(Chinhphu.vn) -  Bà Lương Thị Minh sinh ngày 26/3/1964, công tác tại một đơn vị sự nghiệp công lập của huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái; hưởng lương bậc 8/9, hệ số 4,65 từ ngày 1/2/2016; sẽ nghỉ hưu từ ngày 1/4/2019. Hằng năm, bà đều được xếp loại viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bà Minh đã đề nghị được nâng lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu nhưng Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái trả lời bà không thuộc diện nâng lương trước thời hạn, do đến ngày 1/2/2019 đến hạn nâng lương thường xuyên. Bà hỏi, vậy, theo quy định bà có được nâng lương trước thời hạn 12 tháng không?

Về vấn đề này, Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời như sau:

Tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ (tình trạng còn hiệu lực) quy định, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có thông báo nghỉ hưu, nếu trong thời gian giữ bậc đạt đủ 2 tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2, Điều 2 Thông tư này, chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và kể từ ngày có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định thì được nâng một bậc lương trước thời hạn 12 tháng so với thời gian quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 2 Thông tư này.

Trường hợp bà Lương Thị Minh phản ánh, từ ngày 1/2/2016 bà được hưởng lương bậc 8/9 hệ số 4,65 thang lương viên chức loại A1, Bảng lương số 3 ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP. Trong thời gian giữ bậc 8, bà Minh luôn hoàn thành nhiệm vụ và không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức.

Theo Điểm a, Khoản 1, Điều 2 Thông tư số 08/2013/TT-BNV về thời gian giữ bậc để xét nâng bậc lương thường xuyên, thì sau 3 năm (đủ 36 tháng), đến ngày 1/2/2019 bà Minh sẽ được xét nâng lương bậc 9/9 hệ số 4,98. Tuy nhiên, đến ngày 1/10/2018 bà Minh có thông báo nghỉ hưu, thời điểm nghỉ hưu là ngày 1/4/2019. 

Tại đoạn cuối Khoản 2, Điều 3, Thông tư số 08/2013/TT-BNV nêu rõ, “kể từ ngày có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định thì được nâng một bậc lương trước thời hạn 12 tháng...". Theo đó, ở bất kỳ một thời điểm nào trong khoảng thời gian từ ngày có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu, mà cán bộ, công chức, viên chức, người lao động còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để đến hạn nâng bậc lương thường xuyên thì được nâng một bậc lương trước thời hạn 12 tháng.

Trường hợp bà Minh, tại thời điểm có thông báo nghỉ hưu chỉ còn thiếu 4 tháng (thiếu 12 tháng trở xuống) là đủ thời gian để được nâng bậc lương thường xuyên vào ngày 1/2/2019, vì vậy bà Minh đủ điều kiện được nâng một bậc lương trước thời hạn 12 tháng, hưởng lương bậc 9/9 hệ số 4,98 kể từ ngày 1/2/2018 mới đúng quy định.

Lý do mà cơ quan quản lý, sử dụng viên chức nêu ra để cho rằng bà Minh không được nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu là đến ngày 1/2/2019 bà Minh sẽ được nâng bậc lương thường xuyên nên không thuộc đối tượng được nâng lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu, theo luật sư lý do này không phù hợp với nội dung của Khoản 2, Điều 3, Thông tư số 08/2013/TT-BNV và ý nghĩa nhân văn của quy định này.

Nếu thực hiện đúng quy định, bà Minh được nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng, hưởng lương bậc 9 kể từ ngày 1/2/2018 mà không cần phải chờ để nâng bậc lương thường xuyên đúng thời hạn vào ngày 1/2/2019. 

Theo đó, bà Minh được trả tiền lương bậc 9 kể từ ngày có quyết định nâng bậc lương trước thời hạn và được truy lĩnh chênh lệch tiền lương giữa bậc mới (bậc 9) và bậc cũ (bậc 8) kể từ ngày 1/2/2018 đến ngày ký quyết định nâng lương trước thời hạn.

Vì đã sắp đến thời điểm bà Minh nghỉ hưu, để bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho bà Minh, việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với bà Minh cần được cơ quan quản lý, sử dụng viên chức tiến hành khẩn trương, đồng thời kịp thời truy nộp BHXH theo mức tiền lương bậc 9, làm căn cứ hưởng lương hưu cho bà Minh theo quy định của Luật BHXH.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

Từ khóa: Nâng lương , trước thời hạn , thông báo nghỉ hưu , bậc lương