hơn các giải pháp cơ cấu lại ngành nông nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới hình thức tổ chức sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu và phù hợp khả năng bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Bên cạnh đó, huy động các nguồn lực cho phát triển kết cấu hạ tầng, tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm, có tính liên kết vùng trên địa bàn; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, phát triển các ngành dịch vụ, phát huy tiềm năng, thế mạnh trong du lịch, nhất là du lịch lễ hội, văn hóa – lịch sử; khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, phấn đấu đến năm 2021 số lượng doanh nghiệp tăng gấp 3 lần lên khoảng 8 nghìn doanh nghiệp.

Tỉnh Sóc Trăng cần phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trên mọi lĩnh vực, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp; cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Làm tốt công tác dân tộc, tôn giáo, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

Kiểm tra phản ánh liên quan đến dự án thủy điện Thượng Kon Tum

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, UBND tỉnh Kon Tum kiểm tra phản ánh trên báo điện tử VTV nêu liên quan đến dự án thủy điện Thượng Kon Tum.

Trước đó, báo điện tử VTV ngày 3/4/2020 có nêu: Mặc dù vấp phải sự phản ánh của các nhà khoa học, nhà quản lý, nhưng vì nhiều lý do thủy điện Thượng Kon Tum vẫn được xây dựng, đi trái với quy luật tự nhiên gây bức xúc trong dư luận.

Về nội dung trên, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, UBND tỉnh Kon Tum kiểm tra thông tin nêu trên.

Thủ tướng bổ nhiệm lại nhân sự

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa quyết định bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Tại Quyết định số 466/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm lại ông Bùi Thanh Sơn giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Thời gian bổ nhiệm lại tính từ ngày 10/2/2020.

Tại Quyết định số 468/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm lại ông Dương Quang Thành giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Thời gian bổ nhiệm lại được tính kể từ ngày 25/3/2020.

Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Phú Thọ

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định số 490/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phạm vi quy hoạch là phần lãnh thổ tỉnh Phú Thọ với tổng diện tích tự nhiên là 3.534,6 km2.

Nguyên tắc lập quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phải bảo đảm phù hợp, thống nhất, đồng bộ với mục tiêu, định hướng của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 của cả nước; chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững; các điều ước quốc tế mà Việt Nam là nước thành viên; bảo đảm tính nhân dân, sự tuân thủ, tính liên tục, kế thừa, ổn định, thứ bậc trong hệ thống quy hoạch quốc gia; bảo đảm tính khả thi, khoa học, khách quan, công khai, minh bạch; ứng dụng công nghệ hiện đại, kết nối liên thông, tiết kiệm, hiệu quả.

Mục tiêu lập quy hoạch đặt ra là cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng ở cấp tỉnh về không gian các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, hệ thống đô thị và phân bố dân cư nông thôn, kết cấu hạ tầng, phân bổ đất đai, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trên cơ sở kết nối quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn; sắp xếp, phân bố không gian các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kết cấu hạ tầng, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn để sử dụng các nguồn lực phục vụ mục tiêu phát triển cân đối, hài hòa, hiệu quả và bền vững trong thời kỳ quy hoạch.

Đồng thời, là công cụ để lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý toàn diện, thống nhất trên địa bàn tỉnh tỉnh Phú Thọ; là căn cứ để hoạch định chính sách và kiến tạo động lực phát triển; là cơ sở để quản lý và thu hút đầu tư, đẩy nhanh các khâu đột phá chiến lược về phát triển hạ tầng; đồng thời loại bỏ các quy hoạch chồng chéo cản trở đầu tư phát triển trên địa bàn; cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm công khai minh bạch, công bằng trong huy động, tiếp cận cũng như phát huy tối đa các nguồn lực trong hoạt động đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội - môi trường.

Yêu cầu về nội dung lập quy hoạch cần định hướng phát triển, sắp xếp không gian và phân bố nguồn lực cho các hoạt động kinh tế - xã hội phải đồng bộ với quy hoạch cấp quốc gia, cấp vùng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững trên cả 3 trụ cột: Kinh tế, xã hội và môi trường; phù hợp với bối cảnh hội nhập quốc tế, các cam kết trong các điều ước quốc tế đa phương và song phương mà Việt Nam là thành viên.

Đảm bảo tính liên kết, đồng bộ, khai thác và sử dụng hiệu quả hệ thống kết cấu hạ tầng hiện có giữa các ngành và các vùng liên huyện, các địa phương trên địa bàn tỉnh; xác định cụ thể các khu vực sử dụng cho mục đích quân sự, quốc phòng, an ninh ở cấp tỉnh, liên huyện và định hướng bố trí trên địa bàn cấp huyện.

Xây dựng và cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; chú trọng thúc đẩy phát triển các khu vực có điều kiện khó khăn, đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và đảm bảo sinh kế bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; phân bổ, khai thác và sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên gắn với bảo tồn các giá trị lịch sử - văn hóa, di sản thiên nhiên cho các thế hệ hiện tại và tương lai./.