(Chinhphu.vn) – Bộ Quốc phòng trả lời đề nghị của cử tri TP. Hà Nội về việc bổ sung chế độ, chính sách để quân nhân tham gia kháng chiến đã phục viên, xuất ngũ trước ngày 15/12/1993 được cộng nối thời gian tham gia quân đội vào thời gian công tác tại xã, phường để tính chế độ BHXH khi hết tuổi lao động, không phân biệt thời điểm vào biên chế tại xã, phường.

Theo quy định tại Điểm a Khoản 6 Điều 8 Thông tư số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 27/5/2010 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội thì quân nhân, công an nhân dân phục viên, xuất ngũ trước ngày 15/12/1993 và không hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 8/11/2005; Quyết định số 92/2005/QĐ-TTg ngày 29/4/2005; Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ thì được cộng nối thời gian công tác trong quân đội với thời gian công tác giữ chức danh theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP để tính hưởng BHXH; không có quy định thời điểm vào biên chế, xã phường.

Ngày 8/11/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 153/20013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19/4/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân.

Theo đó, tại Khoản 8 Điều 1 quy định, quân nhân, công an nhân dân đã phục viên, xuất ngũ trước ngày 15/12/1993, sau đó chuyển sang làm việc có tham gia đóng BHXH bắt buộc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước, hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế có tham gia đóng BHXH bắt buộc cả 5 chế độ (ốm đau; thai sản; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hưu trí; tử tuất) mà không hưởng chế độ trợ cấp theo quy định tại Quyết định số 47/2002/QĐ-TTg ngày 11/4/2002; Điểm a Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 8/11/2005; Quyết định số 92/2005/QĐ-TTg ngày 29/4/2005; Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008; Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 6/5/2010; Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010 và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ thì được cộng nối thời gian công tác trong quân đội, công an trước đó với thời gian công tác có đóng BHXH sau này để tính hưởng BHXH.
 
Thời gian áp dụng thực hiện từ ngày 24/12/2013, ngày Nghị định số 153/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành.

Chinhphu.vn

Từ khóa: 62/2011/QĐ-TTg