(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Văn Thụ (Thái Nguyên) hỏi: Hồ sơ mời thầu yêu cầu nhà thầu phải có xác nhận của chủ đầu tư hoặc bên mời thầu về mức độ hoàn thành công trình toàn bộ hoặc 80% khối lượng hợp đồng nhưng nhà thầu không có trong hồ sơ dự thầu, vậy bên mời thầu có phải yêu cầu làm rõ, bổ sung tài liệu không?

Ông Thụ cũng muốn biết, việc bổ sung tài liệu như vậy có làm thay đổi nội dung cơ bản của hồ sơ dự thầu, có công bằng với các nhà thầu khác tham dự thầu không trong khi đây là yêu cầu rõ ràng về xác nhận năng lực công trình tương tự?

Cấp công trình của gói thầu thì đạt theo cấp công trình yêu cầu trong hồ sơ mời thầu, tuy nhiên, hợp đồng thầu phụ của nhà thầu đưa vào hồ sơ dự thầu phần công việc nhà thầu đảm nhận là công tác đất và thoát nước. Còn công trình đang đấu thầu gồm có đào, đắp, hệ thống thoát nước và móng mặt đường bê tông asphan. Vậy, trường hợp này có được xét là công trình tương tự về quy mô, tính chất?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến về vấn đề này như sau:

Khoản 1, Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định, việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Khoản 1, Điều 16 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định, sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của bên mời thầu. Trường hợp hồ sơ dự thầu của nhà thầu thiếu tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung tài liệu để chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm.

Đối với các nội dung đề xuất về kỹ thuật, tài chính nêu trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu, việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản của hồ sơ dự thầu đã nộp, không thay đổi giá dự thầu.

Việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải tuân thủ theo quy định nêu trên và thuộc trách nhiệm của tổ chuyên gia, bên mời thầu.

Đối với các hợp đồng tương tự của nhà thầu, trường hợp bên mời thầu thấy có nội dung chưa rõ thì có thể yêu cầu nhà thầu bổ sung làm rõ theo quy định nêu trên.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Nhà thầu , hồ sơ dự thầu , bên mời thầu