(Chinhphu.vn) – Ông Hà Văn Học (TP. Cần Thơ) hỏi: Gói thầu xây lắp công trình như thế nào gọi là đơn giản? Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ban hành các mẫu hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời thầu mới thay thế cho các mẫu cũ không, trong đó có mẫu hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh cho gói thầu xây lắp không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 23 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Mục 2 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, gói thầu xây lắp công trình đơn giản đã có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt và có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng được áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh.

Theo đó, cần căn cứ vào tính chất của gói thầu mà chủ đầu tư xác định gói thầu là đơn giản hay phức tạp.

Liên quan đến việc ban hành Thông tư hướng dẫn, ngày 27/10/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh (trong đó có mẫu hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh cho gói thầu xây lắp) thay thế Thông tư số 11/2010/TT-BKH ngày 27/5/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về chào hàng cạnh tranh.

Chinhphu.vn