(Chinhphu.vn) – Bố đẻ của bà Nguyễn Hải Vân (Hải Phòng) đã ngoài độ tuổi lao động, có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn trên 1.000.000 đồng. Bố của bà Vân bị bệnh ung thư, bà hỏi, bố của bà có thuộc đối tượng được tính giảm trừ gia cảnh không?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2, Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính quy định các khoản thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công, trong đó có quy định:

“g) Không tính vào thu nhập chịu thuế đối với các khoản sau:

g.1) Khoản hỗ trợ của người sử dụng lao động cho việc khám chữa bệnh hiểm nghèo cho bản thân người lao động và thân nhân của người lao động.

...g.1.2) Mức hỗ trợ không tính vào thu nhập chịu thuế là số tiền thực tế chi trả theo chứng từ trả tiền viện phí nhưng tối đa không quá số tiền trả viện phí của người lao động và thân nhân người lao động sau khi đã trừ số tiền chi trả của tổ chức bảo hiểm...”;

Căn cứ Khoản 1, Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC quy định giảm trừ gia cảnh:

“d) Người phụ thuộc bao gồm:

... d.3) Cha đẻ, mẹ đẻ; cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng); cha dượng, mẹ kế; cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp của người nộp thuế đáp ứng điều kiện tại Điểm đ, Khoản 1, Điều này.

d.4) Các cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng và đáp ứng điều kiện tại Điểm đ, Khoản 1, Điều này...

đ) Cá nhân được tính là người phụ thuộc theo hướng dẫn tại các Tiết d.2, d.3, d.4, Điểm d, Khoản 1, Điều này phải đáp ứng các điều kiện sau:

đ.1) Đối với người trong độ tuổi lao động phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

đ.1.1) Bị khuyết tật, không có khả năng lao động.

đ.1.2) Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

đ.2) Đối với người ngoài độ tuổi lao động phải không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng...”,

Từ căn cứ nêu trên, trường hợp bà Vân có bố đẻ đã ngoài độ tuổi lao động có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập trên 1.000.000 đồng thì không được tính giảm trừ gia cảnh khi tính thuế TNCN.

Theo quy định của Luật Thuế TNCN và các văn bản hướng dẫn thi hành thì việc bố đẻ của bà bị bệnh hiểm nghèo không là căn cứ để xét giảm trừ gia cảnh cho bà.

Tuy nhiên, nếu bà được người sử dụng lao động chi hỗ trợ cho việc khám chữa bệnh hiểm nghèo cho bố đẻ của bà thì khoản thu nhập này không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

Trong đó, mức hỗ trợ không tính vào thu nhập chịu thuế là số tiền thực tế chi trả theo chứng từ trả tiền viện phí nhưng tối đa không quá số tiền trả viện phí cho bố đẻ của bà sau khi đã trừ số tiền chi trả của tổ chức bảo hiểm.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Giảm trừ gia cảnh , thu nhập cá nhân , thân nhân người lao động