(Chinhphu.vn) – Ông Dương Trọng (Hà Nội) làm việc tại công ty TNHH hai thành viên trở lên, không có vốn của Nhà nước, thực hiện đầu tư theo Hợp đồng BT (Xây dựng-Chuyển giao). Công ty đã ban hành quy chế lựa chọn nhà thầu đối với dự án BT để thực hiện.

Ông Trọng hỏi, đối với dự án đối ứng của dự án BT (dự án khác) thì công ty ông có phải ban hành quy chế lựa chọn nhà thầu không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 2, Điều 3 Luật Đấu thầu quy định trường hợp lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu thuộc dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án đầu tư có sử dụng đất của nhà đầu tư được lựa chọn thì doanh nghiệp phải ban hành quy định về lựa chọn nhà thầu để áp dụng thống nhất trong doanh nghiệp trên cơ sở bảo đảm mục tiêu công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Theo đó, trường hợp dự án đã lựa chọn được nhà đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) thì việc lựa chọn nhà thầu cho dự án này phải tuân thủ theo quy định nêu trên.

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về nội dung trong quy chế đã ban hành trên cơ sở bảo đảm mục tiêu công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Lựa chọn nhà thầu , đối tác công tư , dự án , Luật Đấu thầu