Nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, thị xã Ayun Pa (Gia Lai) đã xây dựng đề án xây dựng 5 trường đạt chuẩn quốc gia với tổng kinh phí dự kiến đầu tư khoảng hơn 16 tỷ đồng. Sau khi xem xét Tờ trình số 90/TTr-UBND, HĐND thị xã Ayun Pa giao cho UBND thị xã hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký và có kế hoạch triển khai đề án xây dựng 5 trường (với tổng số 8.302 học sinh) đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2010-2015. Đó là: Trường Mầm non Họa Mi, THCS Nguyễn Huệ, THCS Trần Hưng Đạo, đạt chuẩn quốc gia giai đoạn I; Tiểu học Nay Der và Tiểu học Võ Thị Sáu, đạt chuẩn quốc gia giai đoạn II.

Nhm góp phn nâng cao cht lượng giáo dc, th xã Ayun Pa (Gia Lai) đã xây dng đề án xây dng 5 trường đạt chun quc gia vi tng kinh phí d kiến đầu tư khong hơn 16 tđồng.Sau khi xem xét T trình s 90/TTr-UBND, HĐND th xã Ayun Pa giao cho UBND th xã hoàn chnh h sơđăng ký và có kế hoch trin khai đề án xây dng 5 trường (vi tng s 8.302 hc sinh) đạt chun quc gia giai đon 2010-2015. Đó là: Trường Mm non Ha Mi, THCS Nguyn Hu, THCS Trn Hưng Đạo, đạt chun quc gia giai đon I; Tiu hc Nay Der và Tiu hc Võ Th Sáu, đạt chun quc gia giai đon II.

Ông Lê Văn Ba- Trưởng phòng Giáo dc- Đào to th xã Ayun Pa cho biết: Nhìn chung, các trường đăng ký tiến đến đạt chun quc gia trong thi gian ti đã đạt được nhng điu kin cơ bn. Đội ngũ cán b, giáo viên và nhân viên (CB-GV-NV) trong thi gian qua không ngng được cng c, b sung v s lượng và nâng dn trình độđạt chun, trên chun, công tác qun lý giáo dc được ci tiến, hot động có hiu qu hơn. V mt cơ s vt cht, trang- thiết b dy hc được ci thin bng nhiu ngun vn đầu tư như: Vn vay, d án, chương trình kiên c hóa trường lp, Chương trình 135, xã hi hóa giáo dc… góp phn đáp ng điu kin tt nht trong vic dy và hc.

Trường Tiu hc Nay Der (th xã Ayun Pa ). nh: Hng Sơn

T năm 2007, cht lượng giáo dc ca th xã Ayun Pa luôn được quan tâm và nâng lên rõ rt. S hc sinh gii năm hc 2007-2008 có 146 em, hc sinh yếu 669/2.845 tng s hc sinh, thì năm hc 2009-2010, s hc sinh gii đã tăng lên 168 em, hc sinh yếu ch còn 416/2.647 tng s hc sinh…

Tuy nhiên, hin ti mt s trường còn thiếu phòng thí nghim, phòng hc b môn, phòng thc hành, thư vin… Đội ngũ CB-GV-NV, tuy đáp ng đủ s lượng nhưng chưa đồng b v mt chuyên môn, trình độ công ngh thông tin còn hn chế, chưa có nhân viên y tế, văn thư, cán b ph trách các phòng b môn…

T thc tế trên, lãnh đạo thđã đềra các gii pháp trong giai đon 2010-2015 là đẩy mnh công tác tuyên truyn, huy động các ngun lc xã hi đóng góp xây dng, nâng cao mng lưới giáo dc. Bà Nguyn Th Hòa- Hiu trưởng Trường Mm non Ha Mi, cho biết: “Công tác xã hi hóa giáo dc là tiêu chí được nhà trường huy động và quan tâm hàng đầu. Ban Giám hiu tham mưu chính quyn địa phương và các cp cùng nhà trường đẩy mnh công tác tuyên truyn, thiết lp thông tin hai chiu gia nhà trường và ph huynh”.

Đối vi đội ngũ CB-GV-NV, ngành Giáo dc- Đào to th xã phát động phong trào t hc, t bi dưỡng sâu rng trong toàn ngành. Thc hin chính sách khen thưởng, thu hút đội ngũ giáo viên có trình độ và luân chuyn hp lý…

Đểđáp ng cơ s vt cht phc v dy hc, t nay đến năm 2015 thxã sđầu tư khong 16 tđồng cho 5 cơ s trường hc. C th các trường: Mm non Ha Mi, Tiu hc Nay Der, THCS Nguyn Huđược đầu tư trên 7 tđồng; Trường THCS Trn Hưng Đạo và Tiu hc Võ Th Sáu được đầu tư khong 9 tđồng.

Hng Sơn (Báo Gia Lai)