(Chinhphu.vn) – Bà Trần Thị Mỹ Tuyên được tuyển vào biên chế văn thư của trường Mầm non Nam Hoá, thuộc xã đặc biệt khó khăn của huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình đã 8 năm, nhưng đến nay chưa được hưởng chế độ trợ cấp lần đầu. Bà Tuyên hỏi, bà có thuộc đối tượng được trợ cấp lần đầu không?

Về vấn đề này, UBND tỉnh Quảng Bình trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 6 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ thì cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, kể cả người tập sự, thử việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội từ trung ương đến xã, phường, thị trấn công tác tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu chung.

Mức trợ cấp lần đầu chỉ thực hiện 1 lần trong cả thời gian công tác ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

Trường hợp bà Trần Thị Mỹ Tuyên, công tác tại Trường Mầm non Nam Hóa, huyện Tuyên Hóa là địa bàn thuộc vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 113/2007/QĐ-TTg ngày 20/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách xã hoàn thành mục tiêu Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã vùng đồng bào dân tộc, miền núi, biên giới và vùng sâu, vùng xa giai đoạn 1999 – 2005, bổ sung các xã, thôn, bản vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II và xã vùng bãi ngang ven biển và hải đảo vào diện đầu tư của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006 – 2010.

Vì vậy, bà Trần Thị Mỹ Tuyên được hưởng chế độ trợ cấp lần đầu khi đến công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ.

 Chinhphu.vn

Từ khóa: Trợ cấp lần đầu , vùng đặc biệt khó khăn