(Chinhphu.vn) – Chủ đầu tư cần xác định, cập nhật dự toán gói thầu xây dựng, thực hiện thẩm định, phê duyệt để thay thế giá gói thầu xây dựng ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã phê duyệt, làm cơ sở lập hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu và đánh giá lựa chọn nhà thầu xây dựng.

Vừa qua, cơ quan của bà Trần Thanh Nga (tỉnh Thái Bình) quyết định không phê duyệt dự toán gói thầu xây dựng cho 2 trường hợp sau đây:

Trường hợp giá vật liệu không thay đổi, cũng không có biến động về nhân công, máy thi công nên giá trị dự toán không thay đổi từ khi được cấp quyết định đầu tư phê duyệt đến khi tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Trường hợp giá vật liệu có thay đổi nhưng lại làm dự toán công trình lớn, phần tăng lên vẫn nằm trong chi phí dự phòng, không vượt qua dự toán đã được cấp quyết định đầu tư phê duyệt. Tuy nhiên, để tiết kiệm chi phí đầu tư của ngân sách Nhà nước, cơ quan của bà Nga không phê duyệt dự toán gói thầu trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Bà Nga hỏi, cơ quan của bà không phê duyệt dự toán gói thầu trong 2 trường hợp nêu trên có đúng không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cần được thực hiện theo nguyên tắc tính đúng, tính đủ phù hợp với thị trường và bảo đảm hiệu quả kinh tế của dự án. Theo đó, căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì chủ đầu tư cần xác định, cập nhật dự toán gói thầu xây dựng, thực hiện thẩm định, phê duyệt để thay thế giá gói thầu xây dựng ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã phê duyệt, làm cơ sở lập hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu và đánh giá lựa chọn nhà thầu xây dựng.

Trường hợp chỉ điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí nhưng không làm thay đổi giá trị dự toán xây dựng đã được phê duyệt bao gồm cả chi phí dự phòng thì chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Dự toán , gói thầu xây dựng , chi phí đầu tư xây dựng