(Chinhphu.vn) - Đối với kinh phí chi hoạt động thường xuyên, trong quá trình thực hiện, căn cứ dự toán chi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Ban quản lý dự án được phép điều chỉnh nội dung chi, các nhóm mục chi cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

Ông Nguyễn Hải Đăng (Tây Ninh) làm việc tại Ban quản lý dự án (BQLDA) thuộc nhóm II. Theo Điểm a, Khoản 2, Điều 21 của Thông tư 72/2017/TT-BTC, đối với kinh phí chi hoạt động thường xuyên, trong quá trình thực hiện, BQLDA được điều chỉnh các nội dung chi, các nhóm mục chi cho phù hợp tình hình thực tế của đơn vị.

Ông Đăng hỏi, theo Thông tư 06/2019/TT-BTC ngày 28/1/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2017/TT-BTC, đơn vị của ông khi thực hiện dự toán thu chi có được điều chỉnh nội dung chi, các nhóm mục chi cho phù hợp hay không?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính trả lời như sau:

Tại Tiết b, Điểm 2, Khoản 13 Điều 1 Thông tư số 06/2019/TT-BTC ngày 28/1/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 của Bộ Tài chính về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước quy định:

“b) Đối với kinh phí chi hoạt động thường xuyên, trong quá trình thực hiện, căn cứ dự toán chi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, BQLDA thực hiện chi theo các nội dung tại Khoản 1, Điều 17 Thông tư số 72/2017/TT-BTC và được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 9, Điều 1 Thông tư này cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. Kết thúc năm ngân sách, BQLDA xác định các khoản chi theo dự toán chưa thực hiện hoặc chưa chi hết để chuyển sang năm sau tiếp tục sử dụng”.

Như vậy, đối với kinh phí chi hoạt động thường xuyên, trong quá trình thực hiện, căn cứ dự toán chi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, BQLDA được phép điều chỉnh nội dung chi, các nhóm mục chi cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

Đề nghị ông Nguyễn Hải Đăng căn cứ quy định của Thông tư số 72/2017/TT-BTC và Thông tư số 06/2019/TT-BTC để thực hiện.

Chinhphu.vn

Từ khóa: ban quản lý dự án , nội dung chi , dự toán