(Chinhphu.vn) - Theo phản ánh của cử tri tỉnh Vĩnh Long tại Kỳ họp thứ 5 Quốc hội Khóa XIII, việc treo Quốc kỳ tại các hộ dân và những nơi quy định có phần chưa thống nhất và thiếu nghiêm túc. Cử tri đề nghị Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng có hướng dẫn cụ thể, thống nhất và chấn chỉnh vấn đề này.

Cũng liên quan đến vấn đề này, cử tri Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Cần Thơ đề nghị Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch hướng dẫn việc sử dụng hình ảnh Bác Hồ trong cổ vũ các hoạt động thể thao trong và ngoài nước, để không làm ảnh hưởng đến hình tượng của Bác Hồ.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trả lời ý kiến của cử tri TP Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long như sau:

Nhằm bảo đảm thống nhất trong việc sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ban hành hướng dẫn 3402/HD-BVHTTDL ngày 2/10/2012. Đây là văn bản tổng hợp các quy định của Nhà nước đang có hiệu lực có nội dung về Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước đây, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chưa được giao thực hiện quản lý nhà nước về nội dung này. Nay, tại Nghị định 776/2013/NĐ-CP ngày 16/7/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ đã được giao nhiệm vụ thực hiện quản lý nhà nước, hướng dẫn việc sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật (điểm d, khoản 13 Điều 2). Nghị định có hiệu lực từ 2/9/2013.

Trong thời gian tới, Bộ sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu, xây dựng văn bản pháp quy hướng dẫn về vấn đề này.

Chinhphu.vn