(Chinhphu.vn) – Bố của bà Hoàng Phương Ngọc (Quảng Ninh) sinh tháng 2/1966, đóng BHXH được 27 năm 5 tháng, trong đó có 16 năm đóng BHXH ở vị trí công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Do sức khoẻ yếu, bị suy giảm khả năng lao động 61% nên bố của bà muốn nghỉ hưu trước tuổi, dự kiến vào tháng 12/2019.

Bà Ngọc hỏi, theo quy định cũ và mới thì cách tính làm tròn tuổi khi nghỉ hưu và làm tròn tháng lẻ tham gia BHXH như thế nào?

Về vấn đề này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh trả lời như sau:

Theo quy định cũ, tại Điểm b, Khoản 3, Mục IV, Thông tư 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/1/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2016 của Chính phủ quy định, mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi thì tỷ lệ hưởng lương hưu giảm đi 1%, trường hợp tuổi nghỉ hưu có tháng lẻ thì được tính tròn thêm một tuổi.

Theo quy định mới, tại Khoản 3, Điều 56, Luật BHXH năm 2014 quy định, mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%, trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 6 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 6 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.

Cách làm tròn tháng lẻ tham gia BHXH

Theo quy định cũ, tại Khoản 5, Điều 28 Nghị định 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006  hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc quy định, khi tính mức lương hưu hàng tháng và trợ cấp một lần khi nghỉ hưu quy định tại các Khoản 1, 2 và Khoản 4 Điều này nếu thời gian đóng BHXH có tháng lẻ dưới 3 tháng thì không tính, từ đủ 3 tháng đến đủ 6 tháng tính là nửa năm, từ trên 6 tháng đến 12 tháng tính tròn là một năm.

Theo quy định mới, tại Khoản 2, Điều 17 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc quy định, khi tính tỷ lệ hưởng lương hưu trường hợp thời gian đóng BHXH có tháng lẻ thì từ 1 tháng đến 6 tháng được tính là nửa năm, từ 7 tháng đến 11 tháng được tính là một năm.

Theo quy định trên, nếu bố của bà nghỉ hưu vào tháng 12/2019 thì tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng được tính như sau:

- 17 năm đầu đóng BHXH được tính bằng 45%;

- Từ năm thứ 18 đến năm thứ 27 là 10 năm, được tính thêm: 10 x 2% = 20%;

- 5 tháng lẻ được tính là 0,5 năm, tính thêm: 0,5 x 2%  = 1%

=> Tổng tỷ lệ bố bà được hưởng là: 45% + 20% + 1% = 66%.

Bố của bà nghỉ hưu vào tháng 12/2019, lúc đó là 53 tuổi 10 tháng, làm tròn là 54 tuổi (nghỉ hưu trước tuổi 55 là 1 năm) nên tỷ lệ giảm trừ do nghỉ hưu trước tuổi là 2%. Như vậy, tỷ lệ lương hưu bố bà sẽ được hưởng là 66% - 2% = 64 %.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Nghỉ hưu , BHXH , lương hưu , suy giảm khả năng lao động