(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Tiến Sớm (Hải Phòng) là thương binh hạng 2. Năm 2015, ông được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và được giảm 80% tiền sử dụng đất. Nay, ông muốn chuyển nhượng lại mảnh đất này. Ông hỏi, ông có phải nộp lại số tiền sử dụng đất đã được giảm không?

Về vấn đề này, Cục Thuế TP. Hải Phòng có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1, Điều 1 Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 sửa đổi Khoản 1, Điều 2 Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì người có công với cách mạng gồm có:

“...g) Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;

h) Bệnh binh;...”.

Theo Khoản 1, Điều 110 Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013, việc miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được thực hiện trong trường hợp sử dụng đất để thực hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với người có công với cách mạng, hộ gia đình nghèo…

Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất, có quy định:

"Điều 2. Đối tượng thu tiền sử dụng đất

1. Người được Nhà nước giao đất để sử dụng vào các mục đích sau đây:

a) Hộ gia đình, cá nhân được giao đất ở;...".

"Điều 11. Miễn tiền sử dụng đất

Miễn tiền sử dụng đất trong những trường hợp sau đây:

1. Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi sử dụng đất để thực hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với người có công với cách mạng thuộc đối tượng được miễn tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công;...".

"Điều 12. Giảm tiền sử dụng đất

...2. Giảm tiền sử dụng đất đối với đất ở trong hạn mức giao đất ở (bao gồm giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận cho người đang sử dụng đất) đối với người có công với cách mạng mà thuộc diện được giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công...".

Từ các quy định nêu trên, nếu ông Nguyễn Tiến Sớm là thương binh hạng 2 đã được miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với diện tích đất được giao trong hạn mức theo quy định của Luật Đất đai thì khi chuyển nhượng lại quyền sử dụng đất này cho người khác, ông không phải nộp lại số tiền sử dụng đất đã được miễn, giảm theo quy định trước thời điểm chuyển nhượng.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Tiền sử dụng đất , miễn giảm tiền sử dụng đất , chuyển nhượng đất , chính sách nhà ở