(Chinhphu.vn) - Ông Phan Trung Kiên (Quảng Ninh) nhập ngũ tháng 5/1974, tháng 10/1981, chuyển ngành, làm việc tại một công ty của Nhà nước. Tháng 10/2007, ông nghỉ hưu, được cấp thẻ BHYT mã HT3. Nay ông muốn chuyển sang mã quyền lợi BHYT của cựu chiến binh.

Tuy nhiên, ông Kiên đã bị mất giấy chuyển ngành, lý lịch quân nhân, chưa tham gia hội cựu chiến binh, chỉ có Giấy xác nhận thời gian tham gia BHXH có ghi thời gian tham gia quân ngũ và sổ BHXH khi làm thủ tục về hưu. Ông Kiên hỏi, ông có đủ điều kiện để được đổi mã quyền lợi BHYT không?

Về vấn đề này, BHXH tỉnh Quảng Ninh trả lời như sau:

Điểm a, Mục 2 Công văn số 4996/2014/BHXH-CSYT ngày 17/12/2014 của BHXH Việt Nam về hướng dẫn một số nội dung theo quy định của Luật BHYT sửa đổi, bổ sung quy định, “Người có thẻ BHYT mang mã quyền lợi số 3 hoặc số 4 được chuyển đổi lên mã quyền lợi số 2 trong các trường hợp sau:

Đối với cựu chiến binh đã tham gia kháng chiến từ ngày 30/4/1975 trở về trước quy định tại Nghị định 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Cựu chiến binh được xác nhận theo Khoản 7, Điều 2 Nghị định số 150/2006/NĐ-CP”.

Khoản 7, Điều 2 Nghị định số 150/2006/NĐ-CP quy định việc xác nhận cựu chiến binh như sau:

“a, Việc xác nhận cựu chiến binh được căn cứ vào hồ sơ khi họ đã hoàn thành nhiệm vụ tại ngũ, xuất ngũ, phục viên, nghỉ hưu tại địa phương, do cơ quan quân sự xã, phường, thị trấn nơi cựu chiến binh đang cư trú chủ trì, phối hợp với Hội Cựu chiến binh cùng cấp xác nhận.

b, Trường hợp hồ sơ bị thất lạc, việc xác nhận là cựu chiến binh do cơ quan quân sự cấp xã nơi họ nhập ngũ phối hợp với Hội Cựu chiến binh cùng cấp xem xét xác minh lời khai của họ và lập danh sách để UBND nơi họ nhập ngũ xác nhận.

c, Việc xác nhận là cựu chiến binh trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị căn cứ vào hồ sơ khi tiếp nhận cựu chiến binh về cơ quan, tổ chức, đơn vị và do cơ quan, tổ chức, đơn vị đó xác nhận”.

Về hồ sơ chuyển đổi mã quyền lợi trên thẻ BHYT, Điểm 2.1, Phần I, Phụ lục 3 của Quyết định số 595/QĐ-BHXH  ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quy định, cựu chiến binh giai đoạn trước 30/4/1975, hồ sơ gồm một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định phục viên hoặc xuất ngũ hoặc chuyển ngành…

Nếu trường hợp của ông Phan Trung Kiên được xác nhận là cựu chiến binh theo quy định trên thì được chuyển đổi lên mã quyền lợi số 2 với mức hưởng BHYT là 100%, trong trường hợp ông không có giấy tờ nêu trên để chứng minh, đề nghị ông mang thẻ BHYT, các giấy tờ khác để chứng minh tới Trung tâm hành chính công thành phố Hạ Long (điểm tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của BHXH thành phố Hạ Long) để được xem xét, giải quyết.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Thẻ BHYT , mã quyền lợi , cựu chiến binh