(Chinhphu.vn) - Sáng 9/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã họp phiên thứ 5 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban chỉ đạo.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp thứ 5 của Ban Chỉ đạo Trung ương
về phòng, chống tham nhũng. Ảnh: VGP/Công Việt
Đồng chí Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, đã trình bày các dự thảo: Tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2014; Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; Khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp tại một số địa phương; Kế hoạch Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại một số cơ quan, tổ chức Trung ương. Các thành viên Ban Chỉ đạo đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắng góp nhiều ý kiến để hoàn thiện các dự thảo kể trên.

Tại phiên họp, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Nguyễn Bá Thanh cũng tóm tắt về tình hình tiến độ điều tra, truy tố, xét xử và khó khăn, vướng mắc của 12 vụ án, 06 vụ việc tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp.

Ban Chỉ đạo xác định 8 nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện thể chế về phòng, chống tham nhũng theo tinh thần Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI); rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật liên quan tới công tác phòng, chống tham nhũng cho phù hợp Hiến pháp 2013.

Ban Chỉ đạo tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện các quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng, các chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động và các văn bản liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 08-KH/TW về việc kiểm tra, giám sát việc thanh tra các vụ việc. Tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng; ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng của các Thành viên Ban Chỉ đạo; chuẩn bị nội dung tổng kết công tác năm 2014, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2015 của Ban Chỉ đạo.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng điểm nhấn của 6 tháng đầu năm là cấp ủy Đảng, các cơ quan các cấp đều thấy rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tiến hành đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Tổng Bí thư cho rằng đã có sự phối hợp tốt hơn giữa cơ quan từ phát hiện, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án... Việc thực hiện bảo đảm cơ chế có sự lãnh đạo của Đảng, tuân theo pháp luật của Nhà nước, phát huy vai trò của các cơ quan chức năng không lẫn lộn, chồng lấn nhau. Những công việc thực hiện trong 6 tháng đầu năm đã tạo một không khí mới, đưa việc phòng, chống tham nhũng không chỉ thực hiện ở các cơ quan Trung ương, mà xuống từng địa phương, ngành, lĩnh vực.

Nhất trí với 8 nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm, Tổng Bí thư nhấn mạnh một số công việc trọng tâm: Thành lập 4 đoàn công tác để tiến hành kiểm tra giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố điều tra, truy tố xét xử các vụ án quan trọng tại 8 địa phương. Thực hiện tốt kế hoạch thành viên Ban Chỉ đạo kiểm tra đôn đốc công tác tại 7 bộ, ngành Trung ương. Tiếp tục theo dõi tiến độ điều tra, truy tố, xét xử một số vụ án trọng điểm trong đó bổ sung thêm 2 vụ án thành 14 vụ án và 6 vụ việc. Tiếp tục xác định công tác phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng đòi hỏi sự kiên quyết và kiên trì; cần hết sức quan tâm và tăng cường xây dựng thể chế, luật pháp; tăng cường chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng tại địa phương.

Tổng Bí thư đề nghị từng thành viên Ban Chỉ đạo trong lĩnh vực công tác cần chủ động đề xuất, tăng cường phối hợp để đạt được hiệu quả cao nhất trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Công Việt

 

Từ khóa: Tổng Bí thư , Trưởng Ban chỉ đạo , phòng chống tham nhũng , tham nhũng