(Chinhphu.vn) - Để xác định doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động xây dựng, nhà thầu sẽ chia tổng doanh thu từ hoạt động xây dựng của các năm cho số năm dựa trên thông tin đã được cung cấp

Công ty của ông Anh Phú (Hà Tĩnh) đang tham gia đấu thầu 1 gói thầu xây lắp. Trong HSMT yêu cầu doanh thu bình quân tối thiểu là A đồng, trong 3 năm 2016, 2017, 2018. Tài liệu cần nộp là báo cáo tài chính 3 năm, hoặc có xác nhận của cơ quan thuế chủ quản. Nhà thầu đáp ứng được yêu cầu này (doanh thu bình quân lớn hơn A đồng, số liệu có cơ quan quản lý thuế xác nhận).

Tuy nhiên, trong năm 2016 công ty không phát sinh doanh thu (doanh thu bằng 0 đồng). Ông Phú hỏi, công ty ông có được chấp nhận là đáp ứng yêu cầu về doanh thu bình quân hay không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Theo hướng dẫn tại Mẫu số 11 Chương IV Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ Kế hoach và Đầu tư, để xác định doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động xây dựng, nhà thầu sẽ chia tổng doanh thu từ hoạt động xây dựng của các năm cho số năm dựa trên thông tin đã được cung cấp.

Theo đó, khi nhà thầu nộp đầy đủ báo cáo tài chính theo quy định của hồ sơ mời thầu thì việc xác định doanh thu bình quân từ hoạt động xây dựng của nhà thầu được thực hiện theo hồ sơ mời thầu, trên cơ sở hướng dẫn nêu trên và thuộc trách nhiệm của tổ chuyên gia, bên mời thầu.

Chinhphu.vn

Từ khóa: doanh thu , đấu thầu , thuế