(Chinhphu.vn) - Theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các doanh nghiệp căn cứ vào mức lương tối thiểu vùng để xem xét, điều chỉnh các mức trong thang lương, bảng lương đã xây dựng và đăng ký.

Theo quy định tại điểm a và điểm c, khoản 3, Điều 4 Thông tư số 23/2011/TT-BLĐTBXH ngày 16/9/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì các doanh nghiệp căn cứ vào mức lương tối thiểu vùng để xem xét, điều chỉnh các mức trong thang lương, bảng lương đã xây dựng và đăng ký.

Mức điều chỉnh cụ thể do doanh nghiệp, Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc công đoàn lâm thời và người lao động thỏa thuận, nhưng phải đảm bảo các nguyên tắc xây dựng thang, bảng lương quy định tại Nghị định 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ, Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH, Thông tư số 14/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003, Thông tư số 28/2007/TT-BLĐTBXH ngày 5/12/2007 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

Theo đó, đối với các doanh nghiệp đã xây dựng và đăng ký thang lương, bảng lương với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, nay doanh nghiệp điều chỉnh lại hệ số lương thấp hơn hệ số lương trong thang lương, bảng lương đã đăng ký, hoặc mức lương tối thiểu do doanh nghiệp lựa chọn để tính các mức tiền lương trong thang lương, bảng lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định, nhưng các mức lương trong thang lương, bảng lương mới của doanh nghiệp không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng và bảo đảm các nguyên tắc quy định tại các văn bản nêu trên, đồng thời đã có sự thỏa thuận, thống nhất của Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc công đoàn lâm thời và người lao động thì vẫn đảm bảo theo quy định của Nhà nước.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

Từ khóa: mức lương tối thiểu , thang lương , bảng lương , hệ số lương , doanh nghiệp