(Chinhphu.vn) - Một trong các trường hợp được áp dụng hình thức chỉ định thầu là gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa phải mua từ nhà đầu tư đã thực hiện trước đó do phải bảo đảm tính tương thích về công nghệ, bản quyền mà không thể mua được từ nhà thầu khác.

Công ty TNHH MTV Khai thác Khoáng sản (tỉnh Quảng Ninh) có nhiều thiết bị lớn, giá trị cao như các xe 58 tấn (giá trị mua mới từ 15-16 tỷ đồng), máy xúc 1 triệu USD. Trong quá trình hoạt động cần phải thay thế các vật tư. Để mang tính chất đồng bộ, Công ty phải mua sản phẩm từ các đơn vị của hãng (mang tính chất độc quyền).

Theo Luật Đấu thầu thì hình thức mua sắm này thuộc hình thức chỉ định thầu. Tuy nhiên do các thiết bị lớn tương ứng với giá các vật tư thay thế dùng sửa chữa thường xuyên cũng cao vì vậy đơn hàng vượt quá 1 tỷ đồng.

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định thì mức chỉ định thầu chỉ được dưới 1 tỷ đồng. Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty muốn hỏi, có phương thức nào giải quyết trường hợp của Công ty mà vẫn đúng theo luật quy định không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Điểm c, Khoản 1, Điều 22 quy định một trong các trường hợp được áp dụng hình thức chỉ định thầu là gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa phải mua từ nhà đầu tư đã thực hiện trước đó do phải bảo đảm tính tương thích về công nghệ, bản quyền mà không thể mua được từ nhà thầu khác.

Đối với vấn đề nêu trong kiến nghị của Công ty, trường hợp mua sắm hàng hóa, thiết bị liên quan đến tính tương thích về công nghệ, bản quyền và không thể mua được từ nhà thầu khác thì được áp dụng hình thức chỉ định thầu cho nhà thầu đã thực hiện trước đó theo quy định nêu trên mà không phụ thuộc vào giá trị của hàng hóa, thiết bị mua sắm.

Tuy nhiên, việc chỉ định thầu chỉ được thực hiện khi đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại khoản 2, Điều 22 Luật Đấu thầu.

Chinhphu.vn

Từ khóa: đấu thầu , chỉ định thầu , 1 tỷ đồng