(Chinhphu.vn) - Khu vực đã có quy hoạch chung đô thị được duyệt nhưng không thuộc phạm vi quy hoạch phân khu đô thị, quy hoạch phân khu khu chức năng đặc thù thì UBND tỉnh cần công bố quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị để có cơ sở quản lý trật tự xây dựng và cấp giấy phép xây dựng theo quy định.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo (Bà Rịa-Vũng Tàu) tham khảo Luật Xây dựng 2014 thấy quy định, quy hoạch xây dựng nông thôn (xã, điểm dân cư nông thôn) gồm quy hoạch chung xây dựng xã và quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn (không triển khai quy hoạch phân khu).

Tuy nhiên, theo quy định thì điều kiện chung cấp giấy phép xây dựng có thời hạn là thuộc khu vực có quy hoạch phân khu xây dựng được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Bà Thảo hỏi, vậy những trường hợp người dân trong khu vực thị trấn, xã đã được phê duyệt quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới có thuộc trường hợp được cấp phép xây dựng có thời hạn hay không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Điều kiện để cấp giấy phép xây dựng có thời hạn thực hiện theo quy định tại Điều 94 Luật Xây dựng năm 2014.

Đối với các khu vực đã có quy hoạch chung đô thị được duyệt nhưng không thuộc phạm vi quy hoạch phân khu đô thị, quy hoạch phân khu khu chức năng đặc thù thì UBND tỉnh cần công bố quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị để có cơ sở quản lý trật tự xây dựng và cấp giấy phép xây dựng theo quy định.

Đối với những khu vực đã có quy hoạch chung xây dựng (tỷ lệ 1/2000) được phê duyệt nhưng không thuộc đối tượng phải lập quy hoạch phân khu theo quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật về quy hoạch đô thị (đô thị loại V):

- UBND cấp tỉnh/huyện theo phân cấp có thẩm quyền tổ chức việc lập và phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng hoặc ban hành quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, thiết kế đô thị để có cơ sở quản lý trật tự xây dựng và cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại Điều 91 và Điều 93 Luật Xây dựng năm 2014 đối với khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định hoặc những khu vực có yêu cầu về quản lý kiến trúc.

- Đối với những khu vực còn lại, căn cứ quy hoạch chung đã phê duyệt, UBND cấp tỉnh/huyện theo phân cấp có thẩm quyền ban hành quy định về quy mô công trình và thời hạn tồn tại của công trình để làm cơ sở cấp giấy phép xây dựng có thời hạn.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Giấy phép xây dựng , quy hoạch , đô thị , nông thôn mới