(Chinhphu.vn) – Theo quy định đấu thầu hiện nay, các cá nhân trực tiếp tham gia lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu lựa chọn nhà đầu tư chưa bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề đấu thầu.

Đơn vị của ông Bùi Kim Khánh (Vĩnh Phúc) đang làm tư vấn lựa chọn nhà đầu tư. Theo Khoản 1, Điều 14 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP, cá nhân tham gia tổ chuyên gia phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

Điều 13 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP quy định điều kiện cấp chứng chỉ đào tạo và chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu được thực hiện theo quy định của pháp luật về lựa chọn nhà thầu.

Tuy nhiên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chưa có hướng dẫn về việc cấp chứng chỉ đào tạo và chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dẫn đến khó khăn trong việc tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

Để có cơ sở thành lập tổ chuyên gia trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư, ông Khánh đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn cụ thể lộ trình cấp chứng chỉ đào tạo và chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư làm cơ sở cho địa phương áp dụng.

Hiện nay, Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT chỉ hướng dẫn việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu lựa chọn nhà thầu, ông Khánh hỏi, các cá nhân tham gia tổ chuyên gia có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu lựa chọn nhà thầu có đủ điều kiện tham gia tổ chuyên gia lựa chọn nhà đầu tư hay không? Trường hợp không đủ điều kiện thì các cá nhân tham gia tổ chuyên gia lựa chọn nhà đầu tư phải đáp ứng các điều kiện nào?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 2, Điều 16 Luật Đấu thầu quy định cá nhân tham gia trực tiếp vào việc lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất thuộc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp, doanh nghiệp, đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu, ban quản lý dự án chuyên nghiệp phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

Điểm b, Khoản 1, Điều 99 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm quy định lộ trình áp dụng và hướng dẫn thực hiện chi tiết việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu cho các cá nhân tham gia trực tiếp vào hoạt động đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại Khoản 2, Điều 16 Luật Đấu thầu.

Do hoạt động đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư mới được triển khai, yêu cầu về chứng chỉ hành nghề đối với lĩnh vực này có nhiều đặc thù, cần được nghiên cứu kỹ lưỡng nên Bộ Kế hoạch và Đầu tư chưa quy định cụ thể lộ trình áp dụng đối với chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu trong lĩnh vực lựa chọn nhà đầu tư.

Vì vậy, theo quy định đấu thầu hiện nay, các cá nhân trực tiếp tham gia lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu lựa chọn nhà đầu tư chưa bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề đấu thầu.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Chứng chỉ hành nghề , đấu thầu , lựa chọn nhà đầu tư