(Chinhphu.vn) - Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 9 (TPHCM) được được giao làm chủ đầu tư dự án trường THCS do UBND quận quyết định đầu tư. Khi xác định chi phí quản lý dự án trong tổng dự toán, Ban quản lý căn cứ đúng định mức tỷ lệ (%) theo Thông tư số 16/2019/TT-BXD.

Tuy nhiên khi trình thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán thì cơ quan chuyên môn có chức năng thẩm định của Quận căn cứ Khoản 4 Điều 5 Thông tư số 16/2019/TT-BXD về xác định chi phí quản lý dự án và chỉ cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực hưởng 80% chi phí quản lý dự án mà Ban quản lý trình thẩm định.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực hỏi, cơ quan thẩm định của quận áp dụng Khoản 4 Điều 5 Thông tư số 16/2019/TT-BXD đối với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực có đúng hay không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 5 Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng, trường hợp dự án được quản lý theo hình thức chủ đầu tư sử dụng tư cách pháp nhân của mình và bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện năng lực để trực tiếp quản lý dự án, chi phí quản lý dự án xác định theo định mức ban hành tại Bảng số 1.1 của Phụ lục số 1 kèm theo Thông tư này và điều chỉnh với hệ số k = 0,8.

Đối với Ban quản lý dự án khu vực do UBND cấp huyện thành lập theo quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP (được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 42/2017/NĐ-CP) thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư trực tiếp tổ chức quản lý thực hiện các dự án được giao không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 5 Thông tư số 16/2019/TT-BXD, chi phí quản lý dự án áp dụng hệ số 1.

Việc quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Chi phí , quản lý dự án , công trình , chủ đầu tư