(Chinhphu.vn) – Bà Trịnh Thị Hồng Minh (tỉnh Nghệ An) hỏi: Bà tôi có thẻ BHYT của người có công, mã CK2, từ ngày 1/1/2017, bà tôi được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng, được cấp thẻ BHYT, mã CT4, vậy bà tôi có thể sử dụng thẻ mã CK2 thay CT4 có được không?

Về vấn đề này, BHXH tỉnh Nghệ An trả lời như sau:

Khoản 2, Điều 13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014, quy định: “Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này”.

Như vậy, trường hợp bà Trịnh Thị Hồng Minh hỏi vừa thuộc đối tượng người có công với cách mạng, vừa thuộc đối tượng hưởng trợ cấp tuất hàng tháng, thì được cấp thẻ BHYT cho nhóm đối tượng người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng (mã ghi trên thẻ CT).

Về mức quyền lợi hưởng, Khoản 2, Điều 22 Luật số 46/2014/QH13 quy định, “Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT thì được hưởng quyền lợi BHYT theo đối tượng có quyền lợi cao nhất”.

Căn cứ Tiết a, Điểm 2 Công văn số 4996/BHXH-CSYT ngày 17/12/2017 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn một số nội dung theo quy định của Luật BHYT sửa đổi, bổ sung có nêu, người có thẻ BHYT mang mã quyền lợi 3 hoặc 4 được chuyển lên mã quyền lợi số 2 nếu thuộc đối tượng người công với cách mạng.

Đối chiếu với các quy định nêu trên, trường hợp bà của bà Minh là người có công với cách mạng nên được hưởng mức quyền lợi số 2.

Chinhphu.vn