(Chinhphu.vn)-Chiều 31/1, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có cuộc làm việc với Ban Kinh tế Trung ương.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm việc với Ban Kinh tế Trung ương.

Cùng dự cuộc làm việc có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình; lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ban Kinh tế Trung ương.

Tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh trong tiến trình xây dựng và phát triển đất nước, Đảng ta luôn xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm; xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt; văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội. Đây là quan điểm nhất quán, như “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt các văn kiện của Đảng. Sở dĩ Đảng ta coi phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm vì kinh tế đóng vai trò nền tảng, quan trọng hàng đầu trong phát triển đất nước. Nếu kinh tế không phát triển nhanh, không phát triển bền vững thì đất nước không thể giàu mạnh. Kinh tế phát triển mới có điều kiện thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, bảo vệ đất nước...

Trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, Ban Kinh tế Trung ương đã tham mưu, giúp Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành nhiều chủ trương, chính sách lớn; giúp Bộ Chính trị đưa ra nhiều quyết sách để giải quyết các vấn đề về kinh tế.

Thời gian qua, Ban Kinh tế Trung ương được giao chủ trì xây dựng 6 đề án, đến nay đã hoàn thành 5 đề án, còn 1 đề án đang được hoàn thiện lại; chủ trì xây dựng 3 kết luận, 2 nghị quyết. Đó là những đề án về thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đề án phát triển kinh tế tư nhân; đề án sắp xếp, đổi mới lại doanh nghiệp nhà nước; đề án về chính sách công nghiệp quốc gia, chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp 4.0… Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao vai trò của Ban Kinh tế Trung ương và nêu rõ đây là những đề án rất quan trọng cho sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Về công tác tham gia xây dựng dự thảo Văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Chủ tịch Quốc hội cho rằng Ban Kinh tế Trung ương có vai trò rất quan trọng, nhất là trong tham gia xây dựng báo cáo kinh tế-xã hội; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm… Ngoài ra, Ban Kinh tế Trung ương tham gia hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đảng; phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương, các cơ quan của Quốc hội; tổ chức các diễn đàn, hội thảo để đóng góp cho việc hoàn thiện cơ chế, chính sách về kinh tế-xã hội, góp phần tháo gỡ vướng mắc, rào cản trong quá trình thực hiện.

Nhắc lại tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là "phải chủ động, tích cực, năng động và sáng tạo hơn nữa để đạt được kết quả tổng thể cao hơn, tốt đẹp hơn năm 2019", Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban Kinh tế Trung ương cần tiếp tục chủ động nghiên cứu những vấn đề lớn về phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, kịp thời tham mưu cho Đảng ban hành chính sách để tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách trong đổi mới quản lý kinh tế và giải quyết khó khăn, tồn tại. Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, Ban Kinh tế Trung ương cần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và kiện toàn bộ máy; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động...

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban Kinh tế Trung ương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đảng đoàn Quốc hội, cùng nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức trong năm 2020, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Thay mặt lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình phát biểu lĩnh hội những ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội, đồng thời nhấn mạnh Ban Kinh tế Trung ương mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội, sự phối hợp chặt chẽ của Đảng đoàn Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội trong thời gian tới để hoạt động của Ban Kinh tế Trung ương ngày càng toàn diện và có chất lượng cao hơn./.

(theo TTXVN)