(Chinhphu.vn) - Công ty của ông Lê Xuân Đức (TPHCM) thi công một công trình vốn ngân sách Nhà nước. Trong quá trình thi công có phát sinh thay đổi, bổ sung các hạng mục so với thiết kế ban đầu. Chủ đầu tư yêu cầu công ty ông Đức lập hồ sơ dự toán điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Theo Khoản 2, Điều 4 Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thì chủ đầu tư có trách nhiệm phê duyệt hoặc trình phê duyệt dự toán bổ sung, phát sinh (trừ trường hợp quy định tại Điểm c, Khoản 4, Điều 3) do nhà thầu lập, làm cơ sở ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng. Nhà thầu lập dự toán bổ sung, phát sinh trên cơ sở khối lượng bổ sung, phát sinh được thống nhất giữa các bên, quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và các thỏa thuận trong hợp đồng.

Ông Đức hỏi, "quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và các thỏa thuận trong hợp đồng" được hiểu như thế nào, bao gồm những quy định gì? Vì thực tế thi công có những đơn giá vật liệu, nhân công không chênh lệch so với các văn bản quy định của Nhà nước như: Đơn giá, định mức, giá liên sở....

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thực hiện theo Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các văn bản quy phạm pháp luật khác của các bộ, ngành liên quan khác (ví dụ như: Công bố giá vật liệu xây dựng; đơn giá, định mức được công bố và ban hành…).

Các thỏa thuận trong hợp đồng phù hợp với các quy định về hợp đồng xây dựng như: Việc điều chỉnh khối lượng công việc trong hợp đồng xây dựng thực hiện theo Điều 37 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; giá hợp đồng thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Chi phí , công trình , thi công , dự toán , thiết kế , chủ đầu tư