(Chinhphu.vn) – Tai Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV cử tri tỉnh Lạng Sơn đề nghị các chức danh Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn được tham gia BHYT.

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời cử tri tỉnh Lạng Sơn như sau:

Theo quy định của Luật BHYT thì tham gia BHYT là bắt buộc, mọi người dân đều có quyền và nghĩa vụ tham gia BHYT.

Đối với các chức danh Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn khi tham gia BHYT sẽ thuộc một trong hai trường hợp:

Thứ nhất, nếu thuộc nhóm đối tượng “Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật” (Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật BHYT và Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ) thì thuộc Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng. Mức đóng hàng tháng của đối tượng quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 12 của Luật BHYT, tối đa bằng 4,5% mức lương cơ sở, trong đó người sử dụng lao động đóng 2/3 và người lao động đóng 1/3.

Thứ hai, nếu không thuộc nhóm đối tượng quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 12 Luật BHYT thì tham gia BHYT theo hộ gia đình quy định tại Điều 5 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ. Mức đóng BHYT của đối tượng quy định tại Điều 5 Nghị định này như sau: Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; Người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; Từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Việc giảm trừ mức đóng BHYT theo quy định tại điểm này được thực hiện khi các thành viên tham gia BHYT theo hộ gia đình cùng tham gia trong năm tài chính.

Chinhphu.vn

Từ khóa: BHYT , Luật BHYT