(Chinhphu.vn) - Thông cáo báo chí của Văn phòng Chính phủ về chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngày 29/12.

Thí điểm thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan Nhà nước

Theo Quyết định quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) trong cơ quan Nhà nước vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành, việc thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan Nhà nước được thực hiện theo nguyên tắc nâng cao hiệu quả của ứng dụng CNTT trong các cơ quan Nhà nước, giảm đầu tư từ Ngân sách Nhà nước.

Trong trường hợp khả thi, tiếp tục khai thác tối đa hạ tầng kỹ thuật, hệ thống thông tin, phần mềm, phần cứng, thông tin, dữ liệu đã có.

Bên cạnh đó, xem xét áp dụng hình thức thuê dịch vụ tập trung trong phạm vi của Bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với các dịch vụ CNTT có tính chất, tính năng giống nhau mà nhiều cơ quan, đơn vị cùng có nhu cầu sử dụng.

Thông tin, dữ liệu hình thành trong quá trình thuê dịch vụ và phần mềm được đặt hàng riêng để phục vụ cho việc cung cấp dịch vụ (nếu có) là tài sản thuộc sở hữu của bên thuê. Nhà cung cấp dịch vụ có trách nhiệm chuyển giao đầy đủ các thông tin, dữ liệu, mã nguồn của phần mềm đặt hàng riêng nói trên và các công cụ cần thiết khi kết thúc hợp đồng để đảm bảo cơ quan Nhà nước vẫn có thể khai thác sử dụng dịch vụ được liên tục kể cả trong trường hợp thay đổi nhà cung cấp dịch vụ.

Bảo đảm các yêu cầu về chất lượng dịch vụ, về công nghệ, quy trình cung cấp dịch vụ; tính liên tục, liên thông, kết nối, đồng bộ về ứng dụng CNTT trong mỗi bộ, ngành, tỉnh, thành phố và trên toàn quốc; bảo đảm an toàn, bảo mật và tính riêng tư về thông tin, dữ liệu của cơ quan Nhà nước; tuân thủ quy định của pháp luật về an toàn, an ninh thông tin, cơ yếu và Pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước.

Ưu tiên các doanh nghiệp, tổ chức mà trong đó các pháp nhân và thể nhân Việt Nam nắm quyền kiểm soát chi phối và nắm giữ cổ phần chi phối (đối với công ty cổ phần) hoặc nắm giữ phần vốn góp chi phối (đối với các loại hình doanh nghiệp khác) tham gia cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin trong các cơ quan Nhà nước.

Sử dụng kinh phí thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan Nhà nước

Kinh phí cho việc thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan Nhà nước được lấy từ nguồn kinh phí chi sự nghiệp, nguồn kinh phí chi đầu tư phát triển và các nguồn vốn Nhà nước hợp pháp khác.

Đối với trường hợp thuê dịch vụ CNTT sử dụng nguồn kinh phí chi sự nghiệp, kinh phí cho việc thuê dịch vụ CNTT là kinh phí được giao để thực hiện các nhiệm vụ không thường xuyên, không thực hiện chế độ tự chủ của cơ quan Nhà nước. Cơ quan chủ trì thuê dịch vụ thực hiện việc lập kế hoạch theo quy định.

Đối với trường hợp thuê dịch vụ CNTT sử dụng nguồn kinh phí đầu tư phát triển cần phải lập dự án theo quy định.

Quyết định nêu rõ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các cấp quyết định hoặc ủy quyền quyết định cho người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc việc thuê dịch vụ CNTT dùng vốn ngân sách Nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

Người có thẩm quyền sẽ quyết định đơn vị chủ trì ký kết hợp đồng và tổ chức triển khai, thực hiện việc thuê dịch vụ CNTT.

Giám sát hoạt động thuê dịch vụ CNTT

Hoạt động thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan Nhà nước chịu sự giám sát, theo dõi, kiểm tra, đánh giá định kỳ về mặt chuyên môn, xác định mức độ đạt được so với yêu cầu của bên thuê, do cơ quan chuyên môn có thẩm quyền tiến hành, hoặc yêu cầu báo cáo, nhằm bảo đảm việc thuê dịch vụ CNTT đạt hiệu quả, phù hợp với mục tiêu, chương trình và kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT trong cơ quan Nhà nước.

Hoạt động thuê dịch vụ CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước chịu sự giám sát, đánh giá định kỳ về kết quả sử dụng ngân sách được cấp theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Chấn chỉnh công tác quản lý đấu thầu, thực hiện hợp đồng

Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị về việc chấn chỉnh công tác quản lý đấu thầu, thương thảo, ký kết và thực hiện hợp đồng trong các dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ.

Để tăng cường hiệu quả công tác quản lý đấu thầu, góp phần tích cực trong việc sử dụng hiệu quả các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước, đặc biệt là các đơn vị có dự án chậm tiến độ, giải ngân thấp và có nhiều vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện, tiến hành rà soát, kiểm điểm những tồn tại trong hoạt động lựa chọn nhà thầu, thương thảo và ký hợp đồng đối với các gói thầu sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi trong thời gian vừa qua và đề ra những giải pháp khắc phục triệt để. Nghiêm túc thực hiện các thỏa thuận, cam kết đã được ký kết giữa Chính phủ Việt Nam với nhà tài trợ.

Nâng cao công tác quản lý đấu thầu

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đối với các gói thầu chưa phát hành hồ sơ mời thầu, nội dung hồ sơ mời thầu phải phù hợp với quy định của điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế đã ký với nhà tài trợ; tuân thủ đầy đủ quy định về trình, thẩm định và phê duyệt các nội dung trong đấu thầu theo đúng quy định pháp luật về đấu thầu của Việt Nam.

Đồng thời đưa tiêu chuẩn đánh giá chi tiết phù hợp với yêu cầu của gói thầu vào hồ sơ mời thầu để tạo sự minh bạch, hiệu quả trong đấu thầu nhằm lựa chọn được nhà thầu đáp ứng đầy đủ về tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Đối với các gói thầu đang trong giai đoạn thương thảo hợp đồng, Chủ dự án phải đảm bảo tiến độ, nguồn vốn cho công tác đền bù, giải phóng mặt bằng trước khi ký hợp đồng. Trường hợp cấp bách cần thực hiện ngay mà chưa đảm bảo tiến độ trong công tác giải phóng, bàn giao mặt bằng như dự kiến trong hợp đồng thì chủ dự án phải đề xuất phương án xử lý trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Chủ dự án cần xác định rõ các cơ chế tài chính trong hợp đồng để ràng buộc nhà thầu phải bảo đảm theo yêu cầu tiến độ, chất lượng của công trình, đồng thời kiểm soát chi phí trong tổng mức đầu tư. Trong quá trình thương thảo hợp đồng, rà soát tổng giá trị hợp đồng, không đưa các chi phí gián tiếp thuộc các hạng mục khác không có nguồn vốn thanh toán của dự án vào hợp đồng.

Chủ dự án cũng cần dự báo đối với rủi ro về tỷ giá trong trường hợp nhà thầu chào các chi phí liên quan đến việc thực hiện gói thầu bằng đồng tiền ngoại tệ, đặc biệt không cùng loại với đồng tiền thanh toán của nhà tài trợ. Trong hợp đồng phải ghi rõ nguồn chỉ số giá, phương pháp, cách thức tính giá trị tương đương, tỷ giá quy đổi. Có biện pháp kiểm soát rủi ro liên quan đến sự biến động của tỷ giá ngoại tệ trong hợp đồng.

Đồng thời quy định rõ công thức tính trượt giá đối với hàng hóa mua trong nước, hàng hóa mua từ nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật đối với loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh; nêu rõ cách thức xử lý trong trường hợp có những phát sinh do trượt giá mà chưa có công thức tính.

Chủ dự án phải báo cáo cấp có thẩm quyền để có giải pháp cụ thể, bao gồm cả việc thuê tư vấn pháp lý trong quá trình đàm phán, ký kết hợp đồng (nếu cần thiết) để tránh tình trạng tranh chấp hợp đồng.

Trong quá trình đàm phán hợp đồng, nếu nhà thầu có đề xuất khác so với hồ sơ mời thầu, cần xem xét tính hợp lý để đưa ra quyết định nhưng phải bảo đảm về chất lượng, tiến độ và giá cả theo đúng yêu cầu của hồ sơ mời thầu, chịu trách nhiệm về quyết định của minh.

Đối với các gói thầu đang thực hiện hợp đồng, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường giám sát, bảo đảm thực hiện hợp đồng theo đúng kế hoạch, tiến độ đã nêu trong hồ sơ dự thầu và trong hợp đồng đã ký kết; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc tổ chức rà soát các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng không đáp ứng tiến độ bàn giao mặt bằng như trong thỏa thuận hợp đồng, báo cáo cấp có thẩm quyền để có phương án xử lý kịp thời. Thực hiện nghiêm túc việc xử lý vi phạm hợp đồng đối với các hành vi chậm tiến độ, không bảo đảm chất lượng vật tư, thiết bị, công trình...

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu phân cấp rõ trách nhiệm giữa Chủ dự án và Ban quản lý dự án theo đúng quy định hiện hành. Trường hợp cần thiết hoặc theo yêu cầu của nhà tài trợ, Ban quản lý dự án có thể đại diện Chủ dự án để thực hiện một số công việc của Chủ dự án nhưng phải có giấy ủy quyền của Chủ dự án hoặc phải có văn bản quy định phân cấp cho Ban quản lý dự án thực hiện các công việc cụ thể.

Tăng cường năng lực Ban quản lý dự án

Cùng với việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý đấu thầu và thực hiện hợp đồng, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường năng lực của các Ban quản lý dự án. Cụ thể, các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước cần tiến hành đánh giá năng lực của các Chủ dự án, Ban quản lý dự án để chấn chỉnh ngay việc phân cấp trong đấu thầu bảo đảm theo đúng quy định.

Chủ dự án khi thành lập Ban quản lý dự án phải tính đến việc sử dụng các Ban quản lý dự án hiện có, có đủ năng lực hoặc Ban quản lý dự án chuyên nghiệp để thực hiện tốt nhiệm vụ hỗ trợ thực hiện dự án và quản lý hợp đồng, phải xây dựng tiêu chí cho từng vị trí trong Ban quản lý dự án nhằm hình thành các Ban quản lý dự án chuyên nghiệp, đủ trình độ và kỹ năng về quản lý dự án; nghiên cứu và thực hiện việc phân cấp trách nhiệm cho các Ban quản lý dự án nhằm rút ngắn thời gian thực hiện các quy trình thủ tục.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ dự án rà soát đội ngũ cán bộ Ban quản lý dự án để tăng cường bồi dưỡng năng lực chuyên môn về đấu thầu và quản lý dự án, bảo đảm tuân thủ yêu cầu chuyên môn của Chủ dự án, bên mời thầu, tổ chuyên gia đấu thầu và các cá nhân theo quy định đồng thời nâng cao ý thức đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm cá nhân.

Tây Ninh có Phó Chủ tịch UBND tỉnh mới

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, sinh năm 1974, dân tộc Kinh, Cử nhân kinh tế, Cao cấp chính trị; quê quán xã Hiệp Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.

Đổi mới cơ chế hoạt động Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2014-2017.

Phát triển theo mô hình trường đại học hiện đại trên thế giới

Mục tiêu chung của Đề án là đảm bảo Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh chủ động khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn lực để đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Trường về đào tạo, nghiên cứu khoa học, tổ chức bộ máy và nhân sự, giảm nguồn đầu tư từ ngân sách Nhà nước; đồng thời, bảo đảm sinh viên nghèo, sinh viên là đối tượng chính sách có cơ hội tiếp cận các chương trình đào tạo của trường.

Mục tiêu cụ thể của Đề án là nâng cao chất lượng đào tạo, bảo đảm cho người học được đào tạo đạt chuẩn đầu ra theo cam kết được công bố của trường; được tiếp cận việc ứng dụng khoa học công nghệ; được rèn luyện kỹ năng và trau dồi phẩm chất đạo đức.

Đồng thời, phát triển chương trình đào tạo theo chương trình của các trường đại học hiện đại trên thế giới, đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội và phát triển quy mô đào tạo một cách hợp lý, phù hợp với các nguồn lực của trường; chú trọng đào tạo các chương trình chất lượng cao và theo đặt hàng.

Cùng với đó là đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, bao gồm nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng; tăng cường nguồn thu từ các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; tăng cường hợp tác quốc tế để hỗ trợ và đẩy mạnh hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học; xây dựng hệ thống tổ chức và nhân sự theo mô hình của các trường đại học hiện đại trên thế giới...

Xây dựng phương án tuyển sinh riêng

Nội dung đổi mới hoạt động của trường sẽ tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học; tổ chức bộ máy, nhân sự; tài chính; chính sách học bổng, học phí; về đầu tư, mua sắm và cơ chế giám sát.

Cụ thể, trường sẽ xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo bảo đảm chuẩn kiến thức và kỹ năng của người học sau khi tốt nghiệp; chủ động mở các ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ phù hợp với điều kiện về đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý và cơ sở vật chất của trường đáp ứng nhu cầu xã hội; xây dựng phương án tuyển sinh riêng phù hợp với yêu cầu, lộ trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo và yêu cầu của xã hội; tự chủ trong nghiên cứu khoa học...

Về tài chính, trường sẽ thu học phí ổn định theo kế hoạch với mức thu học phí bình quân (của chương trình đại trà) tối đa là 13 triệu đồng/sinh viên/năm học 2014-2015 và trong 2 năm học tiếp theo là 14,5 triệu đồng và 16,5 triệu đồng.

Phương án cổ phần hóa Cty TNHH Trung tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về Phương án thực hiện dự án Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia trên cơ sở cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Trung tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định và chịu trách nhiệm về tiêu chí lựa chọn, giá bán cho nhà đầu tư chiến lược. Phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam và phát triển dự án Trung tâm hội chợ triển lãm Quốc gia theo đúng quy định của pháp luật. Báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ./.