(Chinhphu.vn) – Bà Phùng Thị Thu Thảo (Ninh Bình) được biết hiện có 4 mức hệ số phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm là 0,1; 0,2; 0,3 và 0,4. Bà Thảo hỏi, khi xác định chi phí tiền lương trong giá sản phẩm dịch vụ, công ích việc lựa chọn 1 trong 4 mức phụ cấp này căn cứ vào đâu?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo Điều 5 Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH ngày 14/7/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn xác định chi phí tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, khi xác định chi phí tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích, trường hợp cần thiết áp dụng một số loại phụ cấp, chế độ ăn giữa ca, chế độ khác thì công ty xác định đưa vào chi phí tiền lương để đấu thầu, đặt hàng hoặc giao kế hoạch.

Theo đó, việc áp dụng hệ số phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm nào do công ty quyết định để xác định chi phí tiền lương theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH.

Chinhphu.vn

Từ khóa: phụ cấp độc hại , tiền lương